بررسی انواع استرابیسم در 100 کودک بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فیض اصفهان در سال 1390

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استرابیسم یکی از بیماری‌های چشمی شایع است که درجاتی از آن در غالب کودکان وجود دارد. این اختلال می‌تواند باعث اشکال در بینایی و کاهش عملکرد، به خصوص در طی دوران تحصیل، شود؛ ولی با وجود شیوع بالا و پیامدهای جدی این بیماری، تا زمان انجام این پژوهش، مطالعه‌ای اپیدمیولوژیک در مورد این بیماری در اصفهان انجام نشده بود. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین انواع استرابیسم در 100 کودک بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فیض در اصفهان در سال 1390 انجام شد.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، که در سال 1390 در بیمارستان فیض اصفهان انجام گرفت، 100 کودک مبتلا به استرابیسم مراجعه کننده به درمانگاه‌های این بیمارستان مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگی‌های دموگرافیک، نوع استرابیسم، حدت بینایی، سابقه‌ی تروما و سابقه‌ی عمل جراحی قبلی مطالعه شد و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: در این مطالعه، 100 کودک مبتلا به استرابیسم با میانگین سنی 50/4 ± 05/7 سال مطالعه شدند که 32 نفر از آنان پسر و 68 نفر دختر بودند. نوع استرابیسم در 56 نفر ایزوتروپیا، در 34 نفر اگزوتروپیا و در 10 نفر هیپوتروپیا بود. چشم مبتلا به استرابیسم، در 17 نفر چشم راست، در 26 نفر چشم چپ و در 57 نفر هر دو چشم بود. حدت بینایی چشم راست و چپ به ترتیب 127/0 ± 532/0و 160/0 ± 078/0 و اختلاف حدت دو چشم معنی‌دار بود (001/0 > P). از نظر سوابق بیماری، 15 نفر دارای سابقه‌ی عمل جراحی قبلی، 2 نفر با سابقه‌ی تروما و 4 نفر دارای بیماری‌های زمینه‌ای بودند.نتیجه‌گیری: بیماری استرابیسم یک بیماری به نسبت شایع در جامعه‌ی ما می‌باشد و از آن جایی که سن تشخیص و درمان این بیماری می‌تواند در پیش‌آگهی درمان و حدت بینایی مؤثر باشد، لازم است در خصوص ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی، معاینه‌ی چشم پزشکی کودکان و اقدام به درمان در زمان مناسب اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of 100 Children with Strabismus Admitted to Feyz Hospital, Isfahan, Iran, in 2012-2013

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Ali Mehrabi-Koushki 4
 • Ebrahim Javic 2
 • Seyyed Mohammadali Abtahi 3
1 Professor, Department of Ophtalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Ophtalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Strabismus is a common eye disease which symptoms is visible in most of the children. It can cause poor vision and decrease performance, especially during the study. However, despite the high prevalence and serious consequences of the disease, epidemiological studies had not been conducted on this disease in Iran before the current stady. We aimed to determine the types of strabismus in 100 children admitted to Feyz hospital, Isfahan, Iran, during 2012-2013.Methods: In a cross-sectional study, 100 children with strabismus were enrolled. Demographic characteristics, type of strabismus, visual acuity, history of trauma, and previous surgery were studied. Data were analyzed using SPSS software.Findings: Of 100 children with strabismus with a mean age of 7.05 ± 4.50 years, 32 were boys and 68 were girls. Type of the strabismus was isotropia in 56, exotropia in 34 and hypotropia in 10 patients. The strabismus was in right eye in 17, left eye in 57 and of both eyes in 26 patients. Visual acuity was 0.532 ± 0.137 and 0.078 ± 0.160 in the right and left eyes, respectively, with a statistically significant difference (P < 0.001). History previous surgery in 15, history of the trauma in 2 and history of underlying diseases in 4 patients was positive.Conclusion: Stabism is one of the prevalent diseases in our community and early diagnosis may lead to better prognosis and vigual aquity. Thus, improving general awarness and pediatric ophthalmology examinations and appropriate actions should be done. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strabism
 • Vigual aquity
 • Hypotropia
 • Isotropia
 • Exotropia
 1. Green-Simms AE, Mohney BG. Epidemiology of pediatric strabismus. In: Birgit L, Francois-Xavier B, editors. Pediatric Ophthalmology, Neuro-Ophthalmology, Genetics.New York, NY: Springer; 2010. p. 1-9.
 2. Kohler L, Stigmar G. Vision screening of four-year-old children. Acta Paediatr Scand 1973; 62(1): 17-27.
 3. Agarwal PK, Bowman R, Courtright P. Child Eye Health Tertiary Facilities in Africa. J AAPOS 2010; 14(3): 263-6.
 4. Graham PA. Epidemiology of strabismus. Br J Ophthalmol 1974; 58(3): 224-31.
 5. Laatikainen L, Erkkila H. Refractive errors and other ocular findings in school children. Acta Ophthalmol (Copenh ) 1980; 58(1): 129-36.
 6. Friedman Z, Neumann E, Hyams SW, Peleg B. Ophthalmic screening of 38,000 children, age 1 to 2 1/2 years, in child welfare clinics. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1980; 17(4): 261-7.
 7. Kvarnstrom G, Jakobsson P, Lennerstrand G. Visual screening of Swedish children: an ophthalmological evaluation. Acta Ophthalmol Scand 2001; 79(3): 240-4.
 8. Almeder LM, Peck LB, Howland HC. Prevalence of anisometropia in volunteer laboratory and school screening populations. Invest Ophthalmol Vis Sci 1990; 31(11): 2448-55.
 9. Pathai S, Cumberland PM, Rahi JS. Prevalence of and early-life influences on childhood strabismus: findings from the Millennium Cohort Study. Arch Pediatr Adolesc Med 2010; 164(3): 250-7.
 10. Robaei D, Rose KA, Kifley A, Cosstick M, Ip JM, Mitchell P. Factors associated with childhood strabismus: findings from a population-based study. Ophthalmology 2006; 113(7): 1146-53.
 11. Preslan MW, Novak A. Baltimore Vision Screening Project. Ophthalmology 1996; 103(1): 105-9.