اثر مصرف کدو به تنهایی و یا به همراه ماست پروبیوتیک بر روی سطوح قند و چربی خون، نشانگرهای التهابی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و مرکز تحقیقات امنیت غذایی و علوم غذایی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و مرکز تحقیقات امنیت غذایی و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه تغذیه‌ی جامعه، دانشکده‌ی تغذیه و مرکز تحقیقات امنیت غذایی و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت نوع 2 نوعی بیماری اختلال در متابولیسم کربوهیدرات‌ها می‌باشد که یکی از بیماری‌های مزمن شایع در بسیاری از کشورها از جمله ایران است. در سال‌های اخیر، مصرف کدو به عنوان یکی از گیاهان دارویی در درمان دیابت شناسایی شده است. همچنین استفاده از محصولات لبنی تخمیری و پروبیوتیک، اثرات مفیدی بر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 داشته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مصرف کدو و ماست پروبیوتیک به صورت مجزا و همزمان بر دیابت نوع 2 بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده‌ی موازی بود. پس از انتخاب افراد بر اساس معیارهای ورود به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: گروه مصرف کننده‌ی کدو (100 گرم)، گروه مصرف کننده‌ی ماست پروبیوتیک (150 گرم)، گروه مصرف کننده‌ی کدو و ماست پروبیوتیک (به ترتیب 100 گرم و150 گرم)، گروه شاهد. کدو و ماست پروبیوتیک در وعده‌ی ناهار مصرف می‌شد.یافته‌ها: در تمامی گروه‌های مداخله، کلسترول توتال کاهش یافت، اما تنها در گروه مصرف کننده‌ی ماست پروبیوتیک و مصرف همزمان ماست پروبیوتیک و کدو این تغییر معنی‌دار بود. در تمامی گروه‌های مداخله، تری‌گلیسیرید کاهش و HDL (High density lipoprotein) افزایش یافت؛ اما تنها این تغییرات در گروه ماست پروبیوتیک به همراه کدو معنی‌دار بود. مصرف ماست پروبیوتیک چه به صورت جداگانه و چه همراه با کدو، سبب کاهش معنی‌دار LDL (Low density lipoprotein) شد. مداخله در تمامی گروه‌ها، منجر به کاهش معنی‌دار قند خون ناشتا و C1HbA (Glycated hemoglobin) و hsCRP (High sensitivity C-Reactive Protein) شد. فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک در گروه‌های کدو و ماست پروبیوتیک به صورت جداگانه به طور معنی‌داری کاهش یافت.نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر مصرف کدو و ماست پروبیوتیک به صورت جداگانه و همزمان با هم اثرات مفیدی بر پروفایل لیپیدی، FBS (Fasting blood sugar)، C1HbA و hsCRP داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Pumpkin and Probiotic Yogurt Consumption Separately or/and Simultaneously on Type II Diabetes

نویسندگان [English]

 • Azadeh Bayat 1
 • Motahar Heydaribeni 2
 • Awat Feizi 3
 • Bijan Iraj 4
 • Reza Ghiasvand 5
 • Gholamreza Askari 5
1 MSc Student, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences AND Food Security Research Center AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences AND Food Security Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Endocrine and Metabolism Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Community Nutrition, School of Nutrition and Food Sciences AND Food Security Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Ira
چکیده [English]

Background: Type II diabetes is one of the carbohydrate disorders that is one of the most common types of chronic diseases in many countries of the world including Iran. Recently, pumpkin consumption is recognized as one of the herbs in treatment of the diabetes. In addition, consumption of fermented dairy products and probiotics have beneficial effects on people with type II diabetes. The aim of this study was investigation the effect of pumpkin and probiotic yogurt consumption separately or/and simultaneously on type II diabetes.Methods: This was a parallel randomized clinical trial study. 80 eligible participants randomly were divided to 4 groups: 1- green pumpkin (100 g); 2- probiotic yoghurt (150 g); 3- pumpkin and probiotic yoghurt (100 g pumpkin plus 150 g yoghurt); and 4- control (dietary advice). Pumpkin and probiotic yoghurt were consumed at lunch time.Findings: Total cholesterol levels decreased in all intervention groups; however these changes in probiotic yogurt and probiotic yogurt + pumpkin groups were significant. In all interventional groups, the level of triglyceride decreased and the level of high-density lipoprotein (HDL) increased; the changes were significant in yogurt + pumpkin group. Probiotic yogurt consumption separately or simultaneously with pumpkin decreased the level of low-density lipoprotein (LDL). All interventional treatments led to significantly decreased fasting blood sugar (FBS), glycated hemoglobin (HbA1C) and high sensitivity c-reactive protein (hsCRP). Systolic and diastolic blood pressures (SBP and DBP) decreased significantly in pumpkin and probiotic yogurt groups.Conclusion: According to present study, pumpkin consumption separately or simultaneously with probiotic yogurt have beneficial effects on lipid profiles, FBS, HbA1C and hsCRP.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pumpkin
 • Probiotic yogurt
 • Type II diabetes
 • Glycemic response
 • Lipid Profile
 • Inflammatory marker
 1. Kiencke S, Handschin R, von DR, Muser J, Brunner-Larocca HP, Schumann J, et al. Pre-clinical diabetic cardiomyopathy: prevalence, screening, and outcome. Eur J Heart Fail 2010; 12(9): 951-7.
