دوره و شماره: دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393 
بررسی تأثیر باکتریوفاژ جدا شده از نمونه‌های آب بیمارستان بر سویه‌های مقاوم به درمان (MDR) سودوموناس آئروژینوزا

صفحه 1805-1815

بهرام نصر اصفهانی؛ محسن روشنایی؛ حسین فاضلی؛ سید اصغر هوایی؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ ریحانه جعفری؛ حسن قجاوند


تأثیر داروی سیلیمارین بر تکثیر لنفوسیت‌های T فعال شده‌ی انسانی در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

صفحه 1816-1823

احسان الماسی؛ ناهید اسکندری؛ مرجان قراگوزلو؛ افشین الماسی؛ وجیهه استادی


بررسی بیوانفورماتیک ارتباط اندازه‌ی ژنوم با خصوصیات ژنتیکی و رفتاری باکتری‌های بیماری‌زا

صفحه 1824-1831

محمدرضا پورمند؛ زهرا پاکباز؛ عباس رحیمی فروشانی؛ سولماز اوحدیان مقدم


اثرات حفاظت کلیوی متفورمین

صفحه 1832-1837

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری