بررسی تأثیر هیپوکلریت سدیم 025/0 درصد و بتادین 1 درصد بر مدت ترمیم زخم سوختگی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش اورژانس، بیمارستان امام موسی کاظم (ع)، اصفهان، ایران

2 متخصص عفونی، بیمارستان امام موسی کاظم (ع)، اصفهان، ایران

3 متخصص جراحی، بیمارستان امام موسی کاظم (ع)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: شستشوی زخم و ضایعات ایجاد شده در سوختگی یکی از ارکان مهم درمان است که برای رسیدن به این هدف باید ماده‌ی ضد عفونی کننده‌ی مناسب و رقت مؤثر به کار رود. در حال حاضر، توسط پرسنل درمانی برای ترمیم زخم سوختگی پانسمان‌های گوناگونی انجام می‌شود. به همین منظور، این مطالعه جهت تعیین تأثیر به کارگیری پانسمان‌ها با هیپوکلریت 025/0 درصد و بتادین 1 درصد بر ترمیم زخم سوختگی انجام شد.روش‌ها: بیماران بستری در رده‌ی سنی 45-18 سال مبتلا به سوختگی 45-20 درصد، در دو گروه درمان با بتادین 1 درصد و هیپوکلریت 025/0 درصد قرار گرفتند و بیماران تا روز بهبودی زخم پیگیری شدند. افراد دو گروه به یک صورت پانسمان شدند و پانسمان زخم‌ها به طور روزانه تا ترمیم کامل زخم انجام گرفت. زمانی که زخم ظاهری صورتی رنگ و شفاف، بدون ترشح و دارای بافت پوششی داشت، زخم ترمیم یافته محسوب می‌شد (7). بیماران در طی درمان از نظر بروز علایم عفونت از جمله گرمی، تغییر رنگ و قرمزی، ترشح مایع از ناحیه‌ی سوختگی و تب، مورد بررسی قرار ‌گرفتند و در پایان زمان ترمیم زخم و زمان نیاز به گرافت و وسعت ناحیه‌ی گرافت توسط پزشک جراح اعلام می‌شد و در چک لیست ثبت می‌گردید و پزشک جراح از نوع محلول ضد عفونی مورد استفاده جهت نمونه‌ها اطلاع نداشت.یافته‌ها: در این مطالعه در مجموع 50 بیمار سوختگی از معیارهای ورود به پژوهش برخوردار بودند. آزمون Fisher's exact نشان داد که فراوانی نیاز به گرافت در گروه هیپوکلریت به طور معنی‌داری کمتر از گروه بتادین بود (040/0 = P). آزمون t مستقل نشان داد که میانگین مدت زمان ترمیم زخم در گروه هیپوکلریت به طور معنی‌داری کمتر از گروه بتادین بود (003/0 = P). همچنین بر اساس نتایج این آزمون، میانگین سطح گرافت در گروه هیپوکلریت به طور معنی‌داری کمتر از گروه بتادین بود (004/0 = P).نتیجه‌گیری: استفاده از هیپوکلریت در مقایسه با بتادین، مدت زمان ترخیم زخم، نیاز به گرافت، مدت زمان بستری و هزینه‌های درمان را کاهش می‌دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hypochlorite 0.025% and Povidine Iodine 1% on Burn Healing

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Hadadi 1
 • Sima Yadegari 2
 • Fereidon Abedini 3
1 Department of Emergency, Imam Musa Kazem Hospital, Isfahan, Iran
2 Infectious Disease Specialist, Imam Musa Kazem Hospital, Isfahan, Iran
3 Surgeon, Imam Musa Kazem Hospital, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Washing the burn wound is one of the key factors in burn healing. To achieve this goal, the disinfectant should be appropriate with effective dilution. There are various dressings for burn wound healing. The purpose of this study was to determine the effects of using hypochlorite and povidine iodine (betadine) dressings on burn wound healing.Methods: Patients aged 18-45 years with 20-45% of burn who were hospitalized were treated with hypochlorite 0.025% or and povidine iodine 1% in two groups. Both groups had a bandaged face, and wound dressing daily until the complete healing was achieved. When the wound was pink with translucent appearance, lining and no spatter, the wound healing was considered to be complete. The required time for healing of the graft and the graft area were declared and recorded by the surgeon who was blind to the used disinfectant.Findings: 50 patients had the inclusion criteria. Fisher’s exact test showed that the need to graft was significantly lower in hypochlorite group (P = 0.040). Independent-t test showed that the mean time for wound healing (P = 0.004) and the mean graft area (P = 0.003) were significantly lower in hypochlorite group, too.Conclusion: Results showed that the use of hypochlorite reduces the duration of hospitalization and treatment costs and reduces healing time and the need to graft.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypochlorite
 • Povidine
 • Burn healing
 1. Bunyan J. The treatment of burns by hypochlorite solution. J Trop Pediatr 1983; 29(2): 93-4.
 2. Smith RF, Blasi D, Dayton SL, Chipps DD. Effects of sodium hypochlorite on the microbial flora of burns and normal skin. J Trauma 1974; 14(11): 938-44.
 3. Desai MH, Rutan RL, Herndon DN. Conservative treatment of scald burns is superior to early excision.. J Burn Care Rehabil 1991; 12(5): 482-4.
 4. Lister J. An address on the antiseptic system of treatment in surgery. Br Med J 1868; 2(394): 53–6.
 5. O'Connell SmeltzerSC, Bare BG, Brunner LS, Suddarth DS. Brunner and Suddarth's textbook of medical-surgical nursing. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1988.
 6. Lenntech: Water Treatment and Purification. disinfectants sodium hypochlorite [Online]. [cited 2014]; Available from: URL:http://www.lenntech.com/processes/disinfection/chemical/disinfectants-sodium-hypochlorite.htm
 7. Heggers JP1, Sazy JA, Stenberg BD, Strock LL, McCauley RL, Herndon DN, et al. Bactericidal and wound-healing properties of sodium hypochlorite solutions: the 1991 Lindberg Award. J Burn Care Rehabil 1991; 12(5): 420-4.
 8. Herndon DN. Total Burn Care. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007. p. 250-1.
 9. Xiang Xu R. Burns Regenerative Medicine and Therapy. Switzerland, Geneva: Karger Medical and Scientific Publishers; 2004.
 10. Darton A. Demographics and Epidemiology of New South Wales burns patients treated at the three tertiary burn referral centres [Online]. [cited 2010 Jun 22]; Available from: URL: http://www.valor.com.tr/isbi2010/sozel.html
 11. Oladele AO, Olabanji JK. Burns in Nigeria: a Review. Ann Burns Fire Disasters 2010; 23(3): 120-7.
 12. Moghadamarjmand M. Prevent of infectionburn. Proceedings of National Congress of Burn Injuries. 2002 Dec 1-3; Tehran, Iran.
 13. Jayaraman RS. A challenging case of total phalloplasty. Indian J plast Surg 2010; 45(1): 148-50.
 14. Lowe DO, Knowles SR, Weber EA, Railton CJ, Shear NH. Povidone-iodine-induced burn: case report and review of the literature. Pharmacotherapy 2006; 26(11): 1641-5.