 2. Shaw JE, Sicree RA, Zimmet PZ. Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 2010; 87(1): 4-14.
 3. Esteghamati A, Meysamie A, Khalilzadeh O, Rashidi A, Haghazali M, Asgari F, et al. Third national Surveillance of Risk Factors of Non-Communicable Diseases (SuRFNCD-2007) in Iran: methods and results on prevalence of diabetes, hypertension, obesity, central obesity, and dyslipidemia. BMC Public Health 2009; 9: 167.
 4. Lutale J, Thordarson H, Sanyiwa A, Mafwiri M, Vetvik K, Krohn J. Diabetic retinopathy prevalence and its association with microalbuminuria and other risk factors in patients with type 1 and type 2 diabetes in Dar es Salaam, Tanzania. JOECSA. 2013;15(1): 3-10.
 5. Suksomboon N, Poolsup N, Boonkaew S, Suthisisang CC. Meta-analysis of the effect of herbal supplement on glycemic control in type 2 diabetes. J Ethnopharmacol 2011; 137(3): 1328-33.
 6. Rao MU, Sreenivasulu M, Chengaiah B, Reddy KJ, Chetty CM. Herbal medicines for diabetes mellitus: a review. Int J PharmTech Res 2010; 2(3): 1883-92.
 7. Quanhong L, Caili F, Yukui R, Guanghui H, Tongyi C. Effects of protein-bound polysaccharide isolated from pumpkin on insulin in diabetic rats. Plant Foods Hum Nutr 2005; 60(1): 13-6.
 8. Asemi Z, Zare Z, Shakeri H, Sabihi SS, Esmaillzadeh A. Effect of multispecies probiotic supplements on metabolic profiles, hs-CRP, and oxidative stress in patients with type 2 diabetes. Ann Nutr Metab 2013; 63(1-2): 1-9.
 9. Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18(6): 499-502.
 10. Kadish AH, Litle RL, Sternberg JC. A new and rapid method for the determination of glucose by measurement of rate of oxygen consumption. Clinical Chemistry 1968; 14(2): 116-31.
 11. Mazloom Z, Yousefinejad A, Dabbaghmanesh MH. Effect of probiotics on lipid profile, glycemic control, insulin action, oxidative stress, and inflammatory markers in patients with type 2 diabetes: a clinical trial. Iran J Med Sci 2013; 38(1): 38-43.
 12. Ataei-Jafari A, Tahbaz F, Alavi-Majd H, Joodaki H. Comparison of the effect of a probiotic yogurt and ordinary yogurt on serum cholesterol levels in subjects with mild to moderate hypercholesterolemia. Iran J Diabetes Lipid Disord 2005; 4(3): 43-8. [In Persian].
 13. Moroti C, Souza Magri LF, de Rezende CM, Cavallini DC, Sivieri K. Effect of the consumption of a new symbiotic shake on glycemia and cholesterol levels in elderly people with type 2 diabetes mellitus. Lipids Health Dis 2012; 11: 29.
