بررسی شیوع کراتیت قارچی در مبتلایان به اولسر قرنیه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 گروه قارچ و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع نسبی کراتیت قارچی با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی در مبتلایان به اولسر قرنیه بود.روش‌ها: در این مطالعه تعداد 220 بیمار مبتلا به زخم قرنیه که در طی سال‌های 92-1391 به بیمارستان چشم‌پزشکی فیض اصفهان مراجعه نمودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 40 بیمار مشکوک به کراتیت قارچی، توسط چشم‌پزشک، معاینه شدند و عمل نمونه‌گیری به صورت تراشه‌برداری (Scraping) انجام شد. قسمتی از تراشه در همان زمان بر روی دو محیط کشت سابورو دکستروز آگار (Sabouraud dextrose agar) و محیط BHI (Brain heart infusion) به صورت نشاکاری انتقال داده شد و با باقی‌مانده‌ی تراشه، گسترش نازکی بر روی لام تهیه گردید و در آزمایشگاه قارچ‌شناسی دانشکده‌ی پزشکی به روش گرم و گیمسا رنگ‌آمیزی شد.یافته‌ها: در این مطالعه، بیماران شامل 16 زن (40 درصد) و 24 مرد (60 درصد) در سنین 83-20 سال (میانگین سنی 7/17 ± /61 سال) بودند. در آزمایش مستقیم، در 8 مورد (20 درصد) میسیلیوم رشته‌ای، اکتینومایست و مخمر مشاهده شد که 5 مورد آن مربوط به گونه‌ی فوزاریوم و آسپرژیلوس فلاووس بودند و 2 مورد دیگر مربوط به اکتینومایست و 1 گونه مربوط به مخمر مالاسزیا گزارش گردید. مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده‌ی بیماری، جراحی چشم، ضربه، ابتلا به ویروس هرپس چشمی و استفاده از مژه‌ی مصنوعی بود.نتیجه‌گیری: جهت تشخیص به موقع کراتیت قارچی، تهیه‌ی اسمیر و رنگ‌آمیزی آن در کنار کشت بسیار کمک کننده می‌باشد و درمان مناسب باید بر اساس نتایج به دست آمده و گونه‌ی قارج انجام گیرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Fungal Keratitis in Patients with Corneal Ulcer

نویسندگان [English]

 • Faezeh Mohammadi 1
 • Alireza Peyman 2
 • Parvin Dehghan 3
 • Hassan Razmju 4
 • Mehrnoush Maherolnaghsh 5
 • Mohammad Falahati 5
 • Navid Aminian 5
1 PhD Student, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: We aimed to study the prevalence of fungal keratitis as a cause of corneal ulcer in patients referred to Faiz Hospital in Isfahan, 2012-2013.Methods: Among a total of 220 patients with corneal ulcers, 40 patients suspected to fungal keratitis, were selected. The corneal scraping was performed by an ophthalmologist and the material obtained by scraping was spread onto labeled slides in a thin, Gram's and Giemsa staining. Specimens were inoculated directly on Sabouraud dextrose agar (SDA) and Brain-heart infusion agar (BHI).Findings: There were 24 women (60%) and 16 men (40%) with the maen age of 61.5 ± 17.7 years (range: 20-83 years). In direct examination of 8 scraping samples (20%), branching septate hyphae, filaments of bacteria and yeast cells of Malassezia species were identified. Fusarium specis and Aspergillus flavus were isolated from 5 patients. Two cases of actinomycetes were grown on Brain-heart infusion agar. The most important predisposing factors were eye surgery, trauma, herpes simplex and the use of artificial eyelashes.Conclusion: Early diagnosis of fungal keratitis via direct examination and culture preparation will result to appropriate treatment of fungal keratitis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corneal ulcer
 • Fungal keratitis
 • Iran
 1. Srinivasan M. Fungal keratitis. Curr Opin Ophthalmol 2004; 15(4): 321-7.
 2. Srinivasan M, Gonzales CA, George C, Cevallos V, Mascarenhas JM, Asokan B, et al. Epidemiology and aetiological diagnosis of corneal ulceration in Madurai, south India. Br J Ophthalmol 1997; 81(11): 965-71.
