تعیین هویت مولکولی پاتوتیپ‌های Enteroaggregative و Enteropathogenic باکتری اشرشیاکلی (EAEC و EPEC) جدا شده از عفونت ادراری به روش Multiplex polymerase chain reaction و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

3 مربی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه: برخی از سویه‌های پاتوژنیک اشرشیاکلی می‌توانند باعث انواعی از بیماری‌های رود‌ه‌ای و خارج روده‌ای شوند. از مسایل مهم در درمان بیماری‌های عفونی، مقاومت باکتری‌های پاتوژن نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان فراوانی ژن‌های پاتوتیپ‌های EAEC (Enteroaggregative Escherichia coli)، EPEC (Enteropathogenic Escherichia coli) و مقاومت آنتی‌بیوتیکی اشرشیاکلی جدا شده از عفونت ادراری می‌باشد.روش‌ها: پس از جمع‌آوری نمونه‌ها،‌ آزمون‌های مختلف بیوشیمیایی و میکروبی انجام و سپس آزمون حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بر اساس دستورالعمل CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) و E-test (Epsilometer test) با آنتی‌بیوتیک‌هایی از گروه‌های مختلف انجام گردید. جهت شناسایی ژن‌های پاتوتیپ‌ها، از آزمون M-PCR (Multiplex polymerase chain reaction یا Multiplex PCR) استفاده شد.یافته‌ها: اکثر اشرشیاکلی جدا شده نسبت به اریترومایسین (100 درصد) و آمپی‌سیلین (33/93 درصد) مقاوم و نسبت به جنتامایسین (66/66 درصد) و سیپروفلوکساسین (00/60 درصد) حساس بودند و همچنین، بسیاری از سویه‌ها به چند دارو مقاومت داشتند. نتایج M-PCR نشان داد که 1 نمونه (2 درصد) دارای ژن 432CVD (پاتوتیپ EAEC) بود.نتیجه‌گیری: به دلیل اهمیت اشرشیاکلی به عنوان مهم‌ترین عامل اسهال کودکان در کشورهای در حال توسعه و با توجه به افزایش روزافزون مصرف و مقاومت نسبت به عوامل آنتی‌باکتریال، خطر جدی بیماران را تهدید می‌نماید. عدم همخوانی نتایج به دست آمده از روش M-PCR با نتایج مطالعات سایر محققان، ممکن است به علت منبع نمونه باشد که در این مطالعه، سویه‌های جدا شده از نمونه‌های ادراری مورد بررسی قرار گرفت؛ در حالی که سایر مطالعات، بر روی نمونه‌های اسهال خونی انجام شده است. از دیگر دلایل اختلاف، تفاوت‌های منطقه‌ی جغرافیایی می‌باشد.n

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Identification of Enteroaggregative and Enteropathogenic Escherichia Coli Pathotypes (EPEC and EAEC) Strains Isolated from Urinary Tract Infections and their Antibiotic Susceptibility Pattern

نویسندگان [English]

