دوره و شماره: دوره 32، شماره 306، آذر و دی 1393 
بررسی نتایج حاصل از درمان توسط تکنیک‌های کمک باروری در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

صفحه 1767-1781

روشنک ابوترابی؛ ویدا رضوی؛ شکوفه بقازاده؛ لاله شارق؛ فاطمه‌سادات مصطفوی