اثر آروماتراپی اکلیل کوهی و اسطوخدوس بر دیسمنوره‌ی اولیه: یک کارآزمایی بالینی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، مربی گروه مامایی، ‌دانشگاه آزاد اسلامی،‌ واحد فلاورجان، اصفهان،‌ ایران

3 دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان، باکو، آذربایجان

چکیده

مقدمه: دیسمنوره یک اختلال شایع ژنیکولوژیک می‌باشد که حدود 50 درصد زنان در طول سنین باروری آن را تجربه می‌کنند. شیوع دیسمنوره در مطالعات مختلف در ایران بین 90-74 درصد ذکر شده است. با توجه به این که عوارض جانبی درمان‌های دارویی را نباید از نظر دور داشت، این مطالعه با هدف استفاده‌ی آروماتراپی داروهای گیاهی اسطوخدوس و اکلیل کوهی بر درد ناشی از دیسمنوره و به دنبال آن بهبود باروری به انجام رسید.روش‌ها: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بود و در میان 150 دانشجوی دختر در محدوده‌ی سنی 26-18 سال که دچار دیسمنوره‌ی اولیه بودند، انجام شد. نمونه‌ها به صورت تصادفی در 5 گروه شاهد دارونما (اسانس روغن بادام شیرین) و مورد اسانس اسطوخدوس، اسانس اکلیل کوهی، ترکیب اکلیل کوهی و اسطوخدوس و نیز مفنامیک اسید تقسیم شدند. از نمونه‌ها خواسته شدکه ماه اول و دوم قبل از مطالعه، تنها پرسش‌نامه‌ی سنجش درد را تکمیل کنند و بعد از تجویز داروها، نمونه‌ها در سه سیکل قاعدگی از زمان آغاز خونریزی تا سه روز اول خونریزی دنبال شدند. بار دیگر، پرسش‌نامه‌ی سنجش درد در هر 5 گروه تکمیل شد و مدت و شدت دردها قبل و بعد از مصرف در 5 گروه مقایسه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی) و استنباطی (آزمون‌های 2χ، t و Mann-Whitney) در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 11 استفاده شد.یافته‌ها: آمار به دست آمده، اختلاف معنی‌داری را در شدت و طول مدت درد درگروه مصرف کننده‌ی اکلیل کوهی (001/0 > P) و در گروه مصرف کننده‌ی اسطوخدوس و ترکیب هر دو گیاه و گروه مصرف کننده‌ی مفنامیک اسید (010/0 > P برای هر سه) در مقایسه با دارونما نشان داد.نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که مصرف اکلیل کوهی و اسطوخدوس به صورت آروماتراپی در کاهش شدت و مدت درد دیسمنوره‌ی اولیه مؤثر می‌باشد، اما تحقیقات بالینی بیشتری در این خصوص مورد نیاز است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Aromatherapy Effect of Rosemary and Lavander on Primary Dysmenorrhea: A Clinical Controlled Trial

نویسندگان [English]

 • Marzieh Davari 1
 • Mitra Reihani 2
 • Naghmeh khoshrang 3
1 Researcher, Young Researchers and Elite Club, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Instructor, Department of Midwifery, Falavarjan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Student of Dentistry, School of Dentistry, Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan
چکیده [English]

