دوره و شماره: دوره 32، شماره 313، بهمن و اسفند 1393 
ارزیابی شکست DNA اسپرم در بیماران با گلبوزوسپرمیای نسبی

صفحه 2124-2133

فرشته رسولی؛ مرجان صباغیان؛ محمد علی صدیقی گیلانی؛ رامش منجمی


اثر پانسمان هیدروژل پلی‌وینیل پایرولیدون بر بهبود زخم باز در موش صحرایی

صفحه 2134-2148

رضا فاضلی ورزنه؛ سید جمال مشتاقیان؛ اردشیر طالبی؛ فریدون عابدینی


بررسی انواع استرابیسم در 100 کودک بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان در سال 1390

صفحه 2149-2156

حسن رزمجو؛ یحیی حاج یحیی؛ ابراهیم جعویک؛ سید محمد علی ابطحی؛ علی مهرابی کوشکی