دوره و شماره: دوره 32، شماره 277، فروردین و اردیبهشت 1393 
ازوفاژکتومی بدون پیلوروپلاستی یا پیلورومیوتومی

صفحه 262-272

نوین نیک بخش؛ رضا هاشمی؛ عسکری نورباران


بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی استافیلوکوک‌های کواگولاز منفی در نمونه‌های کراتیت مرتبط با استفاده از لنزهای تماسی

صفحه 273-281

گلفام عریان؛ جمشید فقری؛ حسین فاضلی؛ نفیسه السادات حسینی؛ منصور صدیقی؛ علیرضا زندی؛ صفورا حیدری


بررسی رعایت اصول نسخه‌نویسی در نسخ دانشجویان مقطع اینترنی

صفحه 282-291

لیلی صفائیان؛ جواد کبریایی‌زاده؛ منصور هاشمی فشارکی؛ سولماز سلامی