تأثیر گروه درمانی روانی- اجتماعی بر بهبود حملات میگرن و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به میگرن

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران و مربی، گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: میگرن یکی از رایج‌ترین انواع سردرد در بیمارانی است که به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند. میگرن، یکی از دلایل مهم غیبت از کار یا امتناع از هر گونه فعالیت شخصی و اجتماعی است. وقوع مکرر سردرد، اثرات نامطلوب زیادی بر سبک زندگی و فعالیت‌های اجتماعی بیمار می‌گذارد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی نیمه‌تجربی، با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه شاهد، 40 بیمار مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه‌های تخصصی مغز و اعصاب بیمارستان‌های شهر اهواز در فاصله‌ی زمانی مهرماه تا آذرماه سال 1392، مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به روش تصادفی ساده به دو گروه مساوی مداخله شاهد تقسیم شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه‌ی ثبت نشانه‌های سردرد و پرسش‌نامه‌ی کیفیت زندگی بود. درمان روانی- اجتماعی در هشت جلسه‌ی درمانی 60 دقیقه‌ای اجرا شد. پرسش‌نامه‌ها در دو مرحله‌ی قبل و بعد از درمان 8 جلسه‌ای، برای هر دو گروه تکمیل شد. برای مقایسه‌ی تعداد و شدت حملات میگرن و کیفیت زندگی پیش‌آزمون و پس‌آزمون در دو گروه مداخله و شاهد از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده گردید.یافته‌ها: مقایسه‌ی دو گروه نشان داد که بین تعداد سردرد (0001/0 = P؛ 78/46 = F)، شدت آن (0001/0 = P؛ 87/184 = F) و مدت ادامه‌ی سردرد (0001/0 = P؛ 74/1107 = F) تفاوت معنی‌داری وجود داشت. تأثیر درمان روانی- اجتماعی در تعداد سردردهای میگرنی، 53، در شدت سردردها، 83 و در مدت آن، 76 درصد بود. همچنین، نمرات میانگین تعدیل شده‌ی کیفیت زندگی و عملکرد جسمی و روانی آن پس از درمان، افزایش معنی‌داری داشت (0001/0 = P؛ 08/18 = F)؛ تأثیر درمان روانی- اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران، 33 درصد نشان داده شد.نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این تحقیق، درمان روانی- اجتماعی بیماران مبتلا به میگرن موجب بهبود حملات میگرن از نظر تعداد، شدت و مدت سردردهای میگرنی و همچنین، بهبود کیفیت زندگی بیماران در عملکرد جسمی و روانی می‌شود. پیشنهاد می‌شود، از این الگو برای ارتقای کیفیت زندگی بیماران استفاده گردد.واژگان کلیدی: میگرن، گروه درمانی، روانی اجتماعی، کیفیت زندگی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychosocial Group-Therapy on Improvement of Migraine Attacks and Quality of Life of Patients with Migraine

نویسندگان [English]

