بررسی ارتباط بیماری مولتیپل اسکلروزیس با فلز سنگین کادمیم در خاک

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه خاک‌‌شناسی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه سلامت، پژوهشگاه شاخص‌پژوه، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی محیط و انسان و روابط متقابل بین این دو با یکدیگر، سخن از سلامت انسان می‌گوید. از این رو، بررسی ‏برخی از عوامل محیطی و شناسایی آن‌ها و این که این عوامل چگونه بر سلامت محیط و در نهایت انسان اثر می‌‏گذارد و نیز تعیین محل این عوامل بر عهده‌ی متخصصین علوم محیطی مانند خاک شناسان، جغرافی‌دانان پزشکی و ‏محیط شناسان است.‏ ‏بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS یا Multiple sclerosis) بیماری ناتوان کننده‌ای است که هنوز علت مشخصی برای بروز آن به دست نیامده است. این تحقیق با هدف کشف ارتباط احتمالی بین این بیماری و عوامل محیطی، با بهره‌گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS یا Geographic information system) انجام شد.روش‌ها: در این پژوهش چندین نمونه از خاک مناطق مورد مطالعه‌ی شهرستان‌های نجف‌آباد، مبارکه و لنجان که از شهرستان‌های غرب استان اصفهان هستند، برداشت شد و برای اندازه‌گیری فلز کادمیم و انجام آنالیز مورد نظر، به آزمایشگاه انتقال داده شد. غلظت فلز انتخابی با اسپکتروفتومتری جذب اتمی مدل Pye Unicam, SPQ اندازه‌گیری گردید. همچنین آمار بیماری مولتیپل اسکلروزیس در سال 1391 از مرکز بهداشت استان اصفهان تهیه گردید و خون 15 نفر از بیماران مورد آزمایش فلزات سنگین قرار گرفت. سپس به کمک نرم‌افزار GIS، نقشه‌های پراکندگی کادمیم و بیماری ترسیم شد.یافته‌ها: بخش مهمی از بیماری مولتیپل اسکلروزیس منطبق با پراکندگی کادمیم خاک در مناطق مورد مطالعه بود.نتیجه‌گیری: ترسیم نقشه‌ی بیماری مولتیپل اسکلروزیس نشان داد که مناطق با شیوع بالای بیماری، منطبق با بالا بودن آلودگی‌هایی نظیر کادمیم است و این انطباق، ارتباط بیماری با عوامل و آلودگی‌های محیطی را تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Soil Cadmium and Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

 • Mehran Houdaji 1
 • Elham Khosravi 2
 • Reza Rouzbahani 3
1 Associate Professor, Department of Soil Science, School of Agriculture, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch, Isfahan, Iran
2 PhD Student, Department of Health, Shakhes Pajouh Research Institute, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Surveying the interrelationships between the environment and human health says about the human health. So, surveying how environmental factors affect the environment and ultimately human health is the concern of geologists and medical ecologists. Multiple sclerosis (MS) is a debilitating disease which cause is unknown yet. This research aimed to to use geographic information systems (GIS) to explore a possible link between the disease and environmental factors.Methods: In this study, several soil samples were taken from Najaf Abad, Mobarake and Lenjan Counties (West of Isfahan, Iran). The level of cadmium concentration was measured via atomic absorption spectrophotometer model “Pye Unicam, SPQ". In addition, the epidemiology of multiple sclerosis (MS) in 2012 was obtained from Isfahan Health Center and the blood samples of 15 patients were tested for heavy metals. Finally, using Geographic Information System software, the distribution map of cadmium and the disease was drawn.Findings: A significant portion of multiple sclerosis was consistent with soil cadmium distribution in the study areas.Conclusion: The mapping showed that areas with a high prevalence of multiple sclerosis are highly consistent with contaminations such as cadmium. This adaptation shows the disease association with environmental factors and contaminations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple Sclerosis
 • Soil cadmium
 • Heavy metal
 1. Exley C, Mamutse G, Korchazhkina O, Pye E, Strekopytov S, Polwart A, et al. Elevated urinary excretion of aluminium and iron in multiple sclerosis. Mult Scler 2006; 12(5): 533-40.
 2. Hunter JM. The summer disease. An integrative model of the seasonality aspects of childhood lead poisoning. Soc Sci Med 1977; 11(14-16): 691-703.
 3. Johnson S. The possible role of gradual accumulation of copper, cadmium, lead and iron and gradual depletion of zinc, magnesium, selenium, vitamins B2, B6, D, and E and essential fatty acids in multiple sclerosis. Med Hypotheses 2000; 55(3): 239-41.
 4. Shukla GS, Chandra SV. Cadmium toxicity and bioantioxidants: status of vitamin E and ascorbic acid of selected organs in rat. J Appl Toxicol 1989; 9(2): 119-22.
 5. de Bustos F, Navarro JA, de AC, Molina JA, Jimenez-Jimenez FJ, Orti-Pareja M, et al. Cerebrospinal fluid nitrate levels in patients with multiple sclerosis. Eur Neurol 1999; 41(1): 44-7.
 6. Rashidi M, Rameshat MH, Gharib H, Rouzbahani R, Ghias M, Poursafa P. The association between spatial distribution of common malignancies and soil lead concentration in Isfahan, Iran. J Res Med Sci 2012; 17(4): 348-54.