مقایسه‌ی ضخامت آندومتر رحم موش بلافاصله قبل از لانه‌گزینی در چرخه‌ی طبیعی، همراه با تحریک تخمک‌گذاری و مصرف سیلدنافیل سیترات

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تشریحی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آندومتریوم رحم نقش مهمی در روند لانه‌گزینی ایفا می‌کند. این لایه از رحم، در روند مراحل چرخه‌ی قاعدگی تحت تأثیر تغییرات قرار می‌‌گیرد. با توجه به تأثیر پذیری آندومتریوم از عوامل مهار کننده و تحریک کننده، هدف از این مطالعه مقایسه‌ی ضخامت آندومتریوم در موش‌های تحریک شده برای تخمک‌گذاری و به دنبال مصرف سیلدنافیل سیترات در مرحله‌ی قبل از لانه‌گزینی بلاستوسیست بود.روش‌ها: تعداد 30 موش ماده‌ی بالغ نژاد سوری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در سه گروه شاهد، گنادوتروپین و گنادوتروپین + سیلدنافیل سیترات طراحی شدند. به دو گروه مورد، ابتدا به میزان IU 5/7 HMG (Human menopausal gonadotropin) و سپس به همین میزان HCG (Human chorionic gonadotropin) نیز تزریق شد. جهت انجام فرایند لقاح، هر دو موش ماده با یک موش نر در یک قفس قرار داده شدند. در گروه گنادوتروپین + سیلدنافیل سیترات، میزان mg/kg 3 سیلدنافیل سیترات به فواصل 24، 48 و 72 ساعت پس از تزریق HMG تزریق گردید. مدت 96 ساعت بعد، موش‌ها در همه‌ی گروه‌ها با استفاده از روش جابه‌جایی مهره‌های گردنی قربانی شدند. نمونه‌های رحمی آن‌ها تحت پاساژ بافتی قرار گرفت و برای مطالعه با میکروسکوپ نوری آماده شد.یافته‌ها: بر اساس بررسی با میکروسکوپ نوری و با استفاده از نرم‌افزار 2/3 Motic Image Plus، ضخامت آندومتریوم در گروه شاهد mµ 35/13 ± 05/358 و در گروه گنادوتروپین mµ 46/12 ± 84/389 بود که از نظر آماری تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. این ضخامت در گنادوتروپین + سیلدنافیل سیترات mµ 10/12 ± 81/316 بود که با گروه گنادوتروپین نیز تفاوت معنی‌داری نداشت. همچنین ضخامت آندومتریوم در بین تمامی گروه‌ها نیز تفاوت معنی‌داری نشان نداد.نتیجه‌گیری: استفاده از تحریک تخمدان و به دنبال آن استفاده از سیلدنافیل سیترات، نتوانست تغییر قابل توجهی در ضخامت آندومتریوم داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Perimplantation Thickness of Mouse Uterine Endometrium in Natural Cycle and Those Received Human Menopausal Gonadotropin-Human Chorionic Gonadotropin (HMG–HCG) and Sildenafil Citrate

نویسندگان [English]

 • Bahman Rashidi 1
 • Mohammad Mardani 1
 • Mostafa Peyvandi-Kariz-Bodagh 2
1 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Anatomical Sciences, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Uterine endometrium plays an important role in the implantation process. This layer of the uterus is affected during the menstrual period. Due to the influence of inhibitors and stimulators on uterine endometrium, the aim of this study was to assess the changes in endometrial thickness after injections of sildenafil citrate in super-ovulated mice.Methods: Thirty adult female mice were divided into 3 groups of control, gonadotropin and gonadotropin + sildenafil citrate. In 2 experimental groups, the mice received 7.5 IU of human menopausal gonadotropin (HMG) and later human chorionic gonadotropin (HCG). Then, every two female mice with one male mouse were put in one cage for fertilization. In gonadotropin + sildenafil citrate group, 3 mg/kg sildenafil citrate administrated at 24, 48, and 72 hours after HMG injection. Ninety six hours after HMG injection, the mice in 3 groups were sacrificed and their uterine specimens were prepared for light microscopic studies.Findings: The mean ± SD endometrial thickness was 358.05 ± 13.35 μm in control, 389.84 ± 12.46 μm in gonadotropin and 316.81 ± 12.10 μm in gonadotropin + sildenafil citrate groups. The endometrial thickness in all groups were not significantly deferent from each other (P < 0.05 for all).Conclusion: Using ovarian stimulation, followed by sildenafil citrate injection, would not modify the endometrial thickness of mouse uterus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endometrium
 • Endometrial thickness
 • Sildenafil citrate
 • Implantation
 1. Revel A. Defective endometrial receptivity. Fertil Steril 2012; 97(5): 1028-32.
 2. King AE, Critchley HO. Oestrogen and progesterone regulation of inflammatory processes in the human endometrium. J Steroid Biochem Mol Biol 2010; 120(2-3): 116-26.