Background: Primary dysmenorrhea (PD) is seen in more than 50% of women of childbearing years. Considering the known side-effects of chemical drugs in the management of primary dysmenorrhea, this study was done to determine the aromatherapy effect of rosemary and lavender extract on the reduction of pain and other systemic symptoms accompanying the disease in female students.Methods: A randomized, double-blind and placebo-controlled pilot trial study among 150 female students aged 18 to 26 years, who suffered from primary dysmenorrhea was undertaken. The participants were randomly divided into five groups: rosemary, lavender, both of rosemary and lavender, mefenamic acid, and placebo. Participants were followed for two to three cycles from the beginning of menstruation through the three days of bleeding. Main outcome measures were the severity and duration of pain at 2 and 3 months.Findings: There were statistically significant reductions in pain scores and pain duration scores in the groups that took rosemary (P < 0.001), lavender, both rosemary and lavender and mefenamic acid (P < 0.010 for all) compared to placebo group.Conclusion: Each four groups effectively relieved menstrual pain as compared with the placebo. More clinical trials are needed to establish the efficacy of these herbal drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Aromatherapy
 • Rosemary
 • Lavender
 • Primary dysmenorrhea
 1. Berek JS. Berek and Novak's gynecology. 14th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2012. p. 471-85.
 2. Ryan KJ, Berkowitz R, Barbieri RL. Kistner's gynecology and women's health. 9th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2007.
 3. Zamani M, Soltanbigi F. Effect of vitamin B treatment on primary dysmenorrhea. J Arak Univ Med Sci 2001; 3(3): 7-15. [In Persian].
 4. Speroff L, Glass RH. Class menstrual disorder. In: Speroff L, Glass RH, Kase NG. Clinical Gynechologic Endocrinology and Infertility; Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 1999. p. 557-75.
 5. Harel Z, Biro FM, Kottenhahn RK, Rosenthal SL. Supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of dysmenorrhea in adolescents. Am J Obstet Gynecol 1996; 174(4): 1335-8.
 6. Clarke-Pearson D, Dawood MY. Green's gynecology essentials of clinical practice. 4th ed. New York, NY: Little Brown and Co; 1990.
 7. Kostrzewska A, Laudanski T, Batra S. Potent inhibition by tamoxifen of spontaneous and agonist-induced contractions of the human myometrium and intramyometrial arteries. Am J Obstet Gynecol 1997; 176(2): 381-6.
 8. Gokhale LB. Curative treatment of primary (spasmodic) dysmenorrhoea. Indian J Med Res 1996; 103: 227-31.
 9. Proctor ML, Smith CA, Farquhar CM, Stones RW. Transcutaneous electrical nerve stimulation and acupuncture for primary dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2002; (1): CD002123.
 10. Seyed Aghamiri Z. Effect of acupressure on primary dysmenorrhea in female students living in dormitories. Sari, Iran: Department of Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences; 1998. [Msc Thesis].
 11. Kazemi A. The effect of full drinking on primary dysmenorrhea. Proceedings of the National Congress of Preventive Principles in Nursing and Midwifery; 2000 Jun 6-7; Sari, Iran.
 12. McCaffery M. Pain: clinical manual for nursing practice. 1st ed. Philadelphia,PA: Mosby; 1989.
 13. Modarres M, Mirmohhamad Ali M, Oshrieh Z, Mehran A. Comparison of the effect of mefenamic acid and matricaria camomilla capsules on primary dysmenorrhea. J Babol Univ Med Sci 2013; 13(3): 50-8. [In Persian].
 14. Rahnama P, Montazeri A, Huseini HF, Kianbakht S, Naseri M. Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial. BMC Complement Altern Med 2012; 12: 92.
 15. Amani A, Ahi A. Botanical medicines. 1st ed. Tehran, Iran: Iran University of Medical Sciences; 2008. [In Persian].
 16. Mahmoodi B. The familiarity of the aromatic essences of plants and their healing effects. 1st ed. Tehran, Iran: Noor-e-Danesh; 2002. [In Persian].
 17. Bordbar A. Green therapist (natural remedies using herbs tutorial). 1st ed. Tehran, Iran: Yahoo Publication; 2001. [In Persian].
 18. Hasanpour Ghamsari E, Abedini Ardehali SH. Herb (properties and how to use). 2nd ed. Tehran, Iran: Safir Ardehal; 2007.
 19. French L. Dysmenorrhea. Am Fam Physician 2005; 71(2): 285-91.
 20. Duke JA. The green pharmacy: new discoveries in herbal remedies for common diseases and conditions from the world's foremost authority on healing herbs. Emmaus, PA: Rodale Press; 1997. p. 507.
 21. Seraji A, Vakilian K. The comparison between the effects of aromatherapy with lavender and reathing techniques on the reduction of labor pain. Complementary Medicine Journal 2011; 1(1): 31-9. [In Persian].
 22. Ericksen M. Aromatherapy for childbearing [Online]. [cited 1994]; Available from: URL: http://www.gentlebirth.org/archives/aromathr.html
 23. Reed L, Norfolk L. Aromatherapy in midwifery. Acup Med 1993; 1(2): 90-4
 24. Raisi DZ, Hosseini Baharanchi FS, Bekhradi R. Effect of lavender inhalation on the symptoms of primary dysmenorrhea and the amount of menstrual bleeding: A randomized clinical trial. Complement Ther Med 2014; 22(2): 212-9.
 25. Khodakrami N, Moatar F, Ghahiri A, Solokian S. The effect of an Iranian herbal drug on primary dysmenorrhea: a clinical controlled trial. J Midwifery Womens Health 2009; 54(5): 401-4.
 26. Yazdani M, Shahrani M, Hamedi B. Comparison of fennel and chamomile extract and placebo in treatment of premenstrual syndrome and dysmenorrhe. Hormozgan Med J 2004; 8(1): 57-61. [In Persian].