عوارض کوله‌سیستکتومی به روش‌های باز و لاپاراسکوپیک در افراد بالای 50 سال

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 کارشناس، واحد توسعه‌ی تحقیقات بالینی، بیمارستان شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تحمل کمتر استرس‌های جراحی در بیماران سالمند، میزان شیوع بیماری و مرگ و میر در جراحی باز شکمی در آن‌ها بالاتر است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی جراحی کوله‌سیستکتومی به دو روش لاپاراسکوپیک و لاپاراتومی در افراد بالای 50 سال است.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی بر روی 50 بیمار با سن 50 سال به بالا مبتلا به کوله‌سیستیت که از فروردین 1389 تا فروردین 1391 به بیمارستان شهید ‌بهشتی بابل مراجعه و تحت کوله‌سیستکتومی به روش‌های لاپاراسکوپی و لاپاراتومی قرار گرفته بودند، انجام شد. اطلاعاتی مانند سن، مدت بستری و عوارض طولانی مدت از همه‌ی بیماران دریافت شد. با نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماری T و 2χ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران در گروه لاپاراسکوپی 38/5 ± 44/56 سال و در گروه لاپاراتومی 45/11 ± 24/62 سال بود (001/0 > P). در این مطالعه، طول مدت بستری بیماران در گروه لاپاراسکوپی به طور متوسط 00/0 ± 00/1 روز و در گروه لاپاراتومی به طور متوسط 68/1 ± 44/3 روز بود (001/0 > P). در بررسی عوارض طولانی ‌مدت پس از عمل در گروه لاپاراسکوپی، 4 درصد افراد و در گروه لاپاراتومی 12 درصد افراد دچار عارضه‌ی بلند ‌مدت شدند (900/0 = P).نتیجه‌گیری: کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک، به سبب کاهش مدت بستری و مدت زمان عمل، روشی ایمن و مناسب به عنوان درمان انتخابی و خط اول در درمان کوله‌سیستیت در افراد بالای 50 سال به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Complications of Cholecystectomy with Laparoscopic and Open Methods in Patients with More than 50 Years of Age

نویسندگان [English]

 • Ali Asghar Darzi 1
 • Seyyed Reza Modarres 1
 • Seyyed Reza Hashemi 1
 • Arshia Yazdani 2
 • Bahman Farhangi 1
 • Asgari Noorbaran 1
 • Samira Tahmasbipour 3
 • Neda Amani 3
1 Assistant Professor, Department of Surgery, Shahid Beheshti Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2 General Practitioner, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3 Clinical Research Development Center, Shahid Beheshti Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
چکیده [English]

Background: Due to less tolerant to surgery stress in elderly patients, their mortality and morbidity rates are high in open abdominal surgery. The purpose of this study was to compare laparoscopic cholecystectomy and laparotomy in patients aged over 50 years.Methods: This cross-sectional study was performed on 50 patients with cholecystitis aged more than 50 years that underwent laparoscopy and laparotomy during 2010 to 2012 in Shahid Beheshti Hospital, Babol, Iran. The demographic data of all patients such as age, length of hospitalization and long-term complications were collected. Data were analyzed using chi-square and t tests and a p-value of less than 0.05 was considered significant.Findings: The mean age of the patients was 56.44 ± 5.38 and 62.24 ± 11.45 years in laparoscopy and laparotomy groups, respectively (P < 0.001). The length of hospitalization was 10.00 ± 00.00 and 3.44 ± 1.68 days in laparoscopy and laparotomy groups, respectively (P < 0.001). Long-term postoperative complications were 4% and 12% in laparoscopy and laparotomy group, respectively (P = 0.900).Conclusion: The results of this study showed that laparoscopic cholecystectomy is a safe and appropriate method as first-line treatment in people over the 50 years of age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cholecystectomy
 • Laparoscopy
 • Gallbladder
 • Open cholecystectomy
 1. Mousavi J, Razavian F. Consequences of laparoscopic cholecystectomy in Qom Golpaegani Hospital during 2005-2007. Qom Univ Med Sci J 2008; 2(1): 13-20. [In Persian].
 2. Doran H, Mihalache O, Bobirca F, Buga C, Patrascu T. Acute acalculous cholecystitis--difficulties of diagnosis and treatment. Chirurgia (Bucur) 2010; 105(4): 465-8. [In Romanian].
 3. Bates T, Harrison M, Lowe D, Lawson C, Padley N. Longitudinal study of gall stone prevalence at necropsy. Gut 1992; 33(1): 103-7.
 4. Hosseini S, Mousavinasab S, Rahmanpour H, Vakili M. A comparison of the outcome between acute open and acute laparoscopic cholecystectomy. Iran Red Crescent Med J 2008; 10(2): 84-8.
 5. O'Connor OJ, Maher MM. Imaging of cholecystitis. AJR Am J Roentgenol 2011; 196(4): W367-W374.
 6. Safarpoor F, Koohsari MR. Laparascopic cholecystectomy: preferential procedure. J Guilan Univ Med Sci 2002; 11(41): 50-5. [In Persian].
 7. Lirici MM, Califano AD, Angelini P, Corcione F. Laparo-endoscopic single site cholecystectomy versus standard laparoscopic cholecystectomy: results of a pilot randomized trial. Am J Surg 2011; 202(1): 45-52.
 8. Cox MR, Wilson TG, Luck AJ, Jeans PL, Padbury RT, Toouli J. Laparoscopic cholecystectomy for acute inflammation of the gallbladder. Ann Surg 1993; 218(5): 630-4.
 9. Qasaimeh GR, Banihani MN. Laparoscopic cholecystectomy in the elderly and young: a comparative study. Hepatogastroenterology 2012; 59(113): 22-5.
 10. Gharaibeh KI, Ammari F, Al-Heiss H, Al-Jaberi TM, Qasaimeh GR, Bani-Hani K, et al. Laparoscopic cholecystectomy for gallstones: a comparison of outcome between acute and chronic cholecystitis. Ann Saudi Med 2001; 21(5-6): 312-6.
 11. Zacks SL, Sandler RS, Rutledge R, Brown RS, Jr. A population-based cohort study comparing laparoscopic cholecystectomy and open cholecystectomy. Am J Gastroenterol 2002; 97(2): 334-40.
 12. Kiviluoto T, Siren J, Luukkonen P, Kivilaakso E. Randomised trial of laparoscopic versus open cholecystectomy for acute and gangrenous cholecystitis. Lancet 1998; 351(9099): 321-5.
 13. Amanollahi O, Golpazir A, Mansoori SA. Comparison of complications of open and laparoscopic cholecystectomy in diabetic patients. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2003; 18(4): 35-40. [In Persain].
 14. Amir D, Amin N. Frequency of complications due to laparoscopic cholecystectomy in Hamedan Hospitals. J Pak Med Assoc 2012; 62(1): 13-5.
 15. Khorasani B, Akbari Kamrani A, Nazari S, Khatib Semnani R. Safety evaluation of elderly laparoscopic cholecystectomy. Salmand Iran J Ageing 2009; 3(9-10): 50-6. [In Persian].