بررسی اثر بخشی ونلافاکسین و توپیرامات در کاهش سردردهای میگرنی در بیماران با Electroencephalogram غیرطبیعی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی اعصاب، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری میگرن یکی از شایع‌ترین بیماری‌های نورولوژیک بشر محسوب می‌شود و هر چند، روش‌های درمانی متعددی برای آن ارایه شده ولی هنوز درمان قطعی برای آن یافت نشده است. توپیرامات )یک داروی ضدتشنج) و ونلافاکسین (یک مهار کننده‌ی بازجذب سروتونین و نوراپی‌نفرین) دو دارویی هستند که به طور مستقل در درمان میگرن مورد بررسی قرار گرفته‌اند ولی اثرات آن‌ها مقایسه نشده است. با توجه به سهولت دسترسی به دو داروی مذکور در بازار دارویی کشور، و نیز قابلیت رقابت هر دو دارو از نظر اقتصادی و عوارض دارویی، مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی تأثیر ونلافاکسین و توپیرامات در درمان سردردهای میگرن در بیماران با Electroencephalogram (EEG) غیرطبیعی به انجام رسید.روش‌ها: این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی در سال 1393 در کلینیک نور و امام موسی صدر اصفهان به انجام رسید. در این مطالعه، 110 بیمار مبتلا به میگرن با EEG غیر طبیعی انتخاب و پس از اخذ موافقت برای شرکت در مطالعه، در دو گروه 55 نفره توزیع شدند. گروه اول تحت درمان با توپیرامات و گروه دوم تحت درمان با ونلافاکسین قرار گرفتند. پس از 6 هفته درمان، مدت، شدت و طول مدت سردرد در دو گروه با یکدیگر مقایسه شد.یافته‌ها: قبل از درمان، شدت، دفعات و مدت سردرد در دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (05/0 < P) ولی بعد از درمان، شدت سردرد در گروه دریافت کننده‌ی ونلافاکسین به طور معنی‌داری کمتر بود. بعد از مداخله، دفعات و مدت سردرد نیز در بین دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (05/0 < P). نتیجه‌گیری: برابر نتایج این مطالعه، داروی ونلافاکسین دارای کارآیی بهتری در درمان میگرن است و در صورتی که عدم وجود منع مصرف، استفاده از آن در بیماران مبتلا به میگرن توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Venlafaxine and Topiramate in Reducing Migraine Headaches in Patients with Abnormal Electroencephalogram

نویسندگان [English]

 • Fariborz Khorvash 1
 • Saleheh Abbasian 2
 • Ali Mehrabi-Koushki 3
 • Madjeed Ghasemi 1
1 Assistant Professor, Department of Neurology, Isfahan Neuroscience Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Migraine disease is one of the most common human neurological diseases; although several methods have been proposed for it, but still, there is not any cure found for it. The drugs topiramate (an anticonvulsant) and venlafaxine [a serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor (SNRI)] have been studied independently in the treatment of migraine, but their effects have not been compared. Due to the ease of access to venlafaxine and topiramate in pharmaceutical market and that the economy and side-effects of both drugs are competitive, this study aimed to compare the effects of venlafaxine and topiramate in the treatment of migraine headaches in patients with abnormal electroencephalogram (EEG).Methods: This clinical trial study was done in Noor and Imam Mousa Sadr clinic in Isfahan, Iran, during 2014. 110 patients with migraine and abnormal electroencephalogram were selected for the study after obtaining informed consent. They were distributed in two groups; group 1 received topiramate and the second group venlafaxine. After receiving 6 weeks of treatment, the duration, intensity and frequency of headache in the two groups were compared.Findings: Prior to the treatment, the intensity, frequency and duration of headache were not significantly different between the two groups (P > 0.05); but after the treatment, pain intensity was significantly lower in the group receiving venlafaxine. After the intervention, the frequency and duration of headaches were not significantly different between the two groups, too (P > 0.05).Conclusion: This study showed that the drug venlafaxine has better performance in the treatment of migraine and when there are no contraindications for its use, is recommended in patients with migraine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Migraine
 • Venlafaxine
 • Topiramate
 1. Dash AK, Panda N, Khandelwal G, Lal V, Mann SS. Migraine and audiovestibular dysfunction: is there a correlation? Am J Otolaryngol 2008; 29(5): 295-9.
