هیرسوتیسم و شاخص توده‌ی بدنی در یک نمونه‌ی معرف زنان ایرانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، گروه پوست، دانشکده‌ی‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مرکز تحقیقات قلب و عروق،پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات پرفشاری خون، پژوهشکده‌ی قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هیرسوتیسم به شرایطی اطلاق می‌شود که ازدیاد رشد موهای ضخیم سیاه در زنان توزیعی شبیه الگوی مردان داشته باشد. هیرسوتیسم یک اختلال شایع است که 10 تا 15 درصد زنان در سنین بارداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تولید بیش از حد آندروژن در بافت چربی، در افزایش 50 درصدی تستوسترون در گردش خون زنان پیش از یائسگی تأثیر دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد که هیرسوتیسم بایستی بیشتر در افراد چاق شایع باشد اما بحث و نظرات گوناگون درباره‌ی این موضوع بسیار زیاد است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین شاخص توده‌ی بدنی و هیرسوتیسم در یک جامعه از زنان ایرانی می‌باشد.روش ها: در کارآزمایی بالینی مقطعی، 800 زن، 400 نفر مبتلا به هیرسوتیسم و 400 نفر سالم مورد بررسی قرار گرفتند. متوسط سن افراد شرکت کننده 2/6 ± 0/28 سال بود. هیرسوتیسم با سیستم نمره‌دهی Ferriman-Gallwey تعیین شد. قد و وزن به وسیله‌ی مقیاس سکا، و شاخص توده‌ی بدنی با استفاده از فرمول وزن به مجذور قد (kg/m²) تعیین گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری t و 2× انجام پذیرفت.یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مورد مطالعه از لحاظ سن و قد وجود نداشت. با این وجود، شاخص توده‌ی بدنی و وزن به طور معنی‌داری در گروه مبتلا به هیرسوتیسم نسبت به گروه شاهد بیشتر بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، هیرسوتیسم اغلب در بیماران با شاخص توده‌ی بدنی بالاتر شایع‌تر بود. افزایش فراوانی هیرسوتیسم در افراد مبتلا به اضافه وزن به وسیله‌ی افزایش مقاومت به انسولین و تولید آندروژن توسط بافت چربی در این افراد قابل توضیح بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hirsutism and Body Mass Index in a Representative Sample of Iranian People

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Fatemi-Naeini 1
 • Jamshid Najafian 2
 • Noushin Jazabi 3
 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 4
1 Associate Professor, Skin Disease and Leishmaniasis Research Center AND Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Hypertension Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Hirsutism is the condition of excessive terminal hair growth in women with a typical male pattern distribution. Hirsutism is a common disorder that affects about 5-10% of women of reproductive age. Adipose tissue contributes up to 50% of the circulating testosterone in premenopausal women because of excessive androgen production in fat tissue. Therefore, it seems that hirsutism must be more common in people with simple obesity but controversy exists regarding this subject. The aim of this study was to evaluate the relation between body mass index (BMI) and hirsutism in a representative sample of Iranian woman.Methods: This cross-sectional case-control clinical trial study involved 800 individuals, 400 hirsute and 400 healthy women. The mean age of the participants was 28.0 ± 6.2 years. Hirsutism was determined by the Ferriman-Gallwey scoring system. Height and weight were measured by a Seca scale, body mass index was calculated as weight/height² (kg/m²), and collected data were analyzed using t and chi-square statistical tests.Findings: There were no significant differences between the two groups regarding age and height. However, body mass index and weight were significantly higher in the case group (P < 0.001).Conclusions: In the current study, hirsutism was more common in patients with a higher body mass index. The increased frequency of hirsutism in overweight women could be explained by increased insulin resistance and more androgen production by adipose tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Body Mass Index
 • Hirsutism
 • Obesity
 1. Ferriman D, Gallwey JD. Clinical assessment of body hair growth in women. J Clin Endocrinol Metab 1961; 21: 1440-7.
 2. Mcknight E. the prevalence of "hirsutism" in young women. Lancet 1964; 1(7330): 410-3.
 3. Barth JH, Catalan J, Cherry CA, Day A. Psychological morbidity in women referred for treatment of hirsutism. J Psychosom Res 1993; 37(6): 615-9.
 4. Carmina E, Rosato F, Janni A, Rizzo M, Longo RA. Extensive clinical experience: relative prevalence of different androgen excess disorders in 950 women referred because of clinical hyperandrogenism. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91(1): 2-6.
 5. TOOL D15 Useful resources [Online[. [cited 2007]. Available from: URL: http://www.fph.org.uk/uploads/HealthyWei
 6. ght_SectD_Toolkit15.pdf
 7. Taponen S, Martikainen H, Jarvelin MR, Laitinen J, Pouta A, Hartikainen AL, et al. Hormonal profile of women with self-reported symptoms of oligomenorrhea and/or hirsutism: Northern Finland birth cohort 1966 study. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(1): 141-7.
 8. Carmina E, Koyama T, Chang L, Stanczyk FZ, Lobo RA. Does ethnicity influence the prevalence of adrenal hyperandrogenism and insulin resistance in polycystic ovary syndrome? Am J Obstet Gynecol 1992; 167(6): 1807-12.
 9. Khalil GM, Al Shobaili HA, Alzolibani A, Al RA. Relationship between obesity and other risk factors and skin disease among adult Saudi population. J Egypt Public Health Assoc 2011; 86(3-4): 56-62.
 10. Abdel Fattah NS, Darwish YW. Is there a role for insulin resistance in nonobese patients with idiopathic hirsutism? Br J Dermatol 2009; 160(5): 1011-5.
 11. Burger HG. Androgen production in women. Fertil Steril 2002; 77(Suppl 4): S3-S5.
 12. Kershaw EE, Flier JS. Adipose tissue as an endocrine organ. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(6): 2548-56.
 13. Holte J, Bergh T, Gennarelli G, Wide L. The independent effects of polycystic ovary syndrome and obesity on serum concentrations of gonadotrophins and sex steroids in premenopausal women. Clin Endocrinol (Oxf) 1994; 41(4): 473-81.
 14. Lookingbill DP, Demers LM, Wang C, Leung A, Rittmaster RS, Santen RJ. Clinical and biochemical parameters of androgen action in normal healthy Caucasian versus Chinese subjects. J Clin Endocrinol Metab 1991; 72(6): 1242-8.
 15. Souza FA, Dias R, Fernandes CE, Pimentel F, Dias D. Menstrual irregularity: a possible clinical marker of metabolic dysfunction in women with class III obesity. Gynecol Endocrinol 2010; 26(10): 768-72.
 16. Svendsen PF, Madsbad S, Nilas L. The insulin-resistant phenotype of polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2010; 94(3): 1052-8.
 17. Bhattacharya SM. Insulin resistance and overweight-obese women with polycystic ovary syndrome. Gynecol Endocrinol 2010; 26(5): 344-7.
 18. Barbieri RL, Makris A, Randall RW, Daniels G, Kistner RW, Ryan KJ. Insulin stimulates androgen accumulation in incubations of ovarian stroma obtained from women with hyperandrogenism. J Clin Endocrinol Metab 1986; 62(5): 904-10.
 19. Dunkel L, Sorva R, Voutilainen R. Low levels of sex hormone--binding globulin in obese children. J Pediatr 1985; 107(1): 95-7.
 20. Reingold SB, Rosenfield RL. The relationship of mild hirsutism or acne in women to androgens. Arch Dermatol 1987; 123(2): 209-12.
 21. Cosar E, Koken G, Sahin FK, Arioz DT, Yilmazer M. Insulin sensitivity does not differentiate by hirsutism in non-obese women with polycystic ovary syndrome. Endocr J 2008; 55(3): 465-8.