 • Nahid Soleimanifard 1
 • Kumarss Amini 2
 • Gholamali Moradli 3
1 Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
3 Lecturer, Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Background: Some of the pathogenic strain of Escherichia coli (E. coli) can cause none-enteritidis and enteritidis diseases. Antibiotic resistance is important in treatment of infectious diseases. The aim of this study was assessment of the the frequency of antibiotic-resistance genes in the clinically isolated enteroaggregative and enteropathogenic virutypes of Escherichia coli (EPEC and EAEC).Methods: Clinically isolated strains were identified using biochemical test and antibiotic sensitivity assessment performed by disc diffusion method according to Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) guidelines, and epsilometer test (E-test) in different groups. The virutypes genes were identified via multiplex polymerase chain reaction (M-PCR).Findings: All of the clinically isolated strains (100%) were resistance to erythromycin and 93.33% to ampicillin; 66.66% of the strains were susceptible to gentamycin and 60.00% to ciprofloxacin. Many of strains were multiple-drug resistant (MDR). In multiplex polymerase chain reaction, an enteroaggregative virutype of Escherichia coli was isolated (2%) carrying gene CVD432.Conclusion: There is a serious risk for patients due the importance of Escherichia coli as major cause of child diarrhea in developing countries and according to increasing in utilization of resistance to the antibacterial drugs. Inconsistency in our finding and other researches may be due the difference sources of isolation sites; in this study, isolated sources were from urine samples, but in other researches, fecus was the source. Another source of inconsistency may lay in geographical differences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Escherichia coli
 • Antibiogram
 • Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC)
 • Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC)
 • Multiplex polymerase chain reaction
 1. Brooks GF, Morse SA, Brooks GF. Jawetz, Melnick, & Adelberg's medical microbiology. 22th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2001. p. 488.
 2. Nataro JP, Baldini MM, Kaper JB, Black RE, Bravo N, Levine MM. Detection of an adherence factor of enteropathogenic Escherichia coli with a DNA probe. J Infect Dis 1985; 152(3): 560-5.
 3. Ketchum PA. Microbiology: Concepts and applications. Hoboken, NJ: Wiley; 1998. p. 221-41.
 4. Fluit AC, Visser MR, Schmitz FJ. Molecular detection of antimicrobial resistance. Clin Microbiol Rev 2001; 14(4): 836-71.
 5. Aertsen A, Vanoirbeek K, de Spiegeleer P, Sermon J, Hauben K, Farewell A, et al. Heat shock protein-mediated resistance to high hydrostatic pressure in Escherichia coli. Appl Environ Microbiol 2004; 70(5): 2660-6.
 6. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; twenty-second informational supplement [Online]. [cited 2012 Jan]; Available from:http://antimicrobianos.com.ar/ATB/wp-content/uploads/2012/11/M100S22E.pdf
 7. Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard [Online]. [cited 2012 Jan]; Available from: URL:http://antimicrobianos.com.ar/ATB/wp-content/uploads/2012/11/01-CLSI-M02-A11-2012.pdf
 8. Sader HS, Jones RN, Dowzicky MJ, Fritsche TR. Antimicrobial activity of tigecycline tested against nosocomial bacterial pathogens from patients hospitalized in the intensive care unit. Diagn Microbiol Infect Dis 2005; 52(3): 203-8.
 9. Dias Neto JA, Dias Magalhães da Silva L, Carlos Pereira Martins A, Brianezi Tiraboschi R, Alonso Domingos AL, Jorge Suaid H, et al. Prevalence and bacterial susceptibility of hospital acquired urinary tract infection. Acta Cir Bras 2003; 18(Suppl 5): 36-8.
 10. Tambekar DH, Dhanorkar DV, Gulhane SR, Khandelwal VK, Dudhane MN. Antibacterial susceptibility of some urinary tract pathogens to commonly used antibiotics. African Journal of Biotechnology 2006; 5(17): 1562-5.
 11. Tankhiwale SS, Jalgaonkar SV, Ahamad S, Hassani U. Evaluation of extended spectrum beta lactamase in urinary isolates. Indian J Med Res 2004; 120(6): 553-6.
 12. Zamanzad B, Shirzad H, Naseri F. Comparison of the causative bacteria and antibacterial susceptibility pattern of nosocomial and community- acquired urinary tract pathogens in 13-35 years old women, Shahrekord, 2004. J Arak Univ Med Sci 2005; 8(4): 23-30. [In Persian].
 13. Sotto A, De Boever CM, Fabbro-Peray P, Gouby A, Sirot D, Jourdan J. Risk factors for antibiotic-resistant Escherichia coli isolated from hospitalized patients with urinary tract infections: a prospective study. J Clin Microbiol 2001; 39(2): 438-44.
 14. Tadesse DA, Zhao S, Tong E, Ayers S, Singh A, Bartholomew MJ, et al. Antimicrobial drug resistance in Escherichia coli from humans and food animals, United States, 1950–2002. Emerg Infect Dis 2012; 18(5): 741-9.
 15. Bouzari S, Jafari A, Azizi A, Oloomi M, Nataro JP. Short report: characterization of enteroaggregative Escherichia coli isolates from Iranian children. Am J Trop Med Hyg 2001; 65(1): 13-4.
 16. Aranda KR, Fagundes-Neto U, Scaletsky IC. Evaluation of multiplex PCRs for diagnosis of infection with diarrheagenic Escherichia coli and Shigella spp. J Clin Microbiol 2004; 42(12): 5849-53.
 17. Vilchez S, Reyes D, Paniagua M, Bucardo F, Mollby R, Weintraub A. Prevalence of diarrhoeagenic Escherichia coli in children from Leon, Nicaragua. J Med Microbiol 2009; 58(Pt 5): 630-7.
 18. Moyo SJ, Maselle SY, Matee MI, Langeland N, Mylvaganam H. Identification of diarrheagenic Escherichia coli isolated from infants and children in Dar es Salaam, Tanzania. BMC Infect Dis 2007; 7: 92.
 19. Kargar M, Dianati P, Homayoon M. Evolution of Virulence Genes and Antibiotic Resistance of Enterohemorrhagic Escherichia coli Isolated from Hamburger by Multiplex PCR in Shiraz. J Isfahan Med Sch 2011; 29(148): 977-87. [In Persian].