ردیابی ژن‌های کد کننده‌ی فیمبریه‌های P، S و Afa در جدایه‌های اشریشیاکلی ازعفونت‌های ادراری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، واحد علوم و تحقیقات سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

2 استاد، گروه پژوهشی میکروبیولوژی مولکولی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: اشریشیاکلی عامل مهمی در بروز عفونت مجاری ادراری کودکان و زنان می‌باشد. در سویه‌های اشریشیاکلی درگیر در عفونت‌های ادراری عوامل حدت متعددی شناسایی شده است که دسته‌ی مهمی از آن‌ها عوامل فیمبریه‌ای P، S و Afa می‌باشند که به ترتیب توسط ژن‌های papEF، afaBC و sfa/focDE کد می‌شوند. هدف از این مطالعه، تعیین حضور و فراوانی ژن‌های عوامل حدت فیمبریه‌ای در جدایه‌های اشریشیاکلی از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهرستان رفسنجان بود.روش‌ها: در این بررسی، 145 نمونه‌ی ادراری جهت شناسایی اشریشیاکلی کشت داده شد. جدایه‌ها بر اساس آزمایش‌های بیوشیمیایی استاندارد تشخیص داده شد و DNA استخراج شده از جدایه‌ها ی تأیید شده به منظور تعیین ژن‌های papEF، afaBC و sfa/focDE به روش Multiplex-PCR (Multiplex-polymerase chain reaction) مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: در مجموع، 122 جدایه‌ی اشریشیاکلی از نمونه‌های ادراری کشت داده شده، شناسایی گردید. بررسی ژنوتیپی ژن‌های حدت نشان داد که 5/38 درصد از جدایه‌ها حداقل یکی از سه ژن حدت را دارا بودند. ژن papEF با 85/18 درصد بیشترین فراوانی و ژن‌های sfa/focDE و afaBC به ترتیب 45/2 و 81/0 درصد فراوانی داشتند. 20 جدایه (معادل 39/16 درصد) واجد هر دو ژن papEF و sfa/focDE بودند.نتیجه‌گیری: ژن papEF بیشترین درصد فراوانی را به خود اختصاص داد و ژن‌های فیمبریه‌ای afaBC و sfa/focDE در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of P, S and Afa Fimbria Coding Genes in Escherichia Coli Isolates from Urinary Tract Infections

نویسندگان [English]

