بررسی تأثیر دوز آنتی میکروبیال داکسی سایکلین بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت و بیماری‌های پریودنتیت متوسط پس از انجام درمان فاز 1 پریودنتال

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 دستیار تخصصی، گروه کودکان، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از آن جا که برخی تحقیقات نشان داده‌اند استفاده از آنتی بیوتیک‌ها به همراه درمان مکانیکال پریودنتال در بهبود شرایط کلینیکی بیماران مؤثر می‌باشد، این تحقیق با هدف بررسی اثر درمان فاز اول پریودنتال به همراه آنتی بیوتیک داکسی سایکلین بر بهبود کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت غیر وابسته به انسولین، انجام گردید.روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی شاهددار و تصادفی دو سوکور، 80 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 که به پریودنتیت متوسط نیز مبتلا بودند، تحت درمان جرم‌گیری به همراه تسطیح سطح ریشه و دارونما (گروه شاهد 40 نفر) و یا جرم‌گیری و تسطیح سطح ریشه و داکسی سایکلین (گروه مورد 40 نفر) به میزان 100 میلی‌گرم در روز به مدت 21 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخص‌های پریودنتال، شامل خونریزی حین پروبینگ (BOP یا Bleeding on probing)، میزان از دست رفتن اتصالات (CAL یا Clinical attachment loss)، شاخص پلاک میکروبی (PI یا Plaque ، میزان عمق پروب (PD یا Pocket depths) و شاخص متابولیک c1HbA  در ابتدای مطالعه و 3 ماه بعد، اندازه‌گیری شدند.یافته‌ها: پس از 3 ماه، تمام شاخص‌های پریودنتال و میزان c1HbA در هر گروه، بهبود معنی‌داری یافت (001/0 > P)، اما میزان کاهش شاخص‌های پریودنتال و c1HbA بین دو گروه شاهد و مورد، از نظر آماری معنی‌دار نبود (799/0 = BOP، 301/0 = c1HbA، 989/0 = PD، 253/0 = PI، 667/0 = CAL).نتیجه‌گیری: جهت بهبود کنترل متابولیک افراد مبتلا به دیابت باید به درمان و حذف بیماری پریودنتال ایشان اقدام کرد تا در صورت وجود بیماری، اقدام درمانی مناسبی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Antimicrobial Dose of Doxycycline on Glycemic Control in Patients with Diabetes and Moderate Periodontitis after the Phase 1 of Periodontal Treatment

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Naseh 1
 • Jamshid Poursamimi 1
 • Sima Hashemipour 2
 • Nazanin Zangeneh 3
1 Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
2 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
3 Resident, Department of Pediatrics Dentistry, School of Dentistry, Islamic Azad University, Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: There are contradictory results of different studies about the effect of periodontal treatment on metabolic control of diabetes. Due to the importance of management of the patients, the purpose of this study was to examine the effect of periodontal therapy [scaling and root planning (SRP)] with doxycycline on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus.Methods: In this double-blind randomized controlled clinical trial, 40 patients with type 2 diabetes mellitus who had moderate periodontitis were treated with scaling and root planning + placebo (SRP; n = 20) or with scaling and root planning + doxycycline 100 mg/day, for 21 days (SRP + Doxy; n=20). Periodontal parameters including bleeding on probing (BOP), clinical attachment loss (CAL), plaque index (PI), and probing depth (PD), also metabolic parameter (HbA1c) were recorded at baseline and 3 months after the treatment.Findings: After 3 month, all periodontal parameters and HbA1c showed significant improvement in both groups (P < 0.001). The reduction of all periodontal parameters and HbA1c was not significantly different between the groups in this study (P for BOP = 0.799; P for CAL = 0.667; P for PI = 0.253; P for PD = 0.989; and P for HbA1c = 0.301).Conclusion: Periodontal treatment with the adjunctive systemic doxycycline may influence the systemic conditions of patients with type 2 diabetes mellitus, but no statistical differences was observed between the control and treatment groups. Therefore, confirmatory studies with controlled diabetes are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Diabetes Mellitus
 • Periodontal Disease
 • Doxycycline
 • Metabolic control
 • HbA1c
 1. Nesse W, Linde A, Abbas F, Spijkervet FK, Dijkstra PU, de Brabander EC, et al. Dose-response relationship between periodontal inflamed surface area and HbA1c in type 2 diabetics. J Clin Periodontol 2009; 36(4): 295-300.
 2. International Diabetes Federation. Diabetes Atlas. 2nd ed [Online]. [cited 2003]; Available from: URL: http://www.idf.org/sites/default/files/IDF_Diabetes_Atlas_2ndEd.pdf.
 3. Delavari A, Mahdavi A, Norozinejad A, Yarahmadi Sh: National plan for prevention and control of diabetes. 2nd ed. Tehran, Iran: Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Health Center of Prevention and Control of Disease; 2004. P. 19.
 4. Tervonen T, Lamminsalo S, Hiltunen L, Raunio T, Knuuttila M. Resolution of periodontal inflammation does not guarantee improved glycemic control in type 1 diabetic subjects. J Clin Periodontol 2009; 36(1): 51-7.
 5. Mealey BL, Ocampo GL. Diabetes mellitus and periodontal disease. Periodontol 2000 2007; 44: 127-53.
 6. Bakhshandeh S, Murtomaa H, Mofid R, Vehkalahti MM, Suomalainen K. Periodontal treatment needs of diabetic adults. J Clin Periodontol 2007; 34(1): 53-7.
 7. Taylor GW, Burt BA, Becker MP, Genco RJ, Shlossman M, Knowler WC, et al. Non-insulin dependent diabetes mellitus and alveolar bone loss progression over 2 years. J Periodontol 1998; 69(1): 76-83.
 8. Promsudthi A, Pimapansri S, Deerochanawong C, Kanchanavasita W. The effect of periodontal therapy on uncontrolled type 2 diabetes mellitus in older subjects. Oral Dis 2005; 11(5): 293-8.
 9. Grossi SG, Skrepcinski FB, DeCaro T, Robertson DC, Ho AW, Dunford RG, et al. Treatment of periodontal disease in diabetics reduces glycated hemoglobin. J Periodontol 1997; 68(8): 713-9.
 10. Navarro-Sanchez AB, Faria-Almeida R, Bascones-Martinez A. Effect of non-surgical periodontal therapy on clinical and immunological response and glycaemic control in type 2 diabetic patients with moderate periodontitis. J Clin Periodontol 2007; 34(10): 835-43.
 11. Al-Mubarak S, Ciancio S, Aljada A, Mohanty P, Ross C, Dandona P. Comparative evaluation of adjunctive oral irrigation in diabetics. J Clin Periodontol 2002; 29(4): 295-300.
 12. Faria-Almeida R, Navarro A, Bascones A. Clinical and metabolic changes after conventional treatment of type 2 diabetic patients with chronic periodontitis. J Periodontol 2006; 77(4): 591-8.
 13. Harrison LC, Honeyman MC. Cow's milk and type 1 diabetes: the real debate is about mucosal immune function. Diabetes 1999; 48(8): 1501-7.
 14. O'Connell PA, Taba M, Nomizo A, Foss Freitas MC, Suaid FA, Uyemura SA, et al. Effects of periodontal therapy on glycemic control and inflammatory markers. J Periodontol 2008; 79(5): 774-83.
 15. Iwamoto Y, Nishimura F, Nakagawa M, Sugimoto H, Shikata K, Makino H, et al. The effect of antimicrobial periodontal treatment on circulating tumor necrosis factor-alpha and glycated hemoglobin level in patients with type 2 diabetes. J Periodontol 2001; 72(6): 774-8.
 16. Jones JA, Miller DR, Wehler CJ, Rich SE, Krall-Kaye EA, McCoy LC, et al. Does periodontal care improve glycemic control? The Department of Veterans Affairs Dental Diabetes Study. J Clin Periodontol 2007; 34(1): 46-52.
 17. Llambes F, Silvestre FJ, Hernandez-Mijares A, Guiha R, Caffesse R. The effect of periodontal treatment on metabolic control of type 1 diabetes mellitus. Clin Oral Investig 2008; 12(4): 337-43.
 18. Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2001. P. 675-8.
 19. Newman MG, Takei H, Klokkevold PR, Carranza FA. Carranza's clinical periodontology. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2006. P. 285, 320-1, 657-9, 799-810.
 20. Rodrigues DC, Taba MJ, Novaes AB, Souza SL, Grisi MF. Effect of non-surgical periodontal therapy on glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus. J Periodontol 2003; 74(9): 1361-7.