بررسی مقایسه‌ای درمان تک دوز و چند دوز متوتروکسات در تغییرات سطح BHCG در حاملگی خارج رحمی در زنان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه زنان و زایمان، مرکزتحقیقات بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار، گروه زنان و زایمان، مرکزتحقیقات بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 دستیار، گروه زنان و زایمان، مرکزتحقیقات بیمارستان امام رضا(ع)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 پژوهشگر، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: حاملگی خارج رحمی در حال حاضر شایع‌ترین علت مرگ ناشی از بارداری در سه ماهه‌ی اول حاملگی است. متوتروکسات در بیمارانی که توده‌ی خارج از رحم کوچک‌تر از cm 4 پاره نشده دارند، مؤثر و تأیید شده است. در این بررسی، دو روش درمانی تجویز تک و چند دوز این دارو با هم مقایسه شدند.روش‌ها: در این مطالعه‌ی نیمه‌ تجربی، 120 زن باردار واجد شرایط که توسط معاینه‌ی کلینیکی و آزمایش خون و سونوگرافی واژینال، دارای حاملگی خارج رحمی تشخیص داده شدند، در دو گروه درمانی تک دوز و چند دوز متوتروکسات قرار گرفتند. برای گروه با درمان تک دوز، متوتروکسات یک بار تجویز شد و سطح هورمون حاملگی در ابتدا و سپس در روزهای 4 و 7 اندازه‌گیری شد. در گروه دوم، درمان با متوتروکسات چند دوز شروع شد و این دارو در روزهای 1، 3، 5 و 7 در 4 دوز تجویز گردید. در دو گروه بعد از یک هفته و یک ماه سطح تغییرات هورمون حاملگی بررسی شد. میزان کاهش سطح هورمون در دو گروه مقایسه و میزان شکست درمان در هر دو گروه بررسی گردید.یافته‌ها: گروه تک دوز در 76 درصد موفقیت درمانی داشتند. در صورتی که در گروه چند دوز، 7/96 درصد پاسخ درمانی مشاهده شد. پارگی لوله در گروه چند دوز (3/3 درصد) در مقایسه با گروه تک دوز (10 درصد)، کمتر بود.نتیجه‌گیری: روش درمانی تجویز چند دوز متوتروکسات در درمان حاملگی خارج رحمی بدون پارگی لوله مؤثرتر از روش تک دوز است. به علاوه، درمان دارویی تک دوز با پارگی لوله‌ی رحمی بیشتری همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Single-Dose and Multiple-Dose Systemic Methotrexate Regimen for Ectopic Pregnancy

نویسندگان [English]

 • Taravat Fakheri 1
 • Anisodowleh Nankali 2
 • Hale Shahlazadeh 3
 • Mina Ataee 3
 • Mina Neyakan Shahri 4
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Emam Reza Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Emam Reza Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Emam Reza Hospital, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4 Researcher, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background: Ectopic pregnancy is a common serious problem with high morbidity percentage and possibility of maternal mortality. Methotrexate, in the patients with unruptured less-than-4-cm ectopic mass, is a proved treatment. We compared single- and multiple-dose systemic methotrexate regimen for ectopic pregnancy.Methods: 120 women who were diagnosed to have ectopic pregnancy via clinical symptoms, ultrasound examination and beta human chorionic gonadotropin (β-hCG) levels were divided to two equal groups. The first were treated with a single dose regimen of intramuscular methotrexate (50 mg/m2) and the second, received 4 doses of 1 mg/kg of intramuscular methotrexate at the days 1, 3, 5, and 7. The serum β-hCG values were measured and compared at the initiation of treatment and 1 week and 1 month after it.Findings: The overall success rate of methotrexate for an ectopic pregnancy was 76% in single-dose and 96.7% in multiple-dose regimens. The rupture of ectopic pregnancy mass during the treatment was less (3.3%) in multiple-dose group compared to the single-dose one (10%).Conclusion: Multiple-dose methotrexate therapy is more effective than single-dose in ectopic pregnancy and is safer, too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ectopic pregnancy
 • Metotroxite
 • Beta human chorionic gonadotropin (BHCG)
 1. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D, Spong C. Williams obstetrics. 23rd ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2008.
 2. Fritz MA, Speroff L. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Phlladelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2010.
 3. Berek JS. Novak's gynecology. 13th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2002.
 4. Gervaise A, Capella-Allouc S, Audibert F, Rongieres-Bertrand C, Vincent Y, Fernandez H. Methotrexate for the treatment of unruptured tubal pregnancy: a prospective nonrandomized study. JSLS 2003; 7(3): 233-8.
 5. Lipscomb GH, Givens VM, Meyer NL, Bran D. Comparison of multidose and single-dose methotrexate protocols for the treatment of ectopic pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2005; 192(6): 1844-7.
 6. Dokic MD, Perisic DV. Conservative treatment of ectopic pregnancies: comparison of velocity of decrease of beta-HCG between spontaneous and methotrexate induced resorptions. Srp Arh Celok Lek 2004; 132(5-6): 163-6. [In Serbian].
 7. Lipscomb GH, McCord ML, Stovall TG, Huff G, Portera SG, Ling FW. Predictors of success of methotrexate treatment in women with tubal ectopic pregnancies. N Engl J Med 1999; 341(26): 1974-8.
 8. Barnhart KT, Gosman G, Ashby R, Sammel M. The medical management of ectopic pregnancy: a meta-analysis comparing "single dose" and "multidose" regimens. Obstet Gynecol 2003; 101(4): 778-84.
 9. Soliman KB, Saleh NM, Omran AA. Safety and efficacy of systemic methotrexate in the treatment of unruptured tubal pregnancy. Saudi Med J 2006; 27(7): 1005-10.
 10. Bixby S, Tello R, Kuligowska E. Presence of a yolk sac on transvaginal sonography is the most reliable predictor of single-dose methotrexate treatment failure in ectopic pregnancy. J Ultrasound Med 2005; 24(5): 591-8.