بررسی ارتباط بین سوء مصرف مواد مخدر و سلامت دهان و دندان در معتادان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد و گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دندان‌پزشک عمومی، دانشجوی MPH ،گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد، گروه بهداشت عمومی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این مطالعه بررسی ار تباط بین سوء مصرف مواد مخدر وسلامت دهان و لثه در معتادان مراجعه کننده به مراکز درمان نگهدارنده با متادون شهرستان خمینی‌شهر اصفهان در سال 1393 بود.روش‌ها: در این مطالعه، 120 فرد معتاد با سن 55-20 سال (گروه مورد) و 120 فرد غیر معتاد (گروه شاهد) به روش خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ی استاندارد 2 قسمتی و بالینی برای معتادان تکمیل گردید. شاخص DMFT (Decayed, missing and filled teeth) برای هر دو گروه محاسبه شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. تأییدیه‌ی اخلاقی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین، رضایت شفاهی شرکت کنندگان قبل از شروع مطالعه، کسب گردید.یافته‌ها: میانگین DMFT در افراد مورد و شاهد به ترتیب 8/15 و 12 به دست آمد. همچنین، 72 درصد افراد شاهد، دارای لثه‌ی سالم بودند؛ در حالی که 97 درصد افراد معتاد جرم و خونریزی از لثه داشتند. بین نوع ماده‌ی مصرفی با مقدار شاخص‌های MT (Missing teeth) و DMFT رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت. همچنین، فراوانی بیماری‌های پریودنتال در گروه مورد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد بود.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از مطالعه، نشان دهنده‌ی میزان بیشتری از بیماری‌های دهان و دندان در معتادان نسبت به افراد سالم می‌باشد. مقتضی است سیاست‌گذاران سلامت جامعه، نسبت به اتخاذ برنامه‌های مناسب برای پیشگیری ازابتلای مردم به اعتیاد از راه‌های گوناگون مانند افزایش آگاهی نسبت به مخاطرات اعتیاد بر سلامت عمومی و نیز سلامت دهان اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation of Drug Abusing and Oral Health in Addicts

نویسندگان [English]

 • Zahra Saied-Moallemi 1
 • Azam Taheri 2
 • Hossein Hatami 3
1 Assistant Professor, Torabi Nejad Dental Research Center, Department of Oral Public Health, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Dentist, MPH Student, Department of Public Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Public Health, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: The aim of this study was to investigate the relationship of drug abusing and oral health in addicts referred to methadone treatment centers in Khomeini Shahr city, Isfahan, Iran, in 2014.Methods: 120 drug-addicted individuals at the age of 20 to 55 years and 120 non-addicted controls were selected randomly. A 3-part standard questionnaire and a clinical questionnaire were completed for drug users. The DMFT (Decayed, missing and filled teeth) index was calculated for both groups and the results were compared. Ethical approval was obtained from Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran. The verbal consent was obtained from participants prior to the study.Findings: The mean obtained DMFT was 15.8 and 12.0 in addicts and non-addicts groups, respectively. In addition, 72% of non-addicts had healthy gums while in 97% of addicts, bleeding gums was seen. There was a significant relationship between the type of substance used and the missing teeth (MT) and DMFT indices. It was found that the prevalence of periodontal diseases was significantly higher in drug abusers than non-drug abusers.Conclusion: The results of the study indicate the higher levels of oral diseases among drug abusers than in the normal subjects. Therefore, it is appropriate for public health policy makers to adopt proper programs to prevent people become addicted in different ways, such as raising awareness of the risks of drug abusing on public health and oral health.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drug-abuse
 • Dental caries
 • Periodontal diseases
 • Methadone maintenance treatment centers
 1. Ma H, Shi XC, Hu DY, Li X. The poor oral health status of former heroin users treated with methadone in a Chinese city. Med Sci Monit 2012; 18(4): H51-H55.
 2. Laslett AM, Dietze P, Dwyer R. The oral health of street-recruited injecting drug users: prevalence and correlates of problems. Addiction 2008; 103(11): 1821-5.
 3. Graham CH, Meechan JG. Dental management of patients taking methadone. Dent Update 2005; 32(8): 477-2, 485.
 4. Shekarchizadeh H, Khami MR, Mohebbi S, Virtanen JI. Oral health behavior of drug addicts in withdrawal treatment. BMC Oral Health 2013; 13: 11.
 5. Protrka N, Katunaric M, Filipovic I, Verzak Z. Caries prevalence in heroin addicts. Acta Clin Croat 2013; 52(4): 436-43.
 6. Brown C, Krishnan S, Hursh K, Yu M, Johnson P, Page K, et al. Dental disease prevalence among methamphetamine and heroin users in an urban setting: a pilot study. J Am Dent Assoc 2012; 143(9): 992-1001.
 7. Shetty V, Mooney LJ, Zigler CM, Belin TR, Murphy D, Rawson R. The relationship between methamphetamine use and increased dental disease. J Am Dent Assoc 2010; 141(3): 307-18.
 8. O'Sullivan EM. Dental health of Irish alcohol/drug abuse treatment centre residents. Community Dent Health 2012; 29(4): 263-7.
 9. McGrath C, Chan B. Oral health sensations associated with illicit drug abuse. Br Dent J 2005; 198(3): 159-62.
 10. Robbins JL, Wenger L, Lorvick J, Shiboski C, Kral AH. Health and oral health care needs and health care-seeking behavior among homeless injection drug users in San Francisco. J Urban Health 2010; 87(6): 920-30.
 11. Supic ZT, Petrovic R, Milicevic MS, Trajkovic G, Bukumiric Z. The oral health of heroin drug users: case study in Bosnia and Herzegovina. BMC Public Health 2013; 13: 1202.
 12. Reece AS. Dentition of addiction in Queensland: poor dental status and major contributing drugs. Aust Dent J 2007; 52(2): 144-9.
 13. Nishi M, Bratthall D, Stjernsward J. How to calculate the significant caries index (SiC index [Online]. [cited 2001 Mar 6]; Available from: URL: http://www.mah.se/upload/fakulteter/od/Avdelningar/who/MetodsIndices/SIC/data/significant.pdf
 14. Ramfjord SP. The Periodontal Disease Index (PDI). J Periodontol 1967; 38(6 Suppl): 602-10.
 15. Du M, Bedi R, Guo L, Champion J, Fan M, Holt R. Oral health status of heroin users in a rehabilitation centre in Hubei province, China. Community Dent Health 2001; 18(2): 94-8.
 16. Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant's art and science of operative dentistry. 6th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2012.
 17. Budney AJ, Roffman R, Stephens RS, Walker D. Marijuana dependence and its treatment. Addict Sci Clin Pract 2007; 4(1): 4-16.