سلول‌های T تنظیمی در ضایعات حاد و مزمن لیشمانیوز جلدی ناشی از انگل لیشمانیا ماژور

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه ایمنی شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مرکز تحقیقات پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 مرکز تحقیقات علوم سلولی، پژوهشکده ی رویان، زیست فناوری حیوانی، جهاد دانشگاهی، اصفهان، ایران

7 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

8 گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

9 دانشیار، گروه انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی، مرکز تحقیقات پوست و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لیشمانیوز جلدی در بسیاری از کشورهای جهان یک مشکل بهداشتی مهم محسوب می‌شود. مطالعاتی که در مدل‌های حیوانی و همچنین، در انسان انجام شده است، نشان می‌دهد که نوع پاسخ ایمنی در محل ضایعه، به خصوص تعادل بین سلول‌های T تنظیمی و سلول‌های T عملگر بر سیر بیماری موثر است و می‌تواند مشخص کند که بیماری خودبه‌خود بهبود می‌یابد یا این که به فرم‌های مزمن تبدیل می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی نقش سلول‌های T تنظیمی طبیعی (nTreg) در ضایعات حاد و مزمن لیشمانیوز جلدی ناشی از لیشمانیا ماژور بود.روش‌ها: از ضایعات جلدی 28 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی که از نظر آزمایشگاهی ابتلای آن‌ها به لیشمانیا ماژور ثابت شده بود، بیوپسی گرفته شد. این بیماران در دوگروه افراد مبتلا به ضایعات حاد و افراد مبتلا به ضایعات مزمن تقسیم شدند. میزان بیان ژن forkhead box P3 (foxp3) با روش Real-time PCR (Real-time reverse transcription polymerase chain reaction) و تعداد سلول‌های nTreg با روش رنگ آمیزی ایمونوفلورسنت در ضایعات بیماران دوگروه بررسی شد. از آزمون آماری  Mann-Whitney U برای تعیین معنی‌داری تفاوت‌ها بین دو گروه استفاده شد.یافته‌ها: میانگین بیان نسبی ژن foxp3 در ضایعات حاد و مزمن به ترتیب 23/0 ± 53/0 و 99/0 ± 26/1 بود که به صورت معنی‌داری در ضایعات مزمن بیشتر بود (007/0 = P). در روش رنگ‌آمیزی بافتی ایمونوفلورسنت نیز تعداد سلول‌های nTreg ضایعات مزمن به صورت معنی‌داری بیشتر از ضایعات حاد بود.نتیجه‌گیری: افزایش بیان ژن و همچنین بیان نشانگرهای پروتئینی سلول nTreg در ضایعات مزمن لیشمانیوز جلدی نشان می‌دهد که احتمال دارد این سلول‌ها در مزمن شدن ضایعات نقش داشته باشند و در نتیجه ممکن است بتوان از روش‌های ایمونوتراپی که هدف آن‌ها nTreg است، برای درمان این ضایعات مزمن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regulatory T-cell Profile in Early and Late Lesions of Cutaneous Leishmaniasis Due to Leishmania Major

نویسندگان [English]

