طراحی الگوریتم جایگاه لاپاراسکوپی در جراحی توده‌های تخمدانی بر مبنای نمره‌ی احتمال بدخیمی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زنان، مرکز تحقیقات پیش‌گیری بیماری‌های زنان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دستیار، گروه زنان، مرکز تحقیقات پیش‌گیری بیماری‌های زنان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دستیار فلوشیپ، گروه زنان، مرکز تحقیقات پیش‌گیری بیماری‌های زنان، بیمارستان امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کاربرد لاپاراسکوپی در جراحی‌های زنان و از جمله توده‌های تخمدانی، در سال‌های اخیر وسعت یافته است. در این مطالعه، جایگاه لاپاراسکوپی در جراحی توده‌های تخمدانی مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: ابتدا با استفاده از مدل OMPS1 (Ovarian malignancy prediction score)، بر مبنای یافته‌های مربوط به سن و سونوگرافی که حساسیت بالا دارد و سپس، با استفاده از مدل مدل اختصاصی‌تر OMPS2، الگوریتم کاربرد و جایگاه لاپاراسکوپی در توده‌های تخمدانی طراحی شد.یافته‌ها: در صورتی که جراح از مهارت سطح 3 لاپاراسکوپی برخوردار باشد، بیماران با OMPS1 کمتر از 3/2 (رد بدخیمی) می‌توانند تحت لاپاراسکوپی قرار گیرند. در بقیه‌ی موارد، به شرط دسترسی به Frozen section، جراحی با لاپاراسکوپی شروع شود و در صورتی که جراح مهارت سطح چهارم لاپاراسکوپی را داشته باشد، تا در صورت نیاز به مرحله‌بندی کامل (با توجه به جواب پاتولوژی Frozen section) بتواند لاپاراسکوپی را ادامه دهد، تا انتهای جراحی رویکرد لاپاراسکوپی ادامه یابد.نتیجه‌گیری: در جراحی توده‌های آدنکس، نحوه‌ی اداره‌ی بیمار با توجه به Frozen section و بر مبنای راهنمای بالینی تعیین می‌شود و بسته به وجود مهارت لاپاراسکوپی، می‌توان از این رویکرد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Algorithm of Laparascopy Choice in Ovarian Mass Surgery According to Malignancy Probability Score

نویسندگان [English]

 • Maliheh Arab 1
 • Neda Kazemi 2
 • Zahra Honarvar 3
 • Mehdi Yaseri 4
1 Professor, Department of Gyneco-oncology, Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Fellowship Resident, Department of Gyneco-oncology, Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Resident, Department of Gyneco-oncology, Preventative Gynecology Research Center (PGRC), Imam Hossein Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Department of Statistics and Epidemiology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Use of laparoscopy in gynecologic surgeries, including adnexal masses, has increased in recent years. The present research intended to study the role of laparoscopy in adnexal masses surgery.Methods: The algorithm for the use and role of laparoscopy in adnexal masses surgery was designed via using first, the model of Ovarian Malignancy Prediction Score (OMPS1) according to findings related to age and ultrasound with high sensitivity and then, the model of OMPS2 (a more specific model).Findings: In case, the surgeon possesses the skill for the level three of laparoscopy, the patients with OMPS1 of less than 2.3 (rule out of malignancy) may undergo laparoscopy. As concerns other cases, provided that frozen section is available, surgery starts with laparoscopy and shall continue up to the end with complete staging, in case the surgeon possesses the skill for the level four of laparoscopy.Conclusion: In adnexal masses surgery, management of the patients is determined via using frozen section and on the basis of the clinical guideline and this method may be used depending on the skill the surgeon possesses for laparoscopy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laparoscopy
 • Adnexal masses
 • Surgery
 1. Rock JA, Jones HW. Te Linde's operative gynecology. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2008.
 2. Gad MS, El Khouly NI, Soto E, Brodman M, Chuang L, Nezhat FR, et al. Differences in perioperative outcomes after laparoscopic management of benign and malignant adnexal masses. J Gynecol Oncol 2011; 22(1): 18-24.
 3. Medeiros LR, Rosa DD, Bozzetti MC, Fachel JM, Furness S, Garry R, et al. Laparoscopy versus laparotomy for benign ovarian tumour. Cochrane Database Syst Rev 2009; (2): CD004751.
 4. Medeiros LR, Stein AT, Fachel J, Garry R, Furness S. Laparoscopy versus laparotomy for benign ovarian tumor: a systematic review and meta-analysis. Int J Gynecol Cancer 2008; 18(3): 387-99.
 5. Galaal K, Bryant A, Fisher AD, Al-Khaduri M, Kew F, Lopes AD. Laparoscopy versus laparotomy for the management of early stage endometrial cancer. Cochrane Database Syst Rev 2012; 9: CD006655.
 6. Demir RH, Marchand GJ. Adnexal masses suspected to be benign treated with laparoscopy. JSLS 2012; 16(1): 71-84.
 7. Liu CS, Nagarsheth NP, Nezhat FR. Laparoscopy and ovarian cancer: a paradigm change in the management of ovarian cancer? J Minim Invasive Gynecol 2009; 16(3): 250-62.
 8. Covens AL, Dodge JE, Lacchetti C, Elit LM, Le T, Devries-Aboud M, et al. Surgical management of a suspicious adnexal mass: a systematic review. Gynecol Oncol 2012; 126(1): 149-56.
 9. Panici PB, Muzii L, Palaia I, Manci N, Bellati F, Plotti F, et al. Minilaparotomy versus laparoscopy in the treatment of benign adnexal cysts: a randomized clinical study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007; 133(2): 218-22.
 10. Carley ME, Klingele CJ, Gebhart JB, Webb MJ, Wilson TO. Laparoscopy versus laparotomy in the management of benign unilateral adnexal masses. J Am Assoc Gynecol Laparosc 2002; 9(3): 321-6.
 11. Berek JS. Berek and Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2011.
 12. Colomer AT, Jimenez AM, Bover Barcelo MI. Laparoscopic treatment and staging of early ovarian cancer. J Minim Invasive Gynecol 2008; 15(4): 414-9.
 13. Mage G, Canis M, Manhes H, Pouly JL, Wattiez A, Bruhat MA. Laparoscopic management of adnexal cystic masses. J Gynecol Surg 1990; 6(2): 71-9.
 14. Mecke H, Lehmann-Willenbrock E, Ibrahim M, Semm K. Pelviscopic treatment of ovarian cysts in premenopausal women. Gynecol Obstet Invest 1992; 34(1): 36-42.
 15. Nezhat F, Nezhat C, Welander CE, Benigno B. Four ovarian cancers diagnosed during laparoscopic management of 1011 women with adnexal masses. Am J Obstet Gynecol 1992; 167(3): 790-6.
 16. Hulka JF, Parker WH, Surrey MW, Phillips JM. Management of ovarian masses. AAGL 1990 survey. J Reprod Med 1992; 37(7): 599-602.
 17. Canis M, Mage G, Pouly JL, Wattiez A, Manhes H, Bruhat MA. Laparoscopic diagnosis of adnexal cystic masses: a 12-year experience with long-term follow-up. Obstet Gynecol 1994; 83(5 Pt 1): 707-12.
 18. Marana R, Vittori G, Campo S, Fanfani R, Montanino G, Casa A. Operative Laparoscopy for Adnexal Cystic Masses in Patients Under 40 Years of Age. J Am Assoc Gynecol Laparosc 1994; 1(4, Part 2): S20.
 19. Wenzl R, Lehner R, Husslein P, Sevelda P. Laparoscopic surgery in cases of ovarian malignancies: an Austria-wide survey. Gynecol Oncol 1996; 63(1): 57-61.
 20. Childers JM, Nasseri A, Surwit EA. Laparoscopic management of suspicious adnexal masses. Am J Obstet Gynecol 1996; 175(6): 1451-7.
 21. Canis M, Pouly JL, Wattiez A, Mage G, Manhes H, Bruhat MA. Laparoscopic management of adnexal masses suspicious at ultrasound. Obstet Gynecol 1997; 89(5 Pt 1): 679-83.
 22. Hidlebaugh DA, Vulgaropulos S, Orr RK. Treating adnexal masses. Operative laparoscopy vs. laparotomy. J Reprod Med 1997; 42(9): 551-8.
 23. Malik E, Bohm W, Stoz F, Nitsch CD, Rossmanith WG. Laparoscopic management of ovarian tumors. Surg Endosc 1998; 12(11): 1326-33.
 24. Mettler L. The cystic adnexal mass: patient selection, surgical techniques and long-term follow-up. Curr Opin Obstet Gynecol 2001; 13(4): 389-97.
 25. Valentin L, Ameye L, Testa A, Lecuru F, Bernard JP, Paladini D, et al. Ultrasound characteristics of different types of adnexal malignancies. Gynecol Oncol 2006; 102(1): 41-8.
 26. Gadducci A, Ferdeghini M, Prontera C, Moretti L, Mariani G, Bianchi R, et al. The concomitant determination of different tumor markers in patients with epithelial ovarian cancer and benign ovarian masses: relevance for differential diagnosis. Gynecol Oncol 1992; 44(2): 147-54.
 27. Posadas EM, Davidson B, Kohn EC. Proteomics and ovarian cancer: implications for diagnosis and treatment: a critical review of the recent literature. Curr Opin Oncol 2004; 16(5): 478-84.
 28. Moss EL, Hollingworth J, Reynolds TM. The role of CA125 in clinical practice. J Clin Pathol 2005; 58(3): 308-12.
 29. Lewandrowski K. Managing utilization of new diagnostic tests. Clin Leadersh Manag Rev 2003; 17(6): 318-24.
 30. Jacobs I, Oram D, Fairbanks J, Turner J, Frost C, Grudzinskas JG. A risk of malignancy index incorporating CA 125, ultrasound and menopausal status for the accurate preoperative diagnosis of ovarian cancer. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97(10): 922-9.
 31. Arab M, Yaseri M, Farzaneh M, Moridi A, Tehranian A, Sheibani K. The construction and validation of a new ovarian malignancy probability score (OMPS) for prediction of ovarian malignancy. Iran J Cancer Prev 2010; 3(3): 132-8.
 32. Arab M, Yaseri M, Ashrafganjoi T, Maktabi M, Noghabaee G, Sheibani K. Comparison of two ovarian malignancy prediction models based on age sonographic findings and serum CA125 measurement. Asian Pac J Cancer Prev 2012; 13(8): 4199-202.
 33. Im SS, Gordon AN, Buttin BM, Leath CA, III, Gostout BS, Shah C, et al. Validation of referral guidelines for women with pelvic masses. Obstet Gynecol 2005; 105(1): 35-41.
 34. Dearking AC, Aletti GD, McGree ME, Weaver AL, Sommerfield MK, Cliby WA. How relevant are ACOG and SGO guidelines for referral of adnexal mass? Obstet Gynecol 2007; 110(4): 841-8.
 35. Le T, Giede C, Salem S, Lefebvre G, Rosen B, Bentley J, et al. Initial evaluation and referral guidelines for management of pelvic/ovarian masses. J Obstet Gynaecol Can 2009; 31(7): 668-80.
دوره 33، شماره 327 - شماره پیاپی 327
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 336-345
 • تاریخ دریافت: 02 بهمن 1393
 • تاریخ بازنگری: 09 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401