دوره و شماره: دوره 32، شماره 283، خرداد و تیر 1393 
تحلیل بقای 5 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن

صفحه 550-557

امیرحسین هاشمیان؛ بهروز بیرانوند؛ منصور رضایی؛ امین روشنی شیخ آباد؛ عبدالرسول بردیده


نقش میتوکندری در سرطان

صفحه 590-597

مسعود هوشمند؛ الهه مسیبی