مقایسه‌ی ایمونوگلوبولین‌های G، M، E و A سرم در بیماران مبتلا به لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی دهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات دندان پزشکی پروفسور ترابی‌نژاد و گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات دندان پزشکی پروفسور ترابی‌نژاد و گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: واکنش‌های لیکنوئید نام‌گذاری کلی برای توصیف ضایعاتی است که از نظر کلینیکی و هیستوپاتولوژیک مشابه می‌باشند که به دو گروه لیکن‌پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی، دارویی و پیوند علیه میزبان) طبقه‌بندی می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی ایمونوگلوبولین‌های G، M، E و A و اثبات و یا رد تفاوت‌های ایمونولوژیکی بین دو گروه انجام شد.روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. نمونه‏ها شامل دو دسته‌ی 25 نفری از بیماران مبتلا به ضایعات لیکن‏پلان و واکنش‏های لیکنوئیدی بودند که بر اساس معیار‏های بالینی و هیستوپاتولوژیک ارایه شده توسط WHO (World Health Organization) تمایز داده شدند. از افراد cc 5 خون جهت تعیین میزان ایمونوگلوبولین‌های G، M، E و A تهیه شد. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون t و 2χ و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در این مطالعه، اگر چه اختلاف معنی‌داری از نظر تفاوت میانگین IgE (Immunoglobulin E) بین دو گروه وجود نداشت، اما میانگین سطح آن در هر دو گروه افزایش قابل توجهی را نشان داد. همچنین، میانگین سطح IgA (Immunoglobulin A) در گروه بیماران مبتلا به لیکنوئید نسبت به گروه مبتلا به لیکن‌پلان افزایش معنی‌داری را نشان داد. در مورد ایمونوگلوبولین‌های G و M بین دو گروه اختلاف معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: ارایه‌ی معیارهای بیشتر به منظور تفکیک بهتر دو دسته اختلالات لیکن‌پلان دهانی و واکنش‌های لیکنوئیدی، خط اول دستیابی به روش‌های درمانی مناسب در آینده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Serum Immunoglobulin G, M, E and A in the Patients with Oral Lichen Planus and Oral Lichenoid (Contact-Drug) Reaction

نویسندگان [English]

 • Parichehr Ghalayani 1
 • Zahra Saberi 2
1 Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center AND Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center AND Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Oral lichenoid reaction is the general nomenclature for explanation of the lesions that have the same clinical and histological appearance. These reactions include lichen planus and oral lichenoid reactions [lichenoid contact reaction, lichenoid drug eruption, and (graft-versus-host disease GVHD)]. This study tried to document the differences between these two groups lesions based on immunological criteria such as immunoglobulins (Ig) G, M, E and A.Methods: The method of this research was descriptive and analytic. The statistical samples included two groups of 25 patients who had lichen planus or lichenoid reactions differentiated from each other via clinical and histopathological criteria of World Health Organization (WHO). 5 cc of blood was taken from each patient. Then, all of the achieved data were analyzed using t and chi-square tests.Findings: The level of IgE increased in two groups, but there was not significant difference between oral lichen planus (OLP) and oral lichenoid reaction (OLR). The level of IgA was increased in oral lichen planus patients (P < 0.05). There were not significant differences between IgG and IgM in two groups.Conclusion: Suggestion of criteria for distinguishing oral lichen planus from oral lichenoid reaction is the first line for obtaining favorable treatment planning for all the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lichenoid reaction
 • Lichen planus
 • Immunoglobulin
 1. Greenberg M, Glick M, Ship JA. Burket's oral medicine. 11th ed. Shelton, CT: People's Medical Publishing House; 2008. p. 89-95.
 2. Rad M, Hashemipoor MA, Mojtahedi A, Zarei MR, Chamani G, Kakoei S, et al. Correlation between clinical and histopathologic diagnoses of oral lichen planus based on modified WHO diagnostic criteria. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107(6): 796-800.
 3. Chew A, Stefanato CM, Savarese I, Neill SM, Fenton DA, Lewis FM. Clinical patterns of lichen planopilaris in patients with vulval lichen planus. Br J Dermatol 2014; 170(1): 218-20.
 4. Ding M, Zeng J, Sroussi H, Yu J, Xu J, Cheng X, et al. Interactions between Golli-MBP and Th1/Th2 cytokines in patients with oral lichen planus. Oral Dis 2014; 20(2): 205-11.
 5. Schaub S, Honger G, Amico P. The complexity of the humoral immune response against HLA antigens. Transpl Int 2014; 27(3): 249-50.
 6. Sklavounou AD, Laskaris G, Angelopoulos AP. Serum immunoglobulins and complement (C'3) in oral lichen planus. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1983; 55(1): 47-51.
 7. Lundstrom IM. Serum immunoglobulins and autoantibodies in patients with oral lichen planus. Int J Oral Surg 1985; 14(3): 259-68.
 8. Sun A, Wu YC, Liang LC, Kwan HW. Serum immunoglobulins, complements and circulating immune complexes in oral lichen planus. Zhonghua Min Guo Wei Sheng Wu Ji Mian Yi Xue Za Zhi 1986; 19(1): 46-51.
 9. Albanidou-Farmaki E, Kayavis I, Sideropoulos I, Papanayiotou P, Polymenidis Z. Serum immunoglobulins IgA, IgG and IgM, and oral lichen planus. Stomatologia (Athenai ) 1990; 47(2): 114-20. [In Greek, Modern].
 10. Gandolfo S, Carrozzo M, Carbone M, Broccoletti R, Cascio G. Humoral immunological parameters in Italian patients with oral lichen planus. Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol 1994; 37(3-4): 71-7.
 11. Mehdipour M, Eslami H, Taghavi Zenooz A, Babaloo Z. Comparative evaluation of IgG, IgM and IgA serum levels in patients with lichen planus referring to Tabriz Faculty of Dentistry. J Isfahan Dent Sch 2013; 9(3): 232-41. [In Persian].
 12. Divya VC, Sathasivasubramanian S. Estimation of serum and salivary immunoglobulin G and immunoglobulin A in oral pre-cancer: A study in oral submucous fibrosis and oral lichen planus. J Nat Sci Biol Med 2014; 5(1): 90-4.
دوره 33، شماره 335 - شماره پیاپی 335
خرداد و تیر 1394
صفحه 731-738
 • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401