 3. Gopinathan U, Garg P, Fernandes M, Sharma S, Athmanathan S, Rao GN. The epidemiological features and laboratory results of fungal keratitis: a 10-year review at a referral eye care center in South India. Cornea 2002; 21(6): 555-9.
 4. Bharathi MJ, Ramakrishnan R, Vasu S, Palaniappan R. Aetiological diagnosis of microbial keratitis in South India - a study of 1618 cases. Indian J Med Microbiol 2002; 20(1): 19-24.
 5. Leck AK, Thomas PA, Hagan M, Kaliamurthy J, Ackuaku E, John M, et al. Aetiology of suppurative corneal ulcers in Ghana and south India, and epidemiology of fungal keratitis. Br J Ophthalmol 2002; 86(11): 1211-5.
 6. Saha R, Das S. Mycological profile of infectious Keratitis from Delhi. Indian J Med Res 2006; 123(2): 159-64.
 7. Thomas PA. Fungal infections of the cornea. Eye (Lond ) 2003; 17(8): 852-62.
 8. Bharathi MJ, Ramakrishnan R, Vasu S, Meenakshi R, Palaniappan R. Epidemiological characteristics and laboratory diagnosis of fungal keratitis. A three-year study. Indian J Ophthalmol 2003; 51(4): 315-21.
 9. Garg P, Gopinathan U, Choudhary K, Rao GN. Keratomycosis: clinical and microbiologic experience with dematiaceous fungi. Ophthalmology 2000; 107(3): 574-80.
 10. Kunimoto DY, Sharma S, Garg P, Gopinathan U, Miller D, Rao GN. Corneal ulceration in the elderly in Hyderabad, south India. Br J Ophthalmol 2000; 84(1): 54-9.
 11. Bhartiya P, Daniell M, Constantinou M, Islam FM, Taylor HR. Fungal keratitis in Melbourne. Clin Experiment Ophthalmol 2007; 35(2): 124-30.
 12. Khor WB, Aung T, Saw SM, Wong TY, Tambyah PA, Tan AL, et al. An outbreak of Fusarium keratitis associated with contact lens wear in Singapore. JAMA 2006; 295(24): 2867-73.
 13. Jurkunas U, Behlau I, Colby K. Fungal keratitis: changing pathogens and risk factors. Cornea 2009; 28(6): 638-43.
 14. Shoja M, Mahdavi M, Miratashi A, Manaviat M, Rastegar A, Besharati M. Aspergillus Fumigatus Keratitis after Laser in Situ Keratomileusis. Bina J Ophthalmol 2007; 12(4): 533-8. [In Persian].
 15. Sridhar MS, Garg P, Bansal AK, Gopinathan U. Aspergillus flavus keratitis after laser in situ keratomileusis. Am J Ophthalmol 2000; 129(6): 802-4.
 16. Javadi M, Hemati R, Mohammadi M, Farsi A, Karimiam F, Einolahi B, et al. Review of 23 cases of fungal keratitis from Labbafinejad Medical Center (LMC). Bina J Ophthalmol 1996; 1(3): 38-54. [In Persian].
 17. Nowroozpoor Dailami K, Shokouhi T, Hedayati M, Khalilian A, MOaddel Haghighi T, Khalilian AR. Fungal keratitis at Boo Ali Hospital, Sari Iran. Bina J Ophtalmol 2005; 11(2): 191-8. [In Persian].
 18. Ishibashi Y, Hommura S, Matsumoto Y. Direct examination vs culture of biopsy specimens for the diagnosis of keratomycosis. Am J Ophthalmol 1987; 103(5): 636-40.
 19. Alexandrakis G, Haimovici R, Miller D, Alfonso EC. Corneal biopsy in the management of progressive microbial keratitis. Am J Ophthalmol 2000; 129(5): 571-6.
 20. Vajpayee RB, Angra SK, Sandramouli S, Honavar SG, Chhabra VK. Laboratory diagnosis of keratomycosis: comparative evaluation of direct microscopy and culture results. Ann Ophthalmol 1993; 25(2): 68-71.
 21. Bharathi MJ, Ramakrishnan R, Meenakshi R, Mittal S, Shivakumar C, Srinivasan M. Microbiological diagnosis of infective keratitis: comparative evaluation of direct microscopy and culture results. Br J Ophthalmol 2006; 90(10): 1271-6.