 14. Diaz-Flores M, Angeles-Mejia S, Baiza-Gutman LA, Medina-Navarro R, Hernandez-Saavedra D, Ortega-Camarillo C, et al. Effect of an aqueous extract of Cucurbita ficifolia Bouche on the glutathione redox cycle in mice with STZ-induced diabetes. J Ethnopharmacol 2012; 144(1): 101-8.
 15. Kazemi S, Asgari S, Moshtaghian SJ, Rafieian M, Mahzouni P. Preventive effect of pumpkin (Cucurbita pepo L.) on diabetic index and histopathology of pancreas in alloxan-induced diabetes in rats. J Isfahan Med Sch 2010; 28(117): 1108-17. [In Persian].
 16. Yoshinari O, Sato H, Igarashi K. Anti-diabetic effects of pumpkin and its components, trigonelline and nicotinic acid, on Goto-Kakizaki rats. Biosci Biotechnol Biochem 2009; 73(5): 1033-41.
 17. Lye HS, Kuan CY, Ewe JA, Fung WY, Liong MT. The improvement of hypertension by probiotics: effects on cholesterol, diabetes, renin, and phytoestrogens. Int J Mol Sci 2009; 10(9): 3755-75.
 18. Aggarwal J, Swami G, Kumar M. Probiotics and their Effects on Metabolic Diseases: An Update. J Clin Diagn Res 2013; 7(1): 173-7.
 19. Acosta-Patino JL, Jimenez-Balderas E, Juarez-Oropeza MA, Diaz-Zagoya JC. Hypoglycemic action of Cucurbita ficifolia on Type 2 diabetic patients with moderately high blood glucose levels. J Ethnopharmacol 2001; 77(1): 99-101.
 20. Alarcon-Aguilar FJ, Hernandez-Galicia E, Campos-Sepulveda AE, Xolalpa-Molina S, Rivas-Vilchis JF, Vazquez-Carrillo LI, et al. Evaluation of the hypoglycemic effect of Cucurbita ficifolia Bouche (Cucurbitaceae) in different experimental models. J Ethnopharmacol 2002; 82(2-3): 185-9.
 21. Kazemi S, Asgari S, Moshtaghian SJ, Rafieian M, Shamsi F, Shklabady R. Pumpkin preventive effect on serum lipid levels in alloxan-induced diabetic mice. J Jahrom Univ Med Sci 2011; 9 (Special): 19-25.
 22. Jiang Z, Du Q. Glucose-lowering activity of novel tetrasaccharide glyceroglycolipids from the fruits of Cucurbita moschata. Bioorg Med Chem Lett 2011; 21(3): 1001-3.
 23. Xia T, Wang Q. Hypoglycaemic role of Cucurbita ficifolia (Cucurbitaceae) fruit extract in streptozotocin-induced diabetic rats. J Sci Food Agric 2007; 87(9): 1753-7.
 24. Yadav M, Jain S, Tomar R, Prasad GB, Yadav H. Medicinal and biological potential of pumpkin: an updated review. Nutr Res Rev 2010; 23(2): 184-90.
 25. Hadisaputro S, Djokomoeljanto RR, Judiono, Soesatyo MH. The effects of oral plain kefir supplementation on proinflammatory cytokine properties of the hyperglycemia Wistar rats induced by streptozotocin. Acta Med Indones 2012; 44(2): 100-4.
 26. Jeppsson B, Mangell P, Thorlacius H. Use of probiotics as prophylaxis for postoperative infections. Nutrients 2011; 3(5): 604-12.
 27. Isolauri E, Kirjavainen PV, Salminen S. Probiotics: a role in the treatment of intestinal infection and inflammation? Gut 2002; 50(Suppl 3): III54-III59.
 28. Agerholm-Larsen L, Raben A, Haulrik N, Hansen AS, Manders M, Astrup A. Effect of 8 week intake of probiotic milk products on risk factors for cardiovascular diseases. Eur J Clin Nutr 2000; 54(4): 288-97.
 29. Aihara K, Kajimoto O, Hirata H, Takahashi R, Nakamura Y. Effect of powdered fermented milk with Lactobacillus helveticus on subjects with high-normal blood pressure or mild hypertension. J Am Coll Nutr 2005; 24(4): 257-65.
 30. Kumar KV, Das UN. Are free radicals involved in the pathobiology of human essential hypertension? Free Radic Res Commun 1993; 19(1): 59-66.