بروز بیماری پیترازیس روبرا پیلاریس به علت قرار گرفتن در معرض سنگ دولومیت

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، مرکز تحقیقات پوست و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: پ‍ی‍ت‍ری‍ازی‍س‌ روب‍را پ‍ی‍لاری‍س (PRP یا Pityriasis rubra pilaris) ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍اری‌ پ‍وس‍ت‍ی‌ ن‍ادر اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ه‍ی‍پ‍رک‍رات‍وز ف‍ول‍ی‍ک‍ولار و اری‍ت‍م‌ پ‍ری‌ف‍ول‍ی‍ک‍ولار، ه‍م‍راه‌ ب‍ا ج‍زای‍ری‌ از پ‍وس‍ت‌ طب‍ی‍ع‍ی ک‍ه‌ در ب‍ی‍ن‌ پ‍اچ‌ه‍ای‌ اری‍ت‍م‍ات‍و پ‍راک‍ن‍ده‌ ش‍ده‌ان‍د، تشخیص داده می‌شود.معرفی بیمار: این گزارش، شرح وضعیت مردی 30 ساله است که به دنبال قرار گرفتن در معرض دولومیت، دچار پیترازیس روبرا پیلاریس توسعه یافته شد.نتیجه‌گیری: تشخیص بافتی PRP برای بیمار تأیید شد و وی با اسی‌تریتین و سیکلوسپورین تحت درمان قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pityriasis Rubra Pilaris Following Exposure to Dolomite

نویسندگان [English]

 • Fariba Iraji 1
 • Amir Hosein Siadat 2
 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 3
1 Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Pityriasis rubra pilaris (PRP) is a rare skin disease characterized by follicular hyperkeratosis and prefollicular erythema with islands of normal skin scattered among erythematous patches with desquamation.Case Report: In this case report, we present a 30-year-old man who developed pityriasis rubra pilaris (PRP) following exposure to dolomite.Conclusion: The diagnosis of PRP was confirmed histologically and the patient was successfully treated with acitretin and cyclosporine. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dolomite
 • Occupation pityriasis
 • Rubra pilaris
 1. Griffiths WAD, Judge MR, Leigh IM. Disorder of keratinization. In: Champion RH, Burton JL, Burns DA, Breathnach SM, editors. Textbook of dermatology. Oxford, UK: Black well Science; 1998. p. 1539-45.
 2. Betto P, Vassilopoulou A, Colombari R, Veller-Fornasa C. Acute juvenile pityriasis rubra pilaris: a case report after mononucleosis infection. G Ital Dermatol Venereol 2008; 143(4): 271-3.
 3. Klein A, Landthaler M, Karrer S. Pityriasis rubra pilaris: a review of diagnosis and treatment. Am J Clin Dermatol 2010; 11(3): 157-70.
 4. Moreschi E, Hernandes L, Dantas JA, da Silva MA, Casaroto AR, Bersani-Amado CA. Effect of dolomite on the repair of bone defects in rats: histological study. Histol Histopathol 2010; 25(12): 1547-56.
 5. Belsito DV. The immunologic basis of patch testing. J Am Acad Dermatol 1989; 21(4 Pt 2): 822-9.
دوره 32، شماره 319 - شماره پیاپی 319
بهمن و اسفند 1393
صفحه 2421-2424
 • تاریخ دریافت: 25 شهریور 1393
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401