دوره و شماره: دوره 32، شماره 292، مرداد و شهریور 1393 
بررسی مقایسه‌ای درمان تک دوز و چند دوز متوتروکسات در تغییرات سطح BHCG در حاملگی خارج رحمی در زنان

صفحه 1054-1060

طراوت فاخری؛ انیس‌الدوله‌ نانکلی؛ هاله شهلازاده؛ مینا عطایی؛ مینا نیاکان شهری