دوره و شماره: دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393 
اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

صفحه 805-817

اکبر حاجی‌زاده مقدم؛ حسین میرکریم‌پور؛ محمد حسین علیزاده؛ محمدرضا کردی؛ محمد فلاح محمدی


بررسی اثر ترکیبی داروی دفروکسامین و دوز پایین آرسنیک تری اکساید بر میزان زنده‌مانی و مهار پرولیفراسیون رده‌ی سلولی 4NB

صفحه 818-827

کاظم غفاری؛ احمد کاظمی؛ علی قاسمی؛ ندا مینایی؛ عباس قوطاسلو؛ بهنوش طیبی؛ محمدرضا رضوانی


تولید پروکاریوتی پروتئین 2M ویروس آنفلوانزا در اتصال با پروتئین شوک حرارتی لیشمانیا ماژور به منظور دستیابی به یک واکسن کارآمد

صفحه 841-853

سیاوش چلبیانی؛ فاطمه فتوحی؛ امیر قائمی؛ مریم صالح؛ بهرخ فرهمند؛ سید محمد علی علوی اصفهانی؛ منصوره طباطبائیان؛ علی ترابی


بررسی نقش سیستم یوبیکوئیتین- پروتئوزوم در فرایند اسپرماتوژنز

صفحه 854-870

عرفانه شایگان نیا؛ مرضیه تولایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی