مقایسه‌ی رشد و تکامل در کودکان مبتلا به Infrequent voiding با کودکان سالم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

2 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه علوم پایه، مرکز آموزشی- درمانی امیرالمؤمنین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: Infrequent voiding یکی از شایع‌ترین مشکلات ادراری در کودکان می‌باشد و اتیولوژی این بیماری هنوز شناخته شده نیست. مطالعات صورت گرفته بیان می‌کنند که کودکان دچار Infrequent voiding رشد خطی آهسته‌تری نسبت به سایر کودکان دارند. هدف این مطالعه، مقایسه‌ی تکامل کودکان دچار Infrequent voiding با کودکان طبیعی است.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، تعداد 100 کودک 6 ساله که دچار Infrequent voiding بودند، وارد مطالعه شدند و از لحاظ رشد و تکامل بر اساس پرسش‌نامه‌ی ASQ (Ages and stages questionnaires) با گروه شاهد که سالم بودند، مقایسه شدند.یافته‌ها: در بررسی انجام شده در حیطه‌ی شخصی اجتماعی، حل مسأله، برقراری ارتباط و تکامل زبانی گروه شاهد با گروه مورد اختلالات آشکاری داشت (050/0 > P). همچنین به طور معنی‌داری قد کودکان مبتلا به Infrequent voiding کمتر از گروه شاهد بود (050/0 > P) و BMI (Body mass index) و وزن گروه مورد از گروه شاهد بیشتر بود (050/0 > P).نتیجه‌گیری: با توجه به اختلالات موجود در تکامل کودکان مبتلا به Infrequent voiding، بهتر است در درمان مشکلات تکاملی آن‌ها تلاش بیشتری صورت گیرد. در ضمن، با توجه به افزایش وزن و BMI می‌توان با متناسب کردن وزن کودکان در درمان این اختلال اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth and Development in Children with Infrequent Voiding

نویسندگان [English]

 • Parsa Yousefichaijan 1
 • Fatemeh Dorreh 2
 • Ali Ahmad Ghoudarzi 3
 • Hassan Taherahmadi 2
 • Mahdyieh Naziri 4
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
3 Department of Pediatrics, School of Medicine, Arak University of Medical sciences, Arak, Iran
4 Clinical Research Office, Amir Almomenin Hospital, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
چکیده [English]

Background: Infrequent voiding is one of the most common problems in pediatrics which its etiology has not been fully known. In some studies, children with infrequent voiding have slower linear growth in comparison with normal population. The aim of this study was to compare the growth and development in children with infrequent voiding and normal children.Methods: In this case-control study, 100 six-year-old children suffering from infrequent voiding were entered. They were compared with healthy age-matched children using Ages and stages questionnaire (ASQ).Findings: The case group has significantly more disorders in personal-social skills such as problem solving, communication, and language development. Moreover, the stature and weight of children with infrequent voiding were significantly less and their body mass index (BMI) and weight were more significantly more than control group.Conclusion: Due to infrequent growth disorders in children with infrequent voiding, we suggest to treat them with greater effort. In addition, with proportioning of weight and BMI, we can apply to treat the growth disorders much better.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Growth
 • Infrequent voiding
 • Child
 • Development
 1. Touchette E, Petit D, Paquet J, Tremblay RE, Boivin M, Montplaisir JY. Bed-wetting and its association with developmental milestones in early childhood. Arch Pediatr Adolesc Med 2005; 159(12): 1129-34.
 2. Makari J, Rushton HG. Nocturnal enuresis in children. Clin Evid 2006; (15): 486-95.
 3. Yousef KA, Basaleem HO, bin Yahiya MT. Epidemiology of nocturnal enuresis in basic schoolchildren in Aden Governorate, Yemen. Saudi J Kidney Dis Transpl 2011; 22(1): 167-73.
 4. Ozden C, Ozdal OL, Altinova S, Oguzulgen I, Urgancioglu G, Memis A. Prevalence and associated factors of enuresis in Turkish children. Int Braz J Urol 2007; 33(2): 216-22.
 5. Nuhoglu B, Ayyildiz A, Fidan V, Cebeci O, Kosar U, Germiyanoglu C. Do children with primary nocturnal enuresis have a retarded bone age? A cross-sectional study. Int J Urol 2006; 13(2): 109-10.
 6. Yousefi P, Salehi B, Rafeie M, Firouzifar M, Mousavinejad SA. Parents function and behavioral disorders in children with and without diurnal voiding dysfunction: A comparative study. Zahedan J Res Med Sci 2014; 16(9): 1-4. [In Persian].
 7. Yousefi P, Salehi B, Firouzifar MR, Sheikholeslami H. The correlation between attention deficit hyperactivity disorder and enuresis in children with nocturnal enuresis. J Isfahan Med Sch 2012; 30(184): 419-26.
 8. [In Persian].
 9. Yousefi P, Firouzifar M, Cyrus A. Correlation between sacral ratio and primary enuresis. J Nephropathol 2012; 1(3): 183-7.
 10. Touwslager RN, Gielen M, Derom C, Mulder AL, Gerver WJ, Zimmermann LJ, et al. Determinants of infant growth in four age windows: a twin study. J Pediatr 2011; 158(4): 566-72.
 11. Yousefi P, Firouzifar MR, Dorreh F. Growth and development in 6-year-old children with and without primary nucturnal enuresis. J Zanjan Univ Med Sci 2012; 20(82): 92-8. [In Persian].
 12. Mohammad Jaafari H, karami H, Rahimikia S, Basiri M. Prevalence of elimination dysfunction, among primary school age children in Sari. J Mazandaran Univ Med Sci 2008; 18(64): 44-51. [In Persian].
 13. Birenbaum TK, Cunha MC. Oral language disorders and enuresis in children. Pro Fono 2010; 22(4): 459-64.
 14. Sarici SU, Kismet E, Turkbay T, Kocaoglu M, Aydin HI, Dundaroz MR, et al. Bone mineral density in children with nocturnal enuresis. Int Urol Nephrol 2003; 35(3): 381-5.
 15. Dundaroz MR, Sarici SU, Denli M, Aydin HI, Kocaoglu M, Ozisik T. Bone age in children with nocturnal enuresis. Int Urol Nephrol 2001; 32(3): 389-91.
 16. von Gontard A, Freitag CM, Seifen S, Pukrop R, Rohling D. Neuromotor development in nocturnal enuresis. Dev Med Child Neurol 2006; 48(9): 744-50.
 17. Erguven M, Celik Y, Deveci M. Bone age and probable aetiological causes in primary nocturnal enuresis. Acta Paediatr 2005; 94(10): 1416-20.