بررسی مقایسه‌ای تأثیر پروفیلاکسی تزریق وریدی دگزامتازون و پتیدین بر لرز بعد از عمل سزارین سکشن الکتیو تحت بی‌حسی اسپاینال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لرز بعد از عمل از عوارض مهم بی‌حسی اسپاینال است. لرز بعد از عمل با دستگاه‌های مانیتورینگ بیمار ایجاد تداخل می‌کند، در بیمار باعث ناراحتی می‌شود و مصرف اکسیژن و تولید دی اکسید کربن را بالا می‌برد. هدف این مطالعه، بررسی مقایسه‌ای تأثیر تزریق وریدی دگزامتازون و پتیدین بر پیشگیری از لرز بعد از عمل سزارین سکشن الکتیو تحت بی‌حسی اسپاینال بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی بالینی آینده‌نگر دو سو کور، 99 زن باردار که در کلاس I و II ASA (American Society of Anesthesiologists) قرار داشتند و نیز شکم اول و کاندید سزارین سکشن الکتیو تحت بی‌حسی اسپاینال بودند، به شکل تصادفی در یکی از سه گروه 33 نفره‌ی زیر بر اساس نوع داروی پیشگیری از لرز وارد شدند: گروه D: mg/kg 15/0 دگزامتازون + نرمال سالین تا cc 4، گروه P: mg/kg 50/0 پتیدین + نرمال سالین تا cc 4، گروه C (گروه شاهد): نرمال سالین تا cc 4. بعد از کلامپ بند ناف و در عرض 15-10 ثانیه، داروها به شکل وریدی تزریق شدند و درجه‌ی حرارت تیمپانیک و آگزیلاری، علایم حیاتی، بروز و شدت لرز، تعداد و میزان دریافت پتیدین جهت درمان لرز، نمره‌ی درد، سطح حسی و عوارض دارویی (افزایش یا کاهش فشار خون، افزایش یا کاهش ضربان قلب، خواب آلودگی، تهوع و استفراغ) در زمان‌های متعدد قبل و حین عمل و سپس هر 10 دقیقه در ریکاوری تا 1 ساعت ثبت شدند.یافته‌ها: میزان بروز و شدت لرز بعد از عمل در گروه‌های دریافت کننده‌ی پتیدین و دگزامتازون، در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود که میاتگین نمره‌‌ی لرز به ترتیب 03/0، 15/0 و 27/0 و اختلاف بین آن‌ها معنی‌دار بود (005/0 = P). همچنین میزان و تعداد دفعات دریافت پتیدین جهت درمان لرز بعد از عمل در گروه‌های دریافت کننده‌ی پتیدین و دگزامتازون (006/0 = P)، در مقایسه با گروه شاهد کمتر بود و تفاوت‌ها معنی‌دار بودند؛ اما از نظر علایم حیاتی، درجه‌ی حرارت مرکزی و محیطی، سطح حسی و عوارض جانبی در هیچ زمانی در سه گروه تفاوت‌ها معنی‌دار نبود (050/0 < P).نتیجه‌گیری: تک دوز دگزامتازون وریدی با دوز mg/kg 15/0 به عنوان پروفیلاکسی بروز و شدت لرز بعد از عمل سزارین الکتیو تحت بی‌حسی اسپاینال نیاز به دریافت داروی ضد لرز را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficacy of Prophylactic Intravenous Dexamethasone and Pethidine on Postoperative Shivering in Elective Cesarean Section Under Spinal Anaesthesia

نویسندگان [English]

 • Mitra Jabalameli 1
 • Armina Radmanesh 2
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Postoperative shivering is an important complication following spinal anaesthesia. It is interferes with monitoring devices distressing to the patient and increases oxygen consumption. The aim of this study was to compare the effectiveness of pethidine and dexamethasone in the prevention of postoperative shivering after spinal anesthesia for caesarean section.Methods: In this prospective, randomized, double-blind study, 99 obstetric patients with ASA I–II (American Society of Anesthesiologists) undergoing elective caesarean section under spinal anaesthesia were randomly allocated to one of three equal groups: Group D received 0.15 mg/kg dexamethasone, Group P received 0.5 mg/kg pethidine and Group C (control) received normal saline. The drugs were given intravenously immediately after delivery of the infant with recording of axillary and core temperature and vital signs in several time intraoperative and every 10 minutes in recovery room. The incidence and intensity of shivering, number of patients received pethidine, sensory level, pain (in visual analogue scale), and side effects (hypotension, hypertension, tachycardia, bradycardia, sedation, nausea and vomiting) were also recorded.Findings: Incidence and intensity of shivering were reduced in groups P and D compared to group C (P < 0.05). The means of shivering score were 0.03, 0.15 and 0.27 in groups P, D and C, respectively. Receiving pethidine to control shivering after the surgery was significantly lower in groups P and D compared to group C (P < 0.05). There were no significant differences in vital signs, axillary and core temperature, sensory level and side effects among all groups.Conclusion: The prophylactic use of 0.15 mg/kg dexamethasone is effective for shivering prophylaxis in women undergoing cesarean section under spinal anaesthesia.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shivering
 • Spinal anaesthesia
 • Dexamethasone
 • Pethidine
 • Caesarean section
 1. Gonzalez de Zarate AJ, Giron MR. Postanesthetic shivering. Rev Esp Anestesiol Reanim 1985; 32(1): 30-6. [In Spanish].
 2. Chen JC, Hsu SW, Hu LH, Hong YJ, Tsai PS, Lin TC, et al. Intrathecal meperidine attenuates shivering induced by spinal anesthesia. Ma Zui Xue Za Zhi 1993; 31(1): 19-24. [In Chinese].
