بررسی مقایسه‌ای عوامل خطر ارگونومیک تهدید کننده‌ی جراحان اعصاب در دو وضعیت ایستاده و نشسته در حین عمل جراحی کرانیوتومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جراحی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جراحان اعصاب حین عمل جراحی کرانیوتومی که در دو وضعیت نشسته و ایستاده انجام می‌شود، به دلیل به درازا کشیدن عمل و حفظ یک وضعیت ثابت حین عمل، در صورت عدم وضعیت‌گیری صحیح، می‌توانند مستعد مشکلات عضلانی- اسکلتی مختلف باشند. با توجه به این که تا زمان اجرای این پژوهش، مطالعه‌ی عینی با استفاده از روش‌های علمی بر روی وضعیت جراحان اعصاب حین عمل کرانیوتومی صورت نگرفته بود، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی عوامل خطر ارگونