دوره و شماره: دوره 32، شماره 274، فروردین و اردیبهشت 1393 
روزه‌داری در مبتلایان به بیماری‌های دستگاه گوارش فوقانی: راهکار بالینی برای پزشک خانواده

صفحه 131-148

پیمان ادیبی؛ پرناز دانش پژوه‌نژاد؛ شیرین صادقپور؛ فاطمه هادی‌زاده؛ رضا ملک‌زاده