تحلیل بقای 5 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت و مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمار، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه نفرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: پیوند کلیه روش درمانی مناسب و مؤثرترین استراتژی درمانی برای بیماران مبتلا به مرحله‌ی نهایی نارسایی کلیه می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان بقای 5 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن، در بین بیماران پیوند شده در دو مرکز پیوند در کرمانشاه از ابتدای سال 1380 تا پایان سال 1391 بود.روش‌ها: مطالعه به صورت هم‌گروهی گذشته‌نگر بر روی اطلاعات 756 پیوند کلیه‌ی انجام ‌شده در شهر کرمانشاه طی سال‌های 91-1380 صورت پذیرفت. روش‌های Kaplan–Meier و رگرسیون Cox جهت برآورد میزان بقای پیوند و آزمون لگ رتبه (Log rank) برای بررسی اختلاف بین بقای تجمعی زیر گروه‌ها در محیط نرم‌افزاری STATA مورد استفاده قرار گرفت.یافته‌ها: با استفاده از روش Kaplan–Meier، میزان بقای شش ماهه، یک ساله، سه ساله و پنج ساله‌ی کلیه‌ی پیوندی به ترتیب 0/89، 4/87، 0/80 و 0/75 درصد به دست آمد. مدل رگرسیونی Cox نشان داد که متغیرهای نسبت دهنده، جنس دهنده و گیرنده، مقدار کراتینین و هموگلوبین بعد از عمل به صورت معنی‌داری با میزان بقای پیوند مرتبط می‌باشند.نتیجه‌گیری: میزان بقای 5 ساله‌ی پیوند کلیه در این مراکز 75 درصد به دست آمد که در مقایسه با میزان‌های گزارش‌ شده از سایر مراکز بزرگ پیوند کلیه، رضایت‌بخش به نظر نمی‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Five-Year Survival Analysis of Renal Transplantation Graft and Affecting Factors

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Hashemian 1
 • Behrouz Beiranvand 2
 • Mansour Rezaei 3
 • Amin Roshani-Sheykhabad 4
 • Abdolrasol Bardideh 5
1 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health AND Research Center for Environmental Determinants of Health (RCEDH), Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
2 MSc Student, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Public Health, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
4 MSc Student, Department of Statistics, School of Basic Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Nephrology, School of Medicine, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background: Renal transplantation is the appropriate and most effective therapeutic strategy for patients with end-stage renal disease. The aim of this study was to determine the five-year survival rate of renal transplantation graft and affecting factors.Methods: A survival analysis study was performed on the data of 756 renal transplants in Kermanshah, Iran, during 2001 to 2012. Kaplan-Meier, Cox regression methods and log-rank tests were used to estimate the graft survival rate and comparison of cumulative survival difference between the groups was done using STATA software.Findings: Via Kaplan-Meier method, the estimated survival rate of grafts at six months and one, three and five years were 89.0, 87.4, 80.0 and 75.0 percent, respectively. Cox regression model showed that the variables of kinship, donor and recipient sex, and after-surgery creatinine and hemoglobin levels were significantly associated with graft survival rate.Conclusion: The five-year survival rate was 75.0% for renal transplants in the studied center, does not seem satisfactory compared with reported rates of major transplant centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kidney transplantation
 • Graft survival
 • Cox regression
 1. Afshar R, Sanavi S, Salimi J. Epidemiology of chronic renal failure in Iran: a four year single- center experience. Saudi J Kidney Dis Transpl 2007; 18(2): 191-4.
 2. Mahdavi-Mazdeh M, Heidary RA, Norouzi S, Aghighi M, Rajolani H, Ahrabi S. Renal replacement therapy in Iran. Urol J 2007; 4(2): 66-70.
 3. Mahdavi-Mazdeh M, Heidary-Rouchi A, Aghighi M, Rajolani H. Organ and tissue transplantation in Iran. Saudi J Kidney Dis Transpl 2008; 19(1): 127-31.
 4. Meier-Kriesche HU, Port FK, Ojo AO, Rudich SM, Hanson JA, Cibrik DM, et al. Effect of waiting time on renal transplant outcome. Kidney Int 2000; 58(3): 1311-7.
 5. Shrestha BM, Haylor JL. Factors influencing long-term outcomes following renal transplantation: a review. JNMA J Nepal Med Assoc 2007; 46(167): 136-42.
 6. Ghods AJ. Renal transplantation in Iran. Nephrol Dial Transplant 2002; 17(2): 222-8.
 7. Tan SY, Chen TP, Lee SH, Tan PS, Chua CT, Teo SM, et al. Cadaveric renal transplantation at University Hospital Kuala Lumpur: a preliminary report. Transplant Proc 2000; 32(7): 1811-2.
 8. Courtney AE, McNamee PT, Maxwell AP. The evolution of renal transplantation in clinical practice: for better, for worse? QJM 2008; 101(12): 967-78.
 9. Bakr MA, Ghoneim MA. Living donor renal transplantation, 1. Saudi J Kidney Dis Transpl 2005; 16(4): 573-83.
 10. Tang H, Chelamcharla M, Baird BC, Shihab FS, Koford JK, Goldfarb-Rumyantzev AS. Factors affecting kidney-transplant outcome in recipients with lupus nephritis. Clin Transplant 2008; 22(3): 263-72.
 11. Rezaei M, Kazemnezhad A, Raesi D. Survival of kidney transplant patients in Kermanshah. Behbood J 2003; 7(3): 27-41. [In Persian].
 12. Hassanzade J, Salahi H, Rajaeefard AR, Zeighami B, Almasi Hashiani A. A 10-year graft survival analysis of renal transplantation and factors affecting it in patients transplanted from live donor in Shiraz Transplant Research Center during 1999-2009. J Kerman Univ Med Sci 2011; 18(1): 28-39. [In Persian].
 13. Iranian network for Organ Procurement [Online]. [cited 2007]; Available from: URL: www.irantransplant.org.ipaddress.com [In Persian].
 14. Ashrafi M, Hamidi Beheshti MT, Shahidi Sh, Ashrafi F. Application of artificial neural network to predict graft survival after kidney transplantation: Reports of 22 years follow up of 316 patients in Isfahan. Tehran Univ Med J 2009; 67(5): 353-9.[In Persian].
 15. Ghods AJ, Ossareh S, Savaj S. Results of renal transplantation of the Hashemi Nejad Kidney Hospital-Tehran. Clin Transpl 2000; 203-10.
 16. El-Husseini AA, Foda MA, Shokeir AA, Shehab El-Din AB, Sobh MA, Ghoneim MA. Determinants of graft survival in pediatric and adolescent live donor kidney transplant recipients: a single center experience. Pediatr Transplant 2005; 9(6): 763-9.
 17. Park K, Kim YS, Kim MS, Kim SI, Oh CK, Han DS, et al. A 16-year experience with 1275 primary living donor kidney transplants: univariate and multivariate analysis of risk factors affecting graft survival. Transplant Proc 1996; 28(3): 1578-9.
 18. Avram MM, Blaustein D, Fein PA, Goel N, Chattopadhyay J, Mittman N. Hemoglobin predicts long-term survival in dialysis patients: a 15-year single-center longitudinal study and a correlation trend between prealbumin and hemoglobin. Kidney Int Suppl 2003; (87): S6-11.
 19. Almasi Hashiani A, Rajaeefard A, Hassanzade J, Salahi H. Survival analysis of renal transplantation and its relationship with age and sex. Koomesh 2010; 11(4): 302-6. [In Persian].