 • Majid Safarinia 1
 • Maryam Shahandeh 2
 • Mahnaz Aliakbari-Dehkordi 1
 • Reza Bagherian-Sararoudi 3
1 Associate Professor, Department of Psychology, Payam-e noor University, Tehran, Iran
2 PhD Student, Department of Psychology, Payam-e Noor University, Tehran AND Instructor, Department of Psychology, Payam-e Noor University, Ahwaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychiatry, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Migraine is the most common type of headache among patients who seek medical care. Migraine is one of most important factors of work absence or avoid of each personal and social activity. Frequent incidence of headache has numerous adverse effects on the patient`s lifestyle and social activities.Methods: The ُstudy was a semi-experimental applied pretest-posttest-designed study with control/trail groups. 40 migraine patients came to the neurologic clinics of Ahwaz Hospitals, Ahvaz, Iran, were divided in 2 equal groups of control and trial based on simple randomization sampling. The data collection instruments were headache syndrome questionnaire and Short-Form Health Survey questionnaire. Psychosocial therapy attended at 8, 60-minutes sessions which control groups were not participated. Questionnaires were administered before and after 8 sessions of treatment, for both groups. To compare the frequency and severity of migraine attacks and quality of life, in pretest and posttest of groups, ANCOVA test was used.Findings: Comparing the groups showed significant differences between the frequency (F = 46.78; P = 0.0001), severity (F = 184.87; P = 0.0001) and duration of attacks (F = 1107.74; P = 0.0001). The effectiveness of psychosocial treatment was 53% on frequency, 83% on severity and 76% on duration of attacks. Also, adjusted mean scores of quality of life and physical and mental functions were significantly higher after the treatment (F = 18.08; P = 0.0001). Effect of psychosocial treatment were 33% on the patients’ quality of life.Conclusions: According to our findings in the present research, psychosocial treatment of migraine patients improved the frequency, severity and duration of headache attacks. In addition, it improved the patients’ quality of life and physical and mental functions. We recommend to apply this method for promotion of quality of life in these patients.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Migraine
 • Group therapy
 • Psychosocial
 • Quality of Life
 1. Fauci AS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL, et al. Harrison's principles of internal medicine. 16th ed. New York, NY: McGraw-Hill Professional; 2005.
 2. Hamedi V, Asghari A, Sheeri MR. An Investigation of The Effectiveness of a Composed Model of Cognitive-behavior Headache Management on the Treatment of Anxiety, Depression, Stress and Migraine Symptoms. Procedia - Social and Behavioral Sciences 2013; 84(0): 1850-5.
 3. Evans RW, Mathew NT. Handbook of headache. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2004.
 4. Lipton RB, Stewart WF, Diamond S, Diamond ML, Reed M. Prevalence and burden of migraine in the United States: data from the American Migraine Study II. Headache 2001; 41(7): 646-57.
 5. Adams RD. Headache and other craniofacial pains. In: Adams RD, editor. Adams and Victor's principles of neurology.New York, NY: McGraw-Hill; 2001.
 6. Serrano D, Manack AN, Reed ML, Buse DC, Varon SF, Lipton RB. Cost and predictors of lost productive time in chronic migraine and episodic migraine: results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) Study. Value Health 2013; 16(1): 31-8.
 7. Lipton RB, Stewart WF. Prevalence and impact of migraine. Neurol Clin 1997; 15(1): 1-13.
 8. Holroyd KA, Cottrell CK, O'Donnell FJ, Cordingley GE, Drew JB, Carlson BW, et al. Effect of preventive (beta blocker) treatment, behavioural migraine management, or their combination on outcomes of optimised acute treatment in frequent migraine: randomised controlled trial. BMJ 2010; 341: c4871.
 9. Ayatollahi SM, Moradi F, Ayatollahi SA. Prevalences of migraine and tension-type headache in adolescent girls of Shiraz (southern Iran). Headache 2002; 42(4): 287-90.
 10. Modara F, Rostamkhani m. Prevalence of tension and migraine headachesamong the students of Ilam Medical University. J Ilam Univ Med Sci 2008; 15(4): 13-21. [In Persian].
 11. Bigal ME, Lipton RB. The differential diagnosis of chronic daily headaches: an algorithm-based approach. J Headache Pain 2007; 8(5): 263-72.
 12. Donovan E, Mehringer S, Zeltzer LK. A qualitative analysis of adolescent, caregiver, and clinician perceptions of the impact of migraines on adolescents' social functioning. Pain Manag Nurs 2013; 14(4): e135-e141.
 13. Frare M, Axia G, Battistella PA. Quality of life, coping strategies, and family routines in children with headache. Headache 2002; 42(10): 953-62.
 14. French DJ, Holroyd KA, Pinell C, Malinoski PT, O'Donnell F, Hill KR. Perceived self-efficacy and headache-related disability. Headache 2000; 40(8): 647-56.
 15. Holroyd K, Penzien D, Rains J, Lipchik G, Buse D. Behavioral management of headaches. In: Silberstein S, Lipton R, Dodick D, editors. Wolff's headache and other head pain. New York, NY: Oxford University Press; 2008. p. 721-46.
 16. Aghamohammadian HR, Kamal Shanbadi A. Effect of muscle relaxation and cognitive restructuring under hypnosis in women with migraine: single-case study. Iran J Psychiatry Clin Psychol 2007; 13(2): 182-8. [In Persian].
 17. Silberstein S, Diamond S, Loder E, Lipton RP. Prevalence of migraine sufferers who are candidates for preventive therapy: results from the American Migraine Prevalence and Prevention (AMPP) study. Headache 2005; 45: 770-1.
 18. Zare H, Alipour A, Poursharifi H, Afkhami Ardakani M, Aarab Sheybani K. The impact of group psychosocial intervention on indicators of mental and physical well-being in patients with type 2 diabetes. Social Cognition 2013; 1(2): 40-51.
 19. Penzien DB, Andrasik F, Freidenberg BM, Houle TT, Lake AE, III, Lipchik GL, et al. Guidelines for trials of behavioral treatments for recurrent headache, first edition: American Headache Society Behavioral Clinical Trials Workgroup. Headache 2005; 45 Suppl 2: S110-S132.
 20. Buse DC, Rupnow MF, Lipton RB. Assessing and managing all aspects of migraine: migraine attacks, migraine-related functional impairment, common comorbidities, and quality of life. Mayo Clin Proc 2009; 84(5): 422-35.
 21. Martin PR, Reece J, Callan M, MacLeod C, Kaur A, Gregg K, et al. Behavioral management of the triggers of recurrent headache: a randomized controlled trial. Behav Res Ther 2014; 61: 1-11.
 22. Smith TR, Nicholson RA, Banks JW. Migraine education improves quality of life in a primary care setting. Headache 2010; 50(4): 600-12.
 23. Seng EK, Holroyd KA. Dynamics of changes in self-efficacy and locus of control expectancies in the behavioral and drug treatment of severe migraine. Ann Behav Med 2010; 40(3): 235-47.
 24. Bromberg J, Wood ME, Black RA, Surette DA, Zacharoff KL, Chiauzzi EJ. A randomized trial of a web-based intervention to improve migraine self-management and coping. Headache 2012; 52(2): 244-61.
 25. Andrasik F. Behavioral treatment of migraine: current status and future directions. Expert Rev Neurother 2004; 4(3): 403-13.
 26. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res 2005; 14(3): 875-82.