بررسی ارتباط بین پروتئین اتصال دهنده‌ی غشای اسپرم و تخمک با میزان موفقیت روش درمانی تزریق درون رحمی اسپرم (IUI)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی و آزمایشگاه نازایی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

4 استادیار، گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس ارشد، گروه جنین شناسی، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: لقاح در پستانداران، وابسته به اتصال موفق بین غشای پلاسمایی اسپرم و تخمک می‌باشد. فرایند اتصال گامت‌ها (لقاح) تا حد زیادی در موش مورد مطالعه قرار گرفته است و نقش 9CD که عضوی از خانواده‌ی تترااسپانین‌ها می‌باشد، در اتصال گامت‌ها در موش اثبات شده است. 9CD یک پروتئین موجود در غشای داخلی آکروزوم در اسپرم می‌باشد و فقط مقدار کمی از 9CD در غشای پلاسمایی پوشاننده‌ی قطعه‌ی میانی اسپرم بیان می‌شود. پروتئین‌های غشای داخلی آکروزوم، نقش مهمی در فرایند لقاح ایفا می‌کنند. هدف از این مطالعه، به دست آوردن ارتباط بین درصد اسپرم‌های 9CD مثبت با نتایج درمان به روش تلقیح درون رحمی اسپرم بود.روش‌ها: در مجموع 120 نمونه‌ی مایع منی به طور تصادفی از زوج‌های نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان که تحت درمان به روش IUI (Intrauterine insemination) قرار گرفتند، جمع‌آوری شد. پارامترهای اسپرمی (تحرک، مورفولوژی، غلظت اسپرمی، شمارش اسپرمی و کشسانی) بر اساس (دستورالعمل) 2010 WHO (2010 World Health Organization) مورد بررسی قرار گرفت. اسپرم‌ها شسته شد و رنگ‌آمیزی ایمنی با استفاده از آنتی‌بادی مونوکلونال ضد 9CD انجام شد. سپس نمونه‌ها به وسیله‌ی تکنیک فلوسیتومتری آنالیز شدند.یافته‌ها: 9CD تنها در 19 درصد اسپرم‌های بالغ شناسایی شد. با توجه به نتایج سطح زیر منحنی ROC (Receiver operating characteristic) که برابر 446/0 است، 9CD متغیر پیش‌بینی کننده‌ی خوبی برای وضعیت باروری نیست (482/0 = P).نتیجه‌گیری: ارتباط معنی‌داری بین بیان پروتئین 9CD در نمونه‌های اسپرمی و نتایج حاصل از درمان به روش تلقیح درون رحمی اسپرم مشاهده نگردید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Oocyte and Sperm Membrane Binding Protein with the Success of Intrauterine Insemination

نویسندگان [English]

 • Rahimeh Seifali 1
 • Roshank Aboutorabi 2
 • Abdolhossein Shahverdi 3
 • Bita Ebrahimi 4
 • Fatemeh Mazani 5
 • Vahid Esmaili 6
1 MSc Student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine AND Infertility Laboratory, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Embryology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Embryology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
5 Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Department of Embryology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Fertilization in mammals is dependent on successful connection between the sperm and oocyte plasma membrane. Gametes binding largely been studied in mice and the crucial role of CD9 (Cluster of differentiation 9), a member of tetraspanin family, is shown in gametes binding in mice. CD9 found in the inner membrane of the acrosome; and only a small amount of CD9 is expressed on the plasma membrane of mid piece. Inner sperm membrane proteins play an important role in the fertilization process. The aim of this study was to obtain correlation between the percentages of CD9-positive sperm with outcome of intrauterine insemination (IUI).Methods: A total of 120 semen samples from infertile couples referred to Royan Institute (Isfahan, Iran) who were undergoing intrauterine insemination treatment were collected. Semen parameters such as motility, morphology, sperm concentration and viscosity were analyzed according to World Health Organization (WHO) 2010 guidelines. Sperm washed and stained via using anti-CD9 monoclonal antibody. The samples were analyzed via flow cytometry technique.Findings: CD9 was detected only in 19% of mature sperms. The result of the receiver operating characteristic (ROC) area under the curve was equal to 0.446; therefore, CD9 was not a good variable predictor for fertility status (P = 0.482).Conclusion: There was not a significant correlation between the CD9 expression and fertilization in patients underwent intrauterine insemination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sperm parameter
 • Flow cytometry
 • Intrauterine insemination
 • Cluster of differentiation 9 (CD9)
 1. Hwang K, Walters RC, Lipshultz LI. Contemporary concepts in the evaluation and management of male infertility. Nat Rev Urol 2011; 8(2): 86-94.
 2. Sullivan R. Male fertility markers, myth or reality. Anim Reprod Sci 2004; 82-83: 341-7.
 3. Wassarman PM, Jovine L, Litscher ES. A profile of fertilization in mammals. Nat Cell Biol 2001; 3(2): E59-E64.
 4. Zohni K, Zhang X, Tan SL, Chan P, Nagano M. CD9 is expressed on human male germ cells that have a long-term repopulation potential after transplantation into mouse testes. Biol Reprod 2012; 87(2): 27.
 5. Kanatsu-Shinohara M, Toyokuni S, Shinohara T. CD9 is a surface marker on mouse and rat male germline stem cells. Biol Reprod 2004; 70(1): 70-5.
 6. Horejsi V, Vlcek C. Novel structurally distinct family of leucocyte surface glycoproteins including CD9, CD37, CD53 and CD63. FEBS Lett 1991; 288(1-2): 1-4.
 7. Hemler ME. Tetraspanin proteins mediate cellular penetration, invasion, and fusion events and define a novel type of membrane microdomain. Annu Rev Cell Dev Biol 2003; 19: 397-422.
 8. Ikeyama S, Koyama M, Yamaoko M, Sasada R, Miyake M. Suppression of cell motility and metastasis by transfection with human motility-related protein (MRP-1/CD9) DNA. J Exp Med 1993; 177(5): 1231-7.
 9. Tachibana I, Hemler ME. Role of transmembrane 4 superfamily (TM4SF) proteins CD9 and CD81 in muscle cell fusion and myotube maintenance. J Cell Biol 1999; 146(4): 893-904.
 10. Maecker HT, Todd SC, Levy S. The tetraspanin superfamily: molecular facilitators. FASEB J 1997; 11(6): 428-42.
 11. Oka M, Tagoku K, Russell TL, Nakano Y, Hamazaki T, Meyer EM, et al. CD9 is associated with leukemia inhibitory factor-mediated maintenance of embryonic stem cells. Mol Biol Cell 2002; 13(4): 1274-81.
 12. Ziyyat A, Rubinstein E, Monier-Gavelle F, Barraud V, Kulski O, Prenant M, et al. CD9 controls the formation of clusters that contain tetraspanins and the integrin alpha 6 beta 1, which are involved in human and mouse gamete fusion. J Cell Sci 2006; 119(Pt 3): 416-24.
 13. Runge KE, Evans JE, He ZY, Gupta S, McDonald KL, Stahlberg H, et al. Oocyte CD9 is enriched on the microvillar membrane and required for normal microvillar shape and distribution. Dev Biol 2007; 304(1): 317-25.
 14. Levy S, Shoham T. The tetraspanin web modulates immune-signalling complexes. Nat Rev Immunol 2005; 5(2): 136-48.
 15. Salvolini E, Buldreghini E, Lucarini G, Vignini A, Lenzi A, Di PR, et al. Involvement of sperm plasma membrane and cytoskeletal proteins in human male infertility. Fertil Steril 2013; 99(3): 697-704.
 16. Ito C, Yamatoya K, Yoshida K, Maekawa M, Miyado K, Toshimori K. Tetraspanin family protein CD9 in the mouse sperm: unique localization, appearance, behavior and fate during fertilization. Cell Tissue Res 2010; 340(3): 583-94.
 17. Caballero JN, Frenette G, Belleannee C, Sullivan R. CD9-positive microvesicles mediate the transfer of molecules to Bovine Spermatozoa during epididymal maturation. PLoS One 2013; 8(6): e65364.
 18. Son WY, Lee JH, Lee JH, Han CT. Acrosome reaction of human spermatozoa is mainly mediated by alpha1H T-type calcium channels. Mol Hum Reprod 2000; 6(10): 893-7.
 19. Yamatoya K, Yoshida K, Ito C, Maekawa M, Yanagida M, Takamori K, et al. Equatorin: identification and characterization of the epitope of the MN9 antibody in the mouse. Biol Reprod 2009; 81(5): 889-97.
 20. Charrin S, Manie S, Thiele C, Billard M, Gerlier D, Boucheix C, et al. A physical and functional link between cholesterol and tetraspanins. Eur J Immunol 2003; 33(9): 2479-89.
 21. Kaewmala K, Uddin MJ, Cinar MU, Grosse-Brinkhaus C, Jonas E, Tesfaye D, et al. Association study and expression analysis of CD9 as candidate gene for boar sperm quality and fertility traits. Anim Reprod Sci 2011; 125(1-4): 170-9.