 3. Richter KS, Bugge KR, Bromer JG, Levy MJ. Relationship between endometrial thickness and embryo implantation, based on 1,294 cycles of in vitro fertilization with transfer of two blastocyst-stage embryos. Fertil Steril 2007; 87(1): 53-9.
 4. Kovacs P, Matyas S, Boda K, Kaali SG. The effect of endometrial thickness on IVF/ICSI outcome. Hum Reprod 2003; 18(11): 2337-41.
 5. Rinaldi L, Lisi F, Floccari A, Lisi R, Pepe G, Fishel S. Endometrial thickness as a predictor of pregnancy after in-vitro fertilization but not after intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod 1996; 11(7): 1538-41.
 6. Scarpin KM, Graham JD, Mote PA, Clarke CL. Progesterone action in human tissues: regulation by progesterone receptor (PR) isoform expression, nuclear positioning and coregulator expression. Nucl Recept Signal 2009; 7: e009.
 7. Graham JD, Clarke CL. Physiological action of progesterone in target tissues. Endocr Rev 1997; 18(4): 502-19.
 8. Shufaro Y, Simon A, Laufer N, Fatum M. Thin unresponsive endometrium--a possible complication of surgical curettage compromising ART outcome. J Assist Reprod Genet 2008; 25(8): 421-5.
 9. Vergouw CG, Kostelijk EH, Doejaaren E, Hompes PG, Lambalk CB, Schats R. The influence of the type of embryo culture medium on neonatal birthweight after single embryo transfer in IVF. Hum Reprod 2012; 27(9): 2619-26.
 10. Al-Ghamdi A, Coskun S, Al-Hassan S, Al-Rejjal R, Awartani K. The correlation between endometrial thickness and outcome of in vitro fertilization and embryo transfer (IVF-ET) outcome. Reprod Biol Endocrinol 2008; 6: 37.
 11. Dietterich C, Check JH, Choe JK, Nazari A, Lurie D. Increased endometrial thickness on the day of human chorionic gonadotropin injection does not adversely affect pregnancy or implantation rates following in vitro fertilization-embryo transfer. Fertil Steril 2002; 77(4): 781-6.
 12. McWilliams GD, Frattarelli JL. Changes in measured endometrial thickness predict in vitro fertilization success. Fertil Steril 2007; 88(1): 74-81.
 13. Chen SL, Wu FR, Luo C, Chen X, Shi XY, Zheng HY, et al. Combined analysis of endometrial thickness and pattern in predicting outcome of in vitro fertilization and embryo transfer: a retrospective cohort study. Reprod Biol Endocrinol 2010; 8: 30.
 14. Osemwenkha AP, Osaikhuwuomwan JA. Correlation between endometrial thickness and IVF outcome in an African population. Gynecology and Obstetrics 2012; 2(2): 1-5.
 15. Kyrou D, Popovic-Todorovic B, Fatemi HM, Bourgain C, Haentjens P, van Landuyt L, et al. Does the estradiol level on the day of human chorionic gonadotrophin administration have an impact on pregnancy rates in patients treated with rec-FSH/GnRH antagonist? Hum Reprod 2009; 24(11): 2902-9.
 16. Kinay T, Tasci Y, Dilbaz S, Cinar O, Demir B, Haberal A. The relationship between endometrial thickness and pregnancy rates in GnRH antagonist down-regulated ICSI cycles. Gynecol Endocrinol 2010; 26(11): 833-7.
 17. Merce LT, Barco MJ, Bau S, Troyano J. Are endometrial parameters by three-dimensional ultrasound and power Doppler angiography related to in vitro fertilization/embryo transfer outcome? Fertil Steril 2008; 89(1): 111-7.
 18. Reuter KL, Cohen S, Furey L, Baker S. Sonographic appearance of the endometrium and ovaries during cycles stimulated with human menopausal gonadotropin. J Reprod Med 1996; 41(7): 509-14.
 19. Harrold LR, Gurwitz JH, Field TS, Andrade SE, Fish LS, Jarry PD, et al. The diffusion of a novel therapy into clinical practice: the case of sildenafil. Arch Intern Med 2000; 160(22): 3401-5.
 20. Stroberg P, Kaminetsky JC, Park NC, Goldfischer ER, Creanga DL, Stecher VJ. Hardness, function, emotional well-being, satisfaction and the overall sexual experience in men using 100-mg fixed-dose or flexible-dose sildenafil citrate. Int J Impot Res 2010; 22(4): 284-9.
 21. Wareing M, Myers JE, O'Hara M, Baker PN. Sildenafil citrate (Viagra) enhances vasodilatation in fetal growth restriction. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90(5): 2550-5.
 22. Moens AL, Takimoto E, Tocchetti CG, Chakir K, Bedja D, Cormaci G, et al. Reversal of cardiac hypertrophy and fibrosis from pressure overload by tetrahydrobiopterin: efficacy of recoupling nitric oxide synthase as a therapeutic strategy. Circulation 2008; 117(20): 2626-36.
 23. Paulus WE, Strehler E, Zhang M, Jelinkova L, El-Danasouri I, Sterzik K. Benefit of vaginal sildenafil citrate in assisted reproduction therapy. Fertil Steril 2002; 77(4): 846-7.
 24. Warner CM, Cao W, Exley GE, McElhinny AS, Alikani M, Cohen J, et al. Genetic regulation of egg and embryo survival. Hum Reprod 1998; 13(Suppl 3): 178-90.
 25. Rashidi B, Soleimani Rad JI, Roshangar L, Alizadeh MR. Evaluation of Pinopodes Expression on the Mouse Endometrium Immediately before Implantation by Treatment with HMG/HCG and Sildenafil Citrate Administration. Iran J Basic Med Sci 2012; 15(5): 1091-6.
 26. Rashidi B, Roushangar L, Solaeymanirad J, Khaki A, Mohammadnezhad D, Azami A. Comparison of morphology and morphometry of preimplantation mouse uterine endometrium in natural cycle with those received superovulatory drugs, progesterone and sildenafil citrate (Viagra). Pharm Sci 2008; (3): 33-9.
 27. Christodoulakos GE, Botsis DS, Lambrinoudaki IV, Papagianni VD, Panoulis CP, Creatsa MG, et al. A 5-year study on the effect of hormone therapy, tibolone and raloxifene on vaginal bleeding and endometrial thickness. Maturitas 2006; 53(4): 413-23.
 28. Oliveira JB, Baruffi RL, Mauri AL, Petersen CG, Borges MC, Franco JG, Jr. Endometrial ultrasonography as a predictor of pregnancy in an in-vitro fertilization programme after ovarian stimulation and gonadotrophin-releasing hormone and gonadotrophins. Hum Reprod 1997; 12(11): 2515-8.
 29. Al-Sunaidi M. Role of endometrial thickness on intracytoplasmic sperm injection. American Journal of Applied Sciences 2012; 9(4): 553-6.
 30. Friedler S, Schenker JG, Herman A, Lewin A. The role of ultrasonography in the evaluation of endometrial receptivity following assisted reproductive treatments: a critical review. Hum Reprod Update 1996; 2(4): 323-35.
 31. Timmermans A, Opmeer BC, Khan KS, Bachmann LM, Epstein E, Clark TJ, et al. Endometrial thickness measurement for detecting endometrial cancer in women with postmenopausal bleeding: a systematic review and meta-analysis. Obstet Gynecol 2010; 116(1): 160-7.
 32. Rashidi BH, Sadeghi M, Jafarabadi M, Tehrani Nejad ES. Relationships between pregnancy rates following in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection and endometrial thickness and pattern. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2005; 120(2): 179-84.
 33. Senturk LM, Erel CT. Thin endometrium in assisted reproductive technology. Curr Opin Obstet Gynecol 2008; 20(3): 221-8.
 34. Noyes N, Liu HC, Sultan K, Schattman G, Rosenwaks Z. Endometrial thickness appears to be a significant factor in embryo implantation in in-vitro fertilization. Hum Reprod 1995; 10(4): 919-22.
 35. Vorgias G, Strigou S, Varhalama E, Savvopoulos P, Dertimas B, Akrivos T. The effect of hypertension and anti-hypertensive drugs on endometrial thickness and pathology. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006; 125(2): 239-42.
 36. Dursun A, Sendag F, Terek MC, Yilmaz H, Oztekin K, Baka M, et al. Morphometric changes in the endometrium and serum leptin levels during the implantation period of the embryo in the rat in response to exogenous ovarian stimulation. Fertil Steril 2004; 82(Suppl 3): 1121-6.
 37. Tas A, Atasoy N, Ozbek H, Aslan L, Yuksel H, Ceylan E, et al. The effects of sildenafil citrate (Viagra) in the early phase of healing process in open wounds in dogs. Acta Vet Brno 2003; 72(2): 273-7.
 38. Dussault S, Maingrette F, Menard C, Michaud SE, Haddad P, Groleau J, et al. Sildenafil increases endothelial progenitor cell function and improves ischemia-induced neovascularization in hypercholesterolemic apolipoprotein E-deficient mice. Hypertension 2009; 54(5): 1043-9.
 39. Koneru S, Varma PS, Thirunavukkarasu M, Vidavalur R, Zhan L, Singal PK, et al. Sildenafil-mediated neovascularization and protection against myocardial ischaemia reperfusion injury in rats: role of VEGF/angiopoietin-1. J Cell Mol Med 2008; 12(6B): 2651-64.
 40. Al Mohammady M, Abdel Fattah G, Mahmoud M. The impact of combined endometrial thickness and pattern on the success of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles. Middle East Fertil Soc J 2013; 18(3): 165-70.