دوره و شماره: دوره 32، شماره 275، فروردین و اردیبهشت 1393 
بررسی اپیدمیولوژی مولکولی سویه‌های کریتیدیا در شهر اصفهان و حومه

صفحه 182-193

منیر دودی؛ گیلدا اسلامی؛ محبوبه سترکی؛ سید حسین حجازی