دوره و شماره: دوره 32، شماره 299، مهر و آبان 1393 
اثر عصاره‌ی هیدروالکلی دارچین بر تشنج القا شده توسط استریکنین در موش سوری

صفحه 1388-1395

سبا قادرخانی؛ محمد رامان مولودی؛ اسماعیل ایزدپناه؛ راشد محمدی؛ امین رستمی؛ پیام خماند؛ کامبیز حسن‌زاده