بررسی 5 ساله‌ی شاخص‌های برنامه‌ی ریشه‌کنی فلج شل حاد در استان اصفهان و مقایسه‌ی آن با شاخص‌های استاندارد جهانی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مبارزه با بیماری‌ها، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص عفونی، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شرط لازم جهت رسیدن به هدف ریشه‌کنی بیماری پولیومیلیت، ارزیابی و پایش روش ریشه‌کنی پولیومیلیت با اجرای نظام مراقبت (Surveillance) از این بیماری می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت شاخص‌های ریشه‌کنی فلج شل حاد در اصفهان و مقایسه‌ی آن با شاخص‌های استاندارد جهانی طرح‌ریزی شد.روش‌ها: در این مطالعه که یک بررسی به روش توصیفی مقطعی بدون جهت است، کلیه‌ی موارد فلج شل حاد گزارش شده در استان اصفهان از سال 86-1382، که به مرکز بهداشت شهرستان و استان گزارش شده‌ بودند، به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات پس از مرور پرونده‌های بیماران استخراج و طبقه‌بندی شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: تعداد 115 مورد بیمار با فلج شل حاد گزارش شد که از این میان، 41 درصد زن و 59 درصد مرد بودند. میانگین سنی مراجعین 83/3 ± 71/5 سال، با دامنه‌ی سنی 15-1 سال بود. میانگین بروز فلج شل حاد 74/1 محاسبه شد که کمتر از میزان مورد انتظار (2) است. از بین شاخص‌های کشوری، کشف موارد (80 درصد در عرض 7 روز <)، شاخص بررسی و معاینه‌ی موارد (80 درصد در عرض 48 ساعت)، شاخص به هنگام بودن نمونه‌گیری (80 درصد در طی 14 روز <)، شاخص ارسال به هنگام نمونه‌ها به آزمایشگاه (80 درصد در طی 3 روز <)، شاخص پیگیری روز 60 (90 درصد <)، شاخص طبقه‌بندی موارد (100 درصد در طی 70 روز)، دو شاخص بررسی موارد و پیگیری روز 60 کمتر از سطح مورد انتظار با استاندارد جهانی بود.نتیجه‌گیری: طبق مطالعه‌ی حاضر، نظام مراقبت در اصفهان جهت تشخیص موارد دچار فلج شل حاد دقیق عمل می‌کند، اما همچنان جهت ریشه‌کنی این بیماری نیاز به ارزیابی بیشتر و بهبود کیفیت نظام مراقبت وجود دارد. بنابراین، ادامه‌ی واکسیناسیون گسترده علیه ویروس فلج اطفال و پیگیری بیماران مبتلا به این بیماری توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Surveillance System for Acute Flaccid Paralysis (AFP) in Iran during the Years 2003-2007 and Its Comparison with Worldwide Standards

نویسندگان [English]

 • Esmaeil Akhtar 1
 • Reza Fadaei-Nobari 2
1 Department of Vaccine Preventable Diseases, Center for Communicable Diseases Control, Deputy of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Specialist in Infectious Diseases, Deputy of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to evaluate the surveillance system for acute flaccid paralysis (AFP) in Iran during the years 2003-2007 and compare it with worldwide standards.Methods: In this cross-sectional study, we analyzed all cases of acute flaccid paralysis reported to health centers in Isfahan province, Iran, from 2003 to 2007. Required information was gathered after reviewing the medical records of patients, and was analyzed using SPSS software.Findings: A total of 115 patients with acute flaccid paralysis were reported, out of which 41% were women and 59% were men. Mean age of subjects was 5.71 ± 3.83, ranging from one to fifteen years. The average incidence of acute flaccid paralysis was 1.74%, which was lower than expected (2). Among the national indicators including case notification (80% within 7 days <), case investigation (80% within 48 hours <), specimen collection (80%  within14 days <), specimen transport and testing (80% within 3 days <), 60 days of follow-up (90% <), and classification of cases (100% within 70 days), only the two indicators of case investigation and 60 days of follow-up were less than the expected level compared with global standards.Conclusion: Based on the present study, the surveillance of acute flaccid paralysis cases is working properly, but further evaluation and improving the quality of health care systems is required for the eradication of this disease. Thus, continuing the massive vaccination against polio virus and following up of patients with this disease is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute flaccid paralysis
 • Eradication surveillance system
 • Isfahan
 • Iran
 1. Marx A, Glass JD, Sutter RW. Differential diagnosis of acute flaccid paralysis and its role in poliomyelitis surveillance. Epidemiol Rev 2000; 22(2): 298-316.
 2. Alexander LN, Seward JF, Santibanez TA, Pallansch MA, Kew OM, Prevots DR, et al. Vaccine policy changes and epidemiology of poliomyelitis in the United States. JAMA 2004; 292(14): 1696-701.
 3. Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE. Principles and practice of infectious diseases. New York, NY: John Wiley and Sons; 1979.
 4. Malzberg MS, Rogg JM, Tate CA, Zayas V, Easton JD. Poliomyelitis: hyperintensity of the anterior horn cells on MR images of the spinal cord. AJR Am J Roentgenol 1993; 161(4): 863-5.
 5. Aylward RB, Acharya A, England S, Agocs M, Linkins J. Global health goals: lessons from the worldwide effort to eradicate poliomyelitis. Lancet 2003; 362(9387): 909-14.
 6. World Health Organization. WHA41.28 Global eradication of poliomyelitis by the year 2000. Proceedings of the 41th World Health Assembly; 1988 May 2-13; Geneva, Switzerland.
 7. Fiore L, Novello F, Simeoni P, Amato C, Vellucci L, De SD, et al. Surveillance of acute flaccid paralysis in Italy: 1996-1997. AFP Study Group. Acute flaccid paralysis. Eur J Epidemiol 1999; 15(8): 757-63.
 8. Hull HF, Birmingham ME, Melgaard B, Lee JW. Progress toward global polio eradication. J Infect Dis1997; 175(Supplement 1): S4-S9.
 9. Nooraei M, Vaziran P, Nadim A. Evaluation of a care programm with example of poliomyelitis in Iran. J Guilan Univ Med Sci 2000; 9(33-34): 47-54. [In Persian].
 10. Statistical Centre of Iran. [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: www.amar.org.ir.
 11. Davarpanah M, Bakhtiari H, Mehrabani D, Khademolhosseini F. A 12-years surveillance of poliomyelitis and acute flaccid paralysis in Fars Province, Southern Iran. Iran Red Crescent Med J 2008; 10(4): 288-93.
 12. World Health Organization. Progress towards global poliomyelitis eradication: preparation for the oral poliovirus vaccine cessation era. Wkly Epidemiol Rec 2004;79(39):349-55.
 13. Deputy of Health Website. Vaccine Preventable Diseases [Online]. [cited 2014]; Available from: URL:http://port.health.gov.ir/mfdc/epi
دوره 32، شماره 280 - شماره پیاپی 280
خرداد و تیر 1393
صفحه 461-469
 • تاریخ دریافت: 28 خرداد 1392
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401