 • Shervin Ghaffari-Hoseini 1
 • Shaghayegh Haghjooy-Javanmard 2
 • Sayyed Hamid Zarkesh 3
 • Ali Khamesipour 4
 • Laleh Rafiei 5
 • Khadijeh Karbalaie 6
 • Mohamad Ali Nilforoushzadeh 7
 • Mehdi Baghaei 8
 • Seyed Hossin Hejazi 9
1 Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Physiology, Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Center for Research in Skin Disease and Leprosy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Department of Physiology, Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Cell Science Research Center, Royan Institute for Animal Biotechnology, The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Isfahan, Iran
7 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
8 Department of Biology, School of Basic Sciences, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shrekord, Iran
9 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cutaneous leishmaniasis (CL) is a public health problem in several endemic countries. Recent studies on mouse model and a few clinical experiments showed that the type of immune response generated at the site of infection and especially balance between regulatory and effector T-cells determines the outcome of the disease toward self-limiting or long-lasting lesions. The aim of this study was to evaluate the role of natural regulatory T-cells (nTregs) in early and late cutaneous lesions of human Leishmania major (L. major) infection.Methods: Skin biopsies were collected from parasitologically proven lesions of 28 patients with cutaneous leishmaniasis, divided into two groups of early and late lesions. The causative agents were identified to be L. major. Quantitative real-time reverse transcription polymerase chain reaction (PCR) and immunofluorescent staining of biopsies were used to assess the Foxp3 mRNA expression and frequency of nTregs in two groups. Mann-Whitney U test was used to determine the significance of deferences between the two groups.Findings: Mean relative expressions of Foxp3 mRNA were 0.53 ± 0.23 and 1.26 ± 0.99 in early and late lesions, respectively, which was significantly upper in chronic lesions (P = 0.007). Parallel results were obtained in tissue staining method.Conclusion: Increased in gene expression and protein staining of nTreg markers in chronic biopsy samples indicates a role for these cells in chronic L. major induced leishmaniasis and supports the effectiveness of regulatory T cell-based immunotherapy for treatment of chronic cutaneous leishmaniasis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cutaneous
 • Fluorescent antibody technique
 • Leishmania major
 • Leishmaniasis
 • Real-time reverse transcription polymerase chain reaction
 • Regulatory
 1. Pearson RD, Sousa AQ. Clinical spectrum of Leishmaniasis. Clin Infect Dis 1996; 22(1): 1-13.
 2. Nylen S, Gautam S. Immunological perspectives of leishmaniasis. J Glob Infect Dis 2010; 2(2): 135-46.
 3. Hepburn NC. Cutaneous leishmaniasis: an overview. J Postgrad Med 2003; 49(1): 50-4.
 4. Karamian M, Motazedian MH, Fakhar M, Pakshir K, Jowkar F, Rezanezhad H. Atypical presentation of Old-World cutaneous leishmaniasis, diagnosis and species identification by PCR. J Eur Acad Dermatol Venereol 2008; 22(8): 958-62.
 5. Louis J, Himmelrich H, Parra-Lopez C, Tacchini-Cottier F, Launois P. Regulation of protective immunity against Leishmania major in mice. Curr Opin Immunol 1998; 10(4): 459-64.
 6. Reiner SL, Locksley RM. The regulation of immunity to Leishmania major. Annu Rev Immunol 1995; 13: 151-77.
 7. Gaafar A, Veress B, Permin H, Kharazmi A, Theander TG, el Hassan AM. Characterization of the local and systemic immune responses in patients with cutaneous leishmaniasis due to Leishmania major. Clin Immunol 1999; 91(3): 314-20.
 8. Louzir H, Melby PC, Ben SA, Marrakchi H, Aoun K, Ben IR, et al. Immunologic determinants of disease evolution in localized cutaneous leishmaniasis due to Leishmania major. J Infect Dis 1998; 177(6): 1687-95.
