تأثیر سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز در درمان ویتیلیگو: یک مطالعه‌ی مقدماتی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکزتحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز (PSD یا Pseudocatalase/superoxide dismutase) یک ژل موضعی است که به خاطر داشتن اثرات درمانی، در درمان ویتیلیگو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مطالعه به منظور بررسی اثر این ترکیب در ویتیلیگو طراحی شد.روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی مقدماتی (پایلوت) تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما بود. 46 ضایعه‌ی متقارن ویتیلیگو در اندام 23 بیمار که به کلینیک‌های پوست اصفهان در سال 1389 مراجعه کرده بودند، به این مطالعه وارد شد. به بیماران، فرمول سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز یا ژل دارونما برای ضایعات سمت چپ یا راست داده شد. مساحت ضایعه‌ی پوستی و درجه‌ی رنگدانه‌ی پیگمنتاسیون در ابتدا و 2، 4 و 6 ماه بعد مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: هیچ تغییر معنی‌داری در مساحت ضایعه‌ی پوستی و دور فولیکولی (اطراف یا مجاور فولیکولی) در گروه‌های مورد مطالعه یافت نشد (05/0 = P).نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده‌ی عدم وجود تأثیرات درمانی معنی‌دار برای سودوکاتالاز/سوپراکسید دیسموتاز در درمان ویتیلیگو بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pseudocatalase/Superoxide Dismutase in Treatment of Vitiligo: A Pilot Study

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Fatemi-Naeini 1
 • Alireza Vaez-Shooshtari 2
 • Bahareh Ebrahimi 2
 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 3
 • Razieh Molaei 2
1 Associate Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Pseudocatalase/superoxide dismutase (PSD) is a topical gel considered having therapeutic effects in vitiligo. This study was designed to evaluate the efficacy of this combination in vitiligo.Methods: This was a pilot randomized, double‑blind, placebo‑controlled trial on 46 symmetrical vitiligo lesions of limbs in 23 patients referring to dermatology clinics in Isfahan, Iran, in 2010. Patients were received this formula or placebo gels for the right and left lesions. Lesion area and degree of pigmentation were assessed at baseline and 2, 4, and 6 months later.Findings: There were no significant changes in lesion area and perifollicular pigmentation in each group (P =0.05).Conclusion: The results indicated no significant therapeutic effect for pseudocatalase/superoxide dismutase in vitiligo.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pseudocatalase/superoxide dismutase
 • Efficacy
 • Vitiligo
 1. Taieb A, Picardo M. Clinical practice. Vitiligo. N Engl J Med 2009; 360(2): 160-9.
 2. Miniati A, Weng Z, Zhang B, Stratigos AJ, Nicolaidou E, Theoharides TC. Neuro-immuno-endocrine processes in vitiligo pathogenesis. Int J Immunopathol Pharmacol 2012; 25(1): 1-7.
 3. Patel NS, Paghdal KV, Cohen GF. Advanced treatment modalities for vitiligo. Dermatol Surg 2012; 38(3): 381-91.
 4. Colucci R, Lotti T, Moretti S. Vitiligo: an update on current pharmacotherapy and future directions. Expert Opin Pharmacother 2012; 13(13): 1885-99.
 5. Hazneci E, Karabulut AB, Ozturk C, Batcioglu K, Dogan G, Karaca S, et al. A comparative study of superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase activities and nitrate levels in vitiligo patients. Int J Dermatol 2005; 44(8): 636-40.
 6. Arican O, Kurutas EB. Oxidative stress in the blood of patients with active localized vitiligo. Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat 2008; 17(1): 12-6.
 7. Gawkrodger DJ. Pseudocatalase and narrowband ultraviolet B for vitiligo: clearing the picture. Br J Dermatol 2009; 161(4): 721-2.
 8. Yuksel EP, Aydin F, Senturk N, Canturk T, Turanli AY. Comparison of the efficacy of narrow band ultraviolet B and narrow band ultraviolet B plus topical catalase-superoxide dismutase treatment in vitiligo patients. Eur J Dermatol 2009; 19(4): 341-4.
 9. Bakis-Petsoglou S, Le Guay JL, Wittal R. A randomized, double-blinded, placebo-controlled trial of pseudocatalase cream and narrowband ultraviolet B in the treatment of vitiligo. Br J Dermatol 2009; 161(4): 910-7.
 10. Sanclemente G, Garcia JJ, Zuleta JJ, Diehl C, Correa C, Falabella R. A double-blind, randomized trial of 0.05% betamethasone vs. topical catalase/dismutase superoxide in vitiligo. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008; 22(11): 1359-64.
 11. Schallreuter KU, Rokos H. Vitix--a new treatment for vitiligo? Int J Dermatol 2005; 44(11): 969-70.
 12. Szczurko O, Shear N, Taddio A, Boon H. Ginkgo biloba for the treatment of vitilgo vulgaris: an open label pilot clinical trial. BMC Complement Altern Med 2011; 11: 21.