بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات مواد دندانی و گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 مربی، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پوسیدگی دندان از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی می‌باشد که تمامی اقشار، سنین و طبقات جامعه را درگیر می‌کند. درمان پوسیدگی‌های دندانی مخارج سنگینی را در همه‌ی کشورها تحمیل می‌کند. با توجه به این‌که گیاهان از منابع طبیعی فراوان و سالم می‌باشند، همیشه به عنوان یکی از منابع مهم دارویی مطرح بوده‌اند. این مطالعه، با هدف بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر روی استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان انجام گرفت.روش‌ها: در این مطالعه، اثر ضد میکروبی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر روی مهم‌ترین استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان شامل استرپتوکوکوس موتانس، استرپتوکوکوس سوبرینوس، استرپتوکوکوس سالیواریوس و استرپتوکوکوس سنگوئیس به روش میکروتیتر پلیت برای تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد (Minimum inhibitory concentration یا MIC) و حداقل غلظت کشندگی (Minimum bactericidal concentration یا MBC) انجام گرفت. همچنین، تأثیر این عصاره روی اتصال این باکتری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از آزمون واریانس یک ‌طرفه، تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: میزان حداقل غلظت ممانعت از رشد برای استرپتوکوک‌های موتانس، سوبرینوس، سالیواریوس و سنگوئیس به ترتیب 5/7، 5/7، 0/15 و 0/15 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر و حداقل غلظت کشندگی برای این باکتری‌ها به ترتیب 0/15، 5/7، 0/15 و 0/30 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به دست آمد. همچنین، نشان داده شد که رقت‌های مختلف این عصاره، باعث کاهش 43 تا 93 درصدی تشکیل بیوفیلم در این باکتری‌ها می‌شود.نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیر ضد باکتریایی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر روی هر چهار سویه‌ی باکتری عامل پوسیدگی دندان، این عصاره می‌تواند در پیشگیری و کنترل پوسیدگی دندان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-Vitro Effect of Alcoholic Extract of Rosa Damascene Extract on Cariogenic Streptococci

نویسندگان [English]

 • Azam Aliasghari 1
 • Mohammad Rabbani 2
 • Maryam Khoroushi 3
 • Hamid Emami 4
1 MSc Student, Department of Biology, School of Biology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Biology, School of Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Professor, Dental Material Research Center AND Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Lecturer, Department of Biology, School of Biology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Tooth decay is the most common infectious disease that involves all groups, ages and classes of the society. Treatment of dental caries imposes high costs in all countries. Since the plants are safe and abundant natural resources, they have always been one of the major sources of pharmaceuticals. This study aimed to evaluate the antibacterial effect of alcoholic extract of Damask rose on cariogenic streptococci.Methods: In this study, the antimicrobial effect of ethanol extract of Rosa damascena on the cariogenic streptococci, including Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus salivarius and Streptococcus sanguis was assessed via microtitre plate method for minimum inhibitor concentration (MIC) and minimum bactricidal concentration (MBC). The effect of the extract on attachment of these bacteria was surveyed. Results were analyzed using one-way analysis of variances.Findings: The minimum inhibitor concentrations for the Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Streptococcus salivarius and Streptococcus sanguis were 7.5, 7.5, 15.0, and 15.0 mg/ml, respectively; and minimum bactricidal concentration for these bacteria were 15.0, 7.5, 15.0, 30.0 mg/ml, respectively. In addition, it was shown that different dilutions of Rosa damascena extract decreased the biofilm formation in these bacteria between 43 to 93 percent.Conclusion: Due to the antibacterial effect of Rosa damascena on all four strains of cariogenic bacteria, the extract can be used for prevention and control of dental caries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dental caries, Oral streptococci
 • Rosa damascena
 • Antimicrobial effect
 1. Tsai TH, Tsai TH, Chien YC, Lee CW, Tsai PJ. In vitro antimicrobial activities against cariogenic streptococci and their antioxidant capacities: A comparative study of green tea versus different herbs. Food Chem 2008; 110(4): 859-64.
 2. Huang R, Li M, Gregory RL. Bacterial interactions in dental biofilm. Virulence 2011; 2(5): 435-44.
 3. Sano H, Shibasaki K, Matsukubo T, Takaesu Y. Effect of chitosan rinsing on reduction of dental plaque formation. Bull Tokyo Dent Coll 2003; 44(1): 9-16.
 4. Palombo EA. Traditional Medicinal Plant Extracts and Natural Products with Activity against Oral Bacteria: Potential Application in the Prevention and Treatment of Oral Diseases. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 2011: 680354.
 5. Shohayeb M, Abdel-Hameed ES, Bazaid ShA, Maghrabi I. Antibacterial and antifungal activity of Rosa damascena MILL.essential oil, different extracts of rose petals. Global Journal of Pharmacology 2014; 8(1): 1-7.
 6. Jafari M, Zarban A, Pham S, Wang T. Rosa damascena decreased mortality in adult Drosophila. J Med Food 2008; 11(1): 9-13.
 7. Boskabady MH, Shafei MN, Saberi Z, Amini S. Pharmacological effects of Rosa damascena. Iran J Basic Med Sci 2011; 14(4): 295-307.
 8. Kermanshah H, Hashemi Kamangar S, Arami S, Mirsalehian A, Kamalinejad M, Karimi M, et al. In vitro evaluation of antibacterial activity of hydroalcoholic extract of Salvia officinalis and Pimpinella anisum against cariogenic bacteria. J Dent Med 2009; 22(2): 149-54. [In Persian].
 9. Sattari M, Shahbazi N, Najar Peeryeh Sh. An assessment of antibacterial effect of alcoholic and aquatic extracts of Eucalyptus leaves on Pseudomonas aeruginosa. Modares J Med Sci Pathol 2006; 8(1): 19-23. [In Persian].
 10. Kai-Larsen Y, Luthje P, Chromek M, Peters V, Wang X, Holm A, et al. Uropathogenic Escherichia coli modulates immune responses and its curli fimbriae interact with the antimicrobial peptide LL-37. PLoS Pathog 2010; 6(7): e1001010.
 11. Gawri Sh, Shukla P, Chandrakar A. A survey of micro flora present in dental caries and it's relation to enviornmental factors. Recent Research in Science and Technology 2012; 4(3): 9-12.
 12. Islam B, Khan SN, Khan AU. Dental caries: from infection to prevention. Med Sci Monit 2007; 13(11): RA196-RA203.
 13. Cura F, Palmieri A, Girardi A, Martinelli M, Scapoli L, Carinci F. Lab-Test((R)) 4: Dental caries and bacteriological analysis. Dent Res J (Isfahan) 2012; 9(Suppl 2): S139-S141.
 14. Bernardes WA, Lucarini R, Tozatti MG, Souza MG, Silva ML, Filho AA, et al. Antimicrobial activity of Rosmarinus officinalis against oral pathogens: relevance of carnosic acid and carnosol. Chem Biodivers 2010; 7(7): 1835-40.
 15. Gupta DA, Bhaskar DJ, Gupta RK, Karim B, Jain A, Dalai DR. Green tea: A review on its natural anti-oxidant therapy and cariostatic benefits. Issues Biol Sci Pharm Res 2014; 2(1): 8-12.
 16. Rakhshandeh H, Doulati K, Hosseini M, Ismailzadeh, M. Evaluation of analgesic and anti-inflammatory effects of Rosa demascena in mice and rats. Iran J Basic Med Sci 2004; 7(3): 151-6. [In Persian].
 17. Hoseinpour H, Peel SA, Rakhshandeh H, Forouzanfar A, Taheri M, Rajabi O, et al. Evaluation of Rosa damascena mouthwash in the treatment of recurrent aphthous stomatitis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Quintessence Int 2011; 42(6): 483-91.
 18. Shokouhinejad N, Emaneini M, Aligholi M, Jabalameli F. Antimicrobial effect of Rosa damascena extract on selected endodontic pathogens. J Calif Dent Assoc 2010; 38(2): 123-6.
 19. Ozkan G, Sagdic O, Baydar NG, Baydar H. Note: antioxidant and antibacterial activities of Rosa damascena flower extracts. Food Science and Technology International 2004; 10(4): 277-81.