 2. Charles A. Advances in the basic and clinical science of migraine. Ann Neurol 2009; 65(5): 491-8.
 3. Harno H, Hirvonen T, Kaunisto MA, Aalto H, Levo H, Isotalo E, et al. Subclinical vestibulocerebellar dysfunction in migraine with and without aura. Neurology 2003; 61(12): 1748-52.
 4. Allena M, Magis D, De Pasqua V, Schoenen J, Bisdorff AR. The vestibulo-collic reflex is abnormal in migraine. Cephalalgia 2007; 27(10): 1150-5.
 5. Mierzwinski J, Pawlak-Osinska K, Kazmierczak H, Korbal P, Muller M, Piziewicz A, et al. The vestibular system and migraine in children. Otolaryngol Pol 2000; 54(5): 537-40. [In Polish].
 6. Zhou G, Cox LC. Vestibular evoked myogenic potentials: history and overview. Am J Audiol 2004; 13(2): 135-43.
 7. Ferber-Viart C, Dubreuil C, Duclaux R. Vestibular evoked myogenic potentials in humans: a review. Acta Otolaryngol 1999; 119(1): 6-15.
 8. Hall JW. Handbook of auditory evoked responses. 2nd ed. Boston, MA: Pearson; 2007.
 9. Liao LJ, Young YH. Vestibular evoked myogenic potentials in basilar artery migraine. Laryngoscope 2004; 114(7): 1305-9.
 10. Roceanu A, Allena M, De Pasqua V, Bisdorff A, Schoenen J. Abnormalities of the vestibulo-collic reflex are similar in migraineurs with and without vertigo. Cephalalgia 2008; 28(9): 988-90.
 11. Ghali AA, Kolkaila EA. Migrainous vertigo: clinical and vestibular evoked myogenic potential (VEMP) findings. Egypt J Neurol Psychiat Neurosurg 2005; 42(2): 341-50.
 12. Wu ZM, Zhang SZ, Zhou N, Liu XJ, Ji F, Chen AT, et al. Neurootological manifestation of migrainous vertigo. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi 2006; 41(10): 726-30. [In Chinese].
 13. Baier B, Stieber N, Dieterich M. Vestibular-evoked myogenic potentials in vestibular migraine. J Neurol 2009; 256(9): 1447-54.
 14. International Headache Society. Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Headache Classification Committee of the International Headache Society. Cephalalgia 1988; 8(Suppl 7): 1-96.
 15. Vanspauwen R, Wuyts FL, Van De Heyning PH. Validity of a new feedback method for the VEMP test. Acta Otolaryngol 2006; 126(8): 796-800.
 16. Vanspauwen R, Wuyts FL, Van De Heyning PH. Improving vestibular evoked myogenic potential reliability by using a blood pressure manometer. Laryngoscope 2006; 116(1): 131-5.
 17. Sandhu JS, Bell SL. Effects of eye position on the vestibular evoked myogenic potential. Acta Otolaryngol 2009; 129(2): 175-8.
 18. Zapala D. The VEMP: ready for the clinic. Hear J 2007; 60(3): 10,14,16-8,20.
 19. Parker W. Migraine and the vestibular system in adults. Am J Otol 1991; 12(1): 25-34.
 20. Hamel E. Serotonin and migraine: biology and clinical implications. Cephalalgia 2007; 27(11): 1293-300.
 21. Cass SP, Furman JM, Ankerstjerne K, Balaban C, Yetiser S, Aydogan B. Migraine-related vestibulopathy. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106(3): 182-9.
 22. Murofushi T, Ozeki H, Inoue A, Sakata A. Does migraine-associated vertigo share a common pathophysiology with Meniere's disease? Study with vestibular-evoked myogenic potential. Cephalalgia 2009; 29(12): 1259-66.
 23. Murofushi T, Shimizu K, Takegoshi H, Cheng PW. Diagnostic value of prolonged latencies in the vestibular evoked myogenic potential. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2001; 127(9): 1069-72.
 24. Welgampola MS, Colebatch JG. Characteristics and clinical applications of vestibular-evoked myogenic potentials. Neurology 2005; 64(10): 1682-8.
 25. Afridi SK, Matharu MS, Lee L, Kaube H, Friston KJ, Frackowiak RS, et al. A PET study exploring the laterality of brainstem activation in migraine using glyceryl trinitrate. Brain 2005; 128(Pt 4): 932-9.
 26. Brunton L, Chabner B, Knollman B. Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New New York, NY: McGraw-Hill; 2011.