 9. Ajdary S, Jafari-Shakib R, Riazi-Rad F, Khamesipour A. Soluble CD26 and CD30 levels in patients with anthroponotic cutaneous leishmaniasis. J Infect 2007; 55(1): 75-8.
 10. Jafari-Shakib R, Shokrgozar MA, Nassiri-Kashani M, Malakafzali B, Nikbin B, Khamesipour A. Plasma sCD26 and sCD30 levels in cutaneous leishmaniasis. Acta Trop 2009; 109(1): 61-3.
 11. Shalev I, Schmelzle M, Robson SC, Levy G. Making sense of regulatory T cell suppressive function. Semin Immunol 2011; 23(4): 282-92.
 12. Belkaid Y, Sun CM, Bouladoux N. Parasites and immunoregulatory T cells. Curr Opin Immunol 2006; 18(4): 406-12.
 13. Belkaid Y, Rouse BT. Natural regulatory T cells in infectious disease. Nat Immunol 2005; 6(4): 353-60.
 14. Sacks D, Anderson C. Re-examination of the immunosuppressive mechanisms mediating non-cure of Leishmania infection in mice. Immunol Rev 2004; 201: 225-38.
 15. 15- Nasereddin A, Jaffe CL. Rapid diagnosis of Old World Leishmaniasis by high-resolution melting analysis of the 7SL RNA gene. J Clin Microbiol 2010; 48(6): 2240-2.
 16. Berglund SR, Schwietert CW, Jones AA, Stern RL, Lehmann J, Goldberg Z. Optimized methodology for sequential extraction of RNA and protein from small human skin biopsies. J Invest Dermatol 2007; 127(2): 349-53.
 17. Miyagawa Y, Kiyokawa N, Ochiai N, Imadome K, Horiuchi Y, Onda K, et al. Ex vivo expanded cord blood CD4 T lymphocytes exhibit a distinct expression profile of cytokine-related genes from those of peripheral blood origin. Immunology 2009; 128(3): 405-19.
 18. Bourreau E, Ronet C, Darcissac E, Lise MC, Sainte MD, Clity E, et al. Intralesional regulatory T-cell suppressive function during human acute and chronic cutaneous leishmaniasis due to Leishmania guyanensis. Infect Immun 2009; 77(4): 1465-74.
 19. Ji J, Masterson J, Sun J, Soong L. CD4+CD25+ regulatory T cells restrain pathogenic responses during Leishmania amazonensis infection. J Immunol 2005; 174(11): 7147-53.
 20. Thomas BN, Buxbaum LU. FcgammaRIII mediates immunoglobulin G-induced interleukin-10 and is required for chronic Leishmania mexicana lesions. Infect Immun 2008; 76(2): 623-31.
 21. Belkaid Y, Piccirillo CA, Mendez S, Shevach EM, Sacks DL. CD4+CD25+ regulatory T cells control Leishmania major persistence and immunity. Nature 2002; 420(6915): 502-7.
 22. Anderson CF, Mendez S, Sacks DL. Nonhealing infection despite Th1 polarization produced by a strain of Leishmania major in C57BL/6 mice. J Immunol 2005; 174(5): 2934-41.
 23. Aseffa A, Gumy A, Launois P, MacDonald HR, Louis JA, Tacchini-Cottier F. The early IL-4 response to Leishmania major and the resulting Th2 cell maturation steering progressive disease in BALB/c mice are subject to the control of regulatory CD4+CD25+ T cells. J Immunol 2002; 169(6): 3232-41.
 24. Wohlfert E, Belkaid Y. Role of Endogenous and Induced Regulatory T Cells During Infections. J Clin Immunol 2008; 28(6): 707-15.
 25. Anderson CF, Oukka M, Kuchroo VJ, Sacks D. CD4(+)CD25(-)Foxp3(-) Th1 cells are the source of IL-10-mediated immune suppression in chronic cutaneous leishmaniasis. J Exp Med 2007; 204(2): 285-97.
 26. Nagase H, Jones KM, Anderson CF, Noben-Trauth N. Despite increased CD4+Foxp3+ cells within the infection site, BALB/c IL-4 receptor-deficient mice reveal CD4+Foxp3-negative T cells as a source of IL-10 in Leishmania major susceptibility. J Immunol 2007; 179(4): 2435-44.
 27. Radulovic S, Jacobson MR, Durham SR, Nouri-Aria KT. Grass pollen immunotherapy induces Foxp3-expressing CD4+ CD25+ cells in the nasal mucosa. J Allergy Clin Immunol 2008; 121(6): 1467-72, 1472.
 28. Bovenschen HJ, van Vlijmen-Willems IM, van de Kerkhof PC, van Erp PE. Identification of lesional CD4+ CD25+ Foxp3+ regulatory T cells in Psoriasis. Dermatology 2006; 213(2): 111-7.
 29. de Boer OJ, van der Loos CM, Teeling P, van der Wal AC, Teunissen MB. Immunohistochemical analysis of regulatory T cell markers FOXP3 and GITR on CD4+CD25+ T cells in normal skin and inflammatory dermatoses. J Histochem Cytochem 2007; 55(9): 891-8.