دوره و شماره: دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393 
قلب نگاری امپدانسی، روشی غیر تهاجمی برای ارزیابی متغیرهای همودینامیک

صفحه 969-971

حسن یزدانیان؛ امین مهنام؛ مهدی ادریسی؛ مرتضی آبدار اصفهانی