بررسی مقایسه‌ای تأثیر دو روش درمانی استفاده از لیزر 2CO و لیزر Fraxel در بهبودی اسکار ناشی از لیشمانیوز جلدی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلولهای بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیماریهای پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک عمومی، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری لیشمانیوز جلدی (سالک) یک بیماری آندمیک و گسترده در سطح ایران می‌باشد. اگر چه این بیماری به طور خودبه‌خود بهبود می‌یابد ولی به دلیل طولانی بودن مدت بهبودی و بر جا گذاشتن اسکار، یافتن درمانی مناسب و ساده را می‌طلبد. مطالعات متعدد انجام گرفته در زمینه‌ی استفاده از لیزر 2CO در درمان اسکارهای اتروفیک، اثر بخشی مناسب آن را ثابت کرده است. مطالعه‌ی حاضر به منظور مقایسه‌ی اثر بخشی لیزر 2CO با لیزر Fraxel در درمان اسکار سالک اجرا شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی تصادفی شده، جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک اصفهان بود. 120 بیمار پس از اخذ رضایت‌نامه‌ی کتبی به دو گروه 60 نفره تقسیم و یک گروه با لیزر 2CO و گروه دوم با لیزر Fraxel درمان شدند. بیماران در ابتدای درمان و 1، 4 و 6 ماه بعد از شروع درمان ویزیت شدند. ارزیابی نهایی 6 ماه پس از شروع درمان انجام گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 20/11 ± 21/27 سال بود. در ماه اول، در گروه تحت درمان با لیزر 2CO به میزان 7/6 درصد در گروه تحت درمان با لیزر Fraxel به میزان 10 درصد بهبودی ایجاد شد (200/0 = P). در ماه سوم، میزان بهبودی در گروه‌های تحت درمان با لیزر 2CO و Fraxel به ترتیب 7/36 و 2/49 درصد بود (050/0 > P). در ماه ششم نیز میزان بهبودی در گروه‌های تحت درمان با لیزر 2CO و Fraxel به ترتیب برابر 7/44 و 8/76 درصد گزارش شد (050/0 > P). میانگین اندازه‌ی اولیه‌ی ضایعات ناشی از لیشمانیوز جلدی قبل درمان در بین افراد دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت ولی پس از درمان، در گروه تحت درمان با لیزر 2CO (cm 7/0 ± 7/1) به نحو معنی‌داری بیشتر از گروه تحت درمان با لیزر Fraxel (cm 2/0 ± 2/1) بود (001/0 = P).بحث: بر اساس نتایج این مطالعه و دیگر مطالعات صورت گرفته در این زمینه به نظر می‌رسد، لیزر Fraxel برای درمان اسکار ناشی از لیشمانیوز جلدی روش مناسب‌تری نسبت به لیزر 2CO باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Efficacy of CO2 and Fraxel Lasers in Treatment of Cutaneous Leishmaniasis Scars

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Amir Hossein Siadat 2
 • Elaheh Haftbaradaran 3
 • Mohammad Minaravesh 3
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, AND Department of Dermatology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 General Practitioner, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to compare the efficacy of CO2 and Fraxel lasers on healing of the wound and the size of cutaneous leishmaniasis scars.Methods: In this randomized clinical trial study, 120 patients were randomly devided in two equal groups underwent CO2 and Fraxel lasers in treatment of leishmaniasis scars, respectively. In all cases, size and other aspects of scar were evaluated using a checklist before and 1, 3, and 6 months after the treatment.Findings: The patients' mean age was 27.21 ± 11.20 years. At the third and sixth months after the treatment, the healing rate of scars was statistically better in Fraxel laser group (49.2 and 76.8 percent, respectively) than CO2 laser group (36.7 and 44.7 percent, respectively) (P < 0.05 for both).Conclusions: Fraxel laser seems to be better than CO2 laser in variant aspects of treatment of leishmaniasis scars.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leishmaniasis scars
 • Fraxel laser
 • CO2 laser
 • Treatment
 1. Berman JD. Human leishmaniasis: clinical, diagnostic, and chemotherapeutic developments in the last 10 years. Clin Infect Dis 1997; 24(4): 684-703.