 • Mahbobeh Eslami 1
 • Reza Ghanbarpour 2
1 MSc Student, Department of Microbiology, Sirjan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran
2 Professor, Molecular Microbiology Research Group, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Background: Escherichia coli (E. coli) is a major cause of urinary tract infection in children and women. Several virulence factors have been detected in uropathogenic Escherichia coli strains. P, S and Afa fimbria are the most important factors which are coding by pap, sfa and afa genes, respectively. This study aimed to determine the presence and prevalence of fimbrial virulence genes in Escherichia coli isolates from patients with urinary tract infection in Rafsanjan city, Iran.Methods: In this study, 145 urine samples were cultured for identification of Escherichia coli. The isolates were examined via standard biochemical tests. DNA extracts from the confirmed isolates were examined to determine papEF, afaBC and sfa / focDE genes using multiplex-polymerase chain reaction (PCR) method.Findings: Among the cultured samples, 122 Escherichia coli isolates were determined. Virulence genes genotyping of isolates showed that 38.50% of the isolates were possessed at least one of the three virulence genes. The papEF gene was the most prevalent (18.85%) and prevalences of sfa/focDE and afaBC were 2.45% and 0.81%, respectively. Twenty isolates (16.39%) contained both papEF and sfa/focDE genes.Conclusion: The results of this study in comparison with other researchers showed that papEF gene is in the high frequency, and then, afaBC and sfa/focDE fimbrial genes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Escherichia coli
 • Fimbrial genes
 • Urinary tract infection
 1. Tramuta C, Nucera D, Robino P, Salvarani S, Nebbia P. Virulence factors and genetic variability of uropathogenic Escherichia coli isolated from dogs and cats in Italy. J Vet Sci 2011; 12(1): 49-55.
 2. Le BC, Lalioui L, du Merle L, Jouve M, Courcoux P, Bouzari S, et al. Characterization of AfaE adhesins produced by extraintestinal and intestinal human Escherichia coli isolates: PCR assays for detection of Afa adhesins that do or do not recognize Dr blood group antigens. J Clin Microbiol 2001; 39(5): 1738-45.
 3. Manges AR, Johnson JR, Foxman B, O'Bryan TT, Fullerton KE, Riley LW. Widespread distribution of urinary tract infections caused by a multidrug-resistant Escherichia coli clonal group. N Engl J Med 2001; 345(14): 1007-13.
 4. Moreno E, Prats G, Sabate M, Perez T, Johnson JR, Andreu A. Quinolone, fluoroquinolone and trimethoprim/sulfamethoxazole resistance in relation to virulence determinants and phylogenetic background among uropathogenic Escherichia coli. J Antimicrob Chemother 2006; 57(2): 204-11.
 5. Farshad S, Emamghorashi F. The prevalence of virulence genes of E. coli strains isolated from children with urinary tract infection. Saudi J Kidney Dis Transpl 2009; 20(4): 613-7.
 6. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology: with student consult. 7th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2012.
 7. Karimian A, Momtaz H, Madani M. Detection of uropathogenic Escherichia coli virulence factors in patients with urinary tract infections in Iran. Afr J Microbiol Res 2012; 6(39): 6811-6.
 8. Yamamoto S, Terai A, Yuri K, Kurazono H, Takeda Y, Yoshida O. Detection of urovirulence factors in Escherichia coli by multiplex polymerase chain reaction. FEMS Immunol Med Microbiol 1995; 12(2): 85-90.
 9. Yamamoto S. Molecular epidemiology of uropathogenic Escherichia coli. J Infect Chemother 2007; 13(2): 68-73.
 10. Terai A, Yamamoto S, Mitsumori K, Okada Y, Kurazono H, Takeda Y, et al. Escherichia coli virulence factors and serotypes in acute bacterial prostatitis. Int J Urol 1997; 4(3): 289-94.
 11. Gunther NW, Snyder JA, Lockatell V, Blomfield I, Johnson DE, Mobley HL. Assessment of virulence of uropathogenic Escherichia coli type 1 fimbrial mutants in which the invertible element is phase-locked on or off. Infect Immun 2002; 70(7): 3344-54.
 12. Ishitoya S, Yamamoto S, Mitsumori K, Ogawa O, Terai A. Non-secretor status is associated with female acute uncomplicated pyelonephritis. BJU Int 2002; 89(9): 851-4.
 13. Farshad S, Emamghoraishi F, Japoni A. Association of virulent genes hly, sfa, cnf-1 and pap with antibiotic sensitivity in Escherichia coli strains isolated from children with community-acquired UTI. Iran Red Crescent Med J 2010; 12(1): 33-7.
 14. Oliveira FA, Paludo KS, Arend LN, Farah SM, Pedrosa FO, Souza EM, et al. Virulence characteristics and antimicrobial susceptibility of uropathogenic Escherichia coli strains. Genet Mol Res 2011; 10(4): 4114-25.
 15. Tiba MR, Yano T, Leite DS. Genotypic characterization of virulence factors in Escherichia coli strains from patients with cystitis. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2008; 50(5): 255-60.
 16. Santo E, Macedo C, Marin JM. Virulence factors of uropathogenic Escherichia coli from a university hospital in Ribeirao Preto, Sao Paulo, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2006; 48(4): 185-8.
 17. Arisoy M, Aysev D, Ekim M, Ozel D, Kose SK, Ozsoy ED, et al. Detection of virulence factors of Escherichia coli from children by multiplex polymerase chain reaction. Int J Clin Pract 2006; 60(2): 170-3.
 18. Nateghi F, Jafarpour M, Nazemi A. A survey for detection of eight correlated genes of avian pathogenic Escherichia coli in human uropathogenic Escherichia coli. Journal of Microbial World 2010; 3(8): 169-76.
 19. Blanco M, Blanco JE, Rodriguez E, Abalia I, Alonso MP, Blanco J. Detection of virulence genes in uropathogenic Escherichia coli by polymerase chain reaction (PCR): comparison with results obtained using phenotypic methods. Journal of Microbiological Methods 1997; 31(12): 37-43.
 20. Arabi Sh, Tohidi F, Naderi S, Nazemi A. The common fimbarie genotyping in uropathogenic Escherichia coli. Annals of Biological Research 2012; 3(10): 4951-4.
 21. Bahalo S, Tajbakhsh E, Tajbakhsh S, Momeni M, Tajbakhsh F. Detection of some virulence factors of Escherichia coli isolated from urinary tract infection isolated of children in Shahrekord Iran by multiplex PCR. Middle-East J Sci Res 2013; 14(1): 29-32.