بررسی ارتباط بین غلظت فلزات سنگین سرب و روی در خاک برخی اراضی استان اصفهان با بیماری مولتیپل اسکلروز

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاک‌شناسی، دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه خاک‌‌شناسی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه بیماری‌های اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروز (MS یا Multiple sclerosis) یکی از شایع‌ترین بیماری‌های مغز و اعصاب است و اغلب در بالغین جوان بروز می‌کند. این بیماری از نظر بالینی با درگیری قسمت‌های مختلف سیستم اعصاب مرکزی در زمان‌های مختلف مشخص می‌گردد. هنوز علت مشخصی برای بروز این بیماری به دست نیامده است. این تحقیق با هدف کشف ارتباط احتمالی بین این بیماری و عوامل محیطی با بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS یا Geographic information system) انجام شد.روش‌ها: در این تحقیق مناطق مورد مطالعه چند شهرستان از غرب استان اصفهان (نجف‌آباد، مبارکه و لنجان) بودند. چندین نمونه از خاک هر منطقه برداشت شد و برای اندازه‌‌گیری عناصر سرب و روی و انجام آنالیز مورد نظر به آزمایشگاه انتقال داده شد. غلظت فلزات انتخابی با اسپکتروفتومتری جذب اتمی مدل Pye unicam spq)) اندازه‌گیری شد. همچنین آمار بیماری MS طی سال‌های 91-1387 از مرکز بهداشت استان اصفهان تهیه گردید و و خون 15 نفر از بیماران مورد آزمایش فلزات سنگین قرار گرفت، سپس به کمک نرم‌‌افزار GIS نقشه‌های پراکندگی مواد و بیماری ترسیم شد.یافته‌ها: بخش مهمی از بیماری MS منطبق با پراکندگی سرب در مناطق مورد مطالعه بود؛ اما بیماری ارتباط چندانی با پراکندگی روی نداشت.نتیجه‌گیری: ترسیم نقشه‌ی بیماری MS نشان داد که مناطق با شیوع بالای بیماری منطبق با بالا بودن آلودگی‌هایی نظیر سرب است و این انطباق، ارتباط بیماری با عوامل و آلودگی‌های محیطی را تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Concentrations of Lead and Zinc and Multiple Sclerosis in Isfahan Province, Iran

نویسندگان [English]

 • Elham Khosravi 1
 • Mehran Houdaji 2
 • Masoud Etemadifar 3
1 Department of Soil Science, School of Agriculture, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Soil Science, School of Agriculture, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Multiple sclerosis (MS) is one of the most common diseases in neurology and mostly occurs in young adults. The disease is clinically characterized by the involvement of different parts of the central nervous system at different times. Not a cause for the disease has been obtained, and this study aimed to intend benefiting from geographical information system (GIS) to explore a possible link between the disease and environmental factors.Methods: In this research, regions of cities of Najaf Abad, Isfahan, and Mobarake in the west of Isfahan Province were studied. Several soil samples were taken from each area and to measure the lead (Pb) and zinc (Zn) concentrations, atomic absorption spectrophotometer model (Pye Unicam, SPQ) was used. The epidemiology of multiple sclerosis during 2008-2012 was obtained from Isfahan Health Center and the GIS maps of material dispersion and the disease were traced.Findings: A significant portion of multiple sclerosis was consistent with the distribution of lead in the study areas; but the disease had little to do with the distribution of zing.Conclusion: The mapping showed that areas with a high prevalence of multiple sclerosis are consistent with the high contaminants such as lead; this adaptation can explain the association of the disease and environmental factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple Sclerosis
 • Environmental pollution
 • Prevalence
 1. Fulgenzi A, Zanella SG, Mariani MM, Vietti D, Ferrero ME. A case of multiple sclerosis improvement following removal of heavy metal intoxication: lessons learnt from Matteo's case. Biometals 2012; 25(3): 569-76.
 2. Reiber H, Teut M, Pohl D, Rostasy KM, Hanefeld F. Paediatric and adult multiple sclerosis: age-related differences and time course of the neuroimmunological response in cerebrospinal fluid. Mult Scler 2009; 15(12): 1466-80.
 3. Das D, Chatterjee A, Mandal BK, Samanta G, Chakraborti D, Chanda B. Arsenic in ground water in six districts of West bengal, India: the biggest arsenic calamity in the world. Part 2. Arsenic concentration in drinking water, hair, nails, urine, skin-scale and liver tissue (biopsy) of the affected people. Analyst 1995; 120(3): 917-24.
 4. Exley C, Mamutse G, Korchazhkina O, Pye E, Strekopytov S, Polwart A, et al. Elevated urinary excretion of aluminium and iron in multiple sclerosis. Mult Scler 2006; 12(5): 533-40.
 5. Wong SL, Lye EJ. Lead, mercury and cadmium levels in Canadians. Health Rep 2008; 19(4): 31-6.
 6. Hoodaji M, Jalalian A. Distribution of Nickel, Manganese and Cadmium in Soil and Crops in the Mobarakeh Steel Plant Region. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources water and Soil Science 2004; 8(3): 55-67. [In Persian].
 7. Hoodaji M, Afyouni M. Use of sewage sludge cadmium chloride on transport of these elements in soil and absorbed by plants. Journal of Environmental Sciences and Technology 2009; 11(2): 47-58. [In Persian].
 8. Suess MJ. Examination of Water for Pollution Control: A Reference Handbook. Oxford, UK: Pergamon Press; 1982. p. 2, 124, 168.
 9. Selinus O, Alloway BJ. Essentials of Medical Geology: Impacts of the Natural Environment on Public Health. New York, NY: Academic Press; 2005.