 2. World Health organization. Tropical Disease Research. 12th program report. UNDP/ world bank/ WHO special program for research and training disease (TDR). Geneva, Switzerland: WHO; 1995. p. 135-49.
 3. Ardehali S, Rezaei H. Leishmania and leishmaniasis. Tehran, Iran: Iran University Press; 1985. p. 149-60. [In Persian].
 4. Momeni A, Amin Javaheri M, Tajdidi M, Emamjomeh M. Theraputic and side effects of Glucantime in cutaneous leishmaniasis. Nabz 1993; 2: 5-10. [In Persian].
 5. Lerner EA, Grevelink SA. Leishmaniasis. In: Arndt KA, Robinson JK, Leboit PE, Wintroub BU, editors. Cutaneous medicine and surgery. 1st ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1996. p. 1163-70.
 6. Vega Lopez F, Hay RJ. Parasitic worm and protozoa. In: Burns T, Breathnach S, Cox N, Griffiths CH. Rooks text book of dermatology. 7th ed. Maldenm, MA: Blackwell Science: 2004. p. 38-9, 42.
 7. Dowlati Y. Cutaneous leishmaniasis: clinical aspect. Clin Dermatol 1996; 14(5): 425-31.
 8. Nilforoushzade MA, Sadeghian G. Cutaneous leishmaniasis. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 2002. [In Persian].
 9. Thakur CP, Sinha GP, Pandey AK, Barat D, Singh RK. Daily versus alternate-day regimen of amphotericin B in the treatment of kala-azar: a randomized comparison. Bull World Health Organ 1994; 72(6): 931-6.
 10. Cassuto DA, Sadic NS, Scrimali L, Sirago P. An innovative device for fractional CO2 resurfacing: a preliminary clinical study. The American Journal of Cosmetic Surgery 2008; 25(2): 97-101.
 11. Tanzi EL, Wanitphakdeedecha R, Alster TS. Fraxel laser indications and long-term follow-up. Aesthet Surg J 2008; 28(6): 675-8.
 12. Alster TS, Tanzi EL, Lazarus M. The use of fractional laser photothermolysis for the treatment of atrophic scars. Dermatol Surg 2007; 33(3): 295-9.
 13. Chrastil B, Glaich AS, Goldberg LH, Friedman PM. Second-generation 1,550-nm fractional photothermolysis for the treatment of acne scars. Dermatol Surg 2008; 34(10): 1327-32.
 14. Nilforoushzadeh MA. Cutaneous leishmaniasis: treatment and prevention. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 1992. [In Persian].
 15. Rivera AE. Acne scarring: a review and current treatment modalities. J Am Acad Dermatol 2008; 59(4): 659-76.
 16. Nilforoushzadeh MA, Jafari F, Ansari N, Moradi Sh. The comparison between trichloroacetic acid 50% and CO2 laser in the treatment of cutaneous leishmaniasis scar. Iran J Dermatol 2007; 10(3): 181-6. [In Persian].
 17. Biotech Week Publication. Reliant technologies announces FDA clearance of the fraxel(R) Laser for the treatment of acne and surgical scars; physicians report fractional laser resurfacing achieves dramatic improvement [Online] 2006. Available from: URL: http://www.cosmeticsurgery-news.com/article2829.html/
 18. Lee HS, Lee JH, Ahn GY, Lee DH, Shin JW, Kim DH, et al. Fractional photothermolysis for the treatment of acne scars: a report of 27 Korean patients. J Dermatolog Treat 2008; 19(1): 45-9.
 19. AlGhammdi Kh. Treatment of atrophic leishmania scars by fractional laser. Proceedings of the Laser International 2010 Medical Applications Conference; 2010 Jan 11-13; Riadh, Saudi Arabia.