دوره و شماره: دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393 
بررسی علل ازوفاژیت در کودکان مبتلا به ازوفاژیت مراجعه کننده به بیمارستان نمازی شیراز

صفحه 871-878

مژگان زحمتکشان؛ خدیجه سادات نجیب؛ محدثه استوار؛ بیتا گرامی‌زاده


مقایسه‌ی شیوع استئوپروز در زنان یائسه‌ی مبتلا و غیر مبتلا به دیابت شیرین نوع 2

صفحه 889-900

مرتضی آقاجانپور؛ امیرحسین سالاری؛ منصور کریمی‌فر؛ احمدرضا زمانی؛ منصور ثالثی؛ پیمان متقی


افزایش سمیت سلولی نانوذرات نقره با اعمال پالس‌های الکتریکی

صفحه 901-910

ساجده یادگاری دهکردی؛ حمیدرضا صادقی؛ ثمانه سودمند؛ فاطمه همایی شاندیز؛ آمنه سازگارنیا


عوامل مؤثر بر اولین تشنج ناشی از تب در کودکان: مرور ساختار یافته

صفحه 911-928

محمد مهدی ناصحی؛ محمود موسی‌زاده؛ ساسان ساکت؛ محمد کاظم بخشنده بالی