 3. Tsai YC, Chu KS. A comparison of tramadol, amitriptyline, and meperidine for postepidural anesthetic shivering in parturients. Anesth Analg 2001; 93(5): 1288-92.
 4. Roy JD, Girard M, Drolet P. Intrathecal meperidine decreases shivering during cesarean delivery under spinal anesthesia. Anesth Analg 2004; 98(1): 230-4, table.
 5. Guyton AC. Body temperature, temperature regulation and fever. In: Guyton AC, Hall JE, editors. Textbook of medical physiology. 9th ed. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 1996. p. 911-22.
 6. Buggy DJ, Crossley AW. Thermoregulation, mild perioperative hypothermia and postanaesthetic shivering. Br J Anaesth 2000; 84(5): 615-28.
 7. Spaniol SE, Bond EF, Brengelmann GL, Savage M, Pozos RS. Shivering following cardiac surgery: predictive factors, consequences, and characteristics. Am J Crit Care 1994; 3(5): 356-67.
 8. Crossley AWA: Peri-operative shivering. Anesthesia 1992;47(3): 193-5.
 9. Entezariasl M, Isazadehfar K. Dexamethasone for prevention of postoperative shivering: A randomized double blind comparison with pethidine. Int J Prev Med 2013; 4(7): 818-24.
 10. Yared JP, Starr NJ, Torres FK, Bashour CA, Bourdakos G, Piedmonte M, et al. Effects of single dose, postinduction dexamethasone on recovery after cardiac surgery. Ann Thorac Surg 2000; 69(5): 1420-4.
 11. Yared JP, Starr NJ, Hoffmann-Hogg L, Bashour CA, Insler SR, O'Connor M, et al. Dexamethasone decreases the incidence of shivering after cardiac surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Anesth Analg 1998; 87(4): 795-9.
 12. Kelsaka E, Baris S, Karakaya D, Sarihasan B. Comparison of ondansetron and meperidine for prevention of shivering in patients undergoing spinal anesthesia. Reg Anesth Pain Med 2006; 31(1): 40-5.
 13. Haque MF, Rashid MH, Rahaman MS, Islam MR. Comparison between tramadol hydrochloride & nalbuphine hydrochloride in the treatment of per-operative shivering after spinal anaesthesia. Mymensingh Med J 2011; 20(2): 201-5.
 14. Tauzin-Fin P, Maurette P, Vincon G, Hecquet D, Houdek MC, Bonnet F. Clinical and pharmacokinetic aspects of the combination of meperidine and prilocaine for spinal anaesthesia. Can J Anaesth 1992; 39(7): 655-60.
 15. Arti H, Mehdinasab SA. The comparison effects of intra-articular injection of different opioids on postoperative pain relieve after arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction: A randomized clinical trial study. J Res Med Sci 2011; 16(9): 1176-82.
 16. Crossley AW, Mahajan RP. The intensity of postoperative shivering is unrelated to axillary temperature. Anaesthesia 1994; 49(3): 205-7.
 17. Wilson E, David A, MacKenzie N, Grant IS. Sedation during spinal anaesthesia: comparison of propofol and midazolam. Br J Anaesth 1990; 64(1): 48-52.
 18. Alfonsi P. Postanaesthetic shivering. Epidemiology, pathophysiology and approaches to prevention and management. Minerva Anestesiol 2003; 69(5): 438-42.
 19. Chan AM, Ng KF, Tong EW, Jan GS. Control of shivering under regional anesthesia in obstetric patients with tramadol. Can J Anaesth. 1999; 46(3): 253-8.
 20. Bhukal I, Solanki SL, Kumar S, Jain A. Pre-induction low dose pethidine does not decrease incidence of postoperative shivering in laparoscopic gynecological surgeries. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2011; 27(3): 349-53.
 21. Alfonsi P, Hongnat JM, Lebrault C, Chauvin M. The effects of pethidine, fentanyl and lignocaine on postanaesthetic shivering. Anaesthesia 1995; 50(3): 214-7.
 22. Murphy GS, Sherwani SS, Szokol JW, Avram MJ, Greenberg SB, Patel KM, et al. Small-dose dexamethasone improves quality of recovery scores after elective cardiac surgery: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Cardiothorac Vasc Anesth 2011; 25(6): 950-60.
 23. De Oliveira GSJ, Almeida MD, Benzon HT, McCarthy RJ. Perioperative single dose systemic dexamethasone for postoperative pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Anesthesiology 2011; 115(3): 575-88.
 24. Bisgaard T, Klarskov B, Kehlet H, Rosenberg J. Preoperative dexamethasone improves surgical outcome after laparoscopic cholecystectomy: a randomized double-blind placebo-controlled trial. Ann Surg 2003; 238(5): 651-60.
 25. Horn EP, Standl T, Sessler DI, von KG, Buchs C, Schulte am EJ. Physostigmine prevents postanesthetic shivering as does meperidine or clonidine. Anesthesiology 1998; 88(1): 108-13.
 26. Sessler DI, Rubinstein EH, Moayeri A. Physiologic responses to mild perianesthetic hypothermia in humans. Anesthesiology 1991; 75(4): 594-610.
 27. Crossley AW. Peri-operative shivering. Anaesthesia 1992; 47(3): 193-5.
 28. Holdcroft A, Hall GM. Heat loss during anaesthesia. Br J Anaesth 1978; 50(2): 157-64.
 29. Holm EP, Sessler DI, Standl T, am Esch JS. Shivering following normothermic desflurane or isoflurane anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand Suppl 1997; 111: 321-2.