دوره و شماره: دوره 32، شماره 317، بهمن و اسفند 1393 
ساخت و تعیین خصوصیت سلول نوترکیب T 293HEK با بیان بالای 3Tim

صفحه 2312-2323

مونا مبلغ ناصری؛ حسین خان‌احمد؛ ویدا همایونی؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ منصور صالحی؛ ایلناز رحیم‌منش؛ راضیه تقی‌زاده؛ مهسا کلاهدوز


بیان ژن TERRA در درجات توموری مختلف آستروسایتوما

صفحه 2333-2342

سپیده دشتی؛ سعیده عشوری؛ مجید خیرالهی


میلیوم کلو ئید

صفحه 2343-2348

امیر حسین سیادت؛ فاطمه مختاری؛ محمد علی نیلفروش زاده