دوره و شماره: دوره 32، شماره 305، آذر و دی 1393 
بررسی ارتباط بین پروتئین اتصال دهنده‌ی غشای اسپرم و تخمک با میزان موفقیت روش درمانی تزریق درون رحمی اسپرم (IUI)

صفحه 1698-1705

رحیمه سیفعلی؛ روشنک ابوترابی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ بیتا ابراهیمی؛ فاطمه مازنی؛ وحید اسماعیلی


بررسی ارتباط ژنوتیپی ژن گیرنده‌ی ویتامین D در دو گروه بیماران اسپورادیک و فامیلیال پارکینسونیسم

صفحه 1718-1727

مریم استاد شریف؛ رخساره معمار؛ مژگان اسدیان؛ مریم ایزدی؛ مرتضی جوادی‌راد؛ احمد چیت‌ساز


آلودگی درماتوفیتی تشک‌های کشتی در مراکز ورزشی

صفحه 1739-1745

شهلا شادزی؛ بهروز عطایی؛ زری نخودیان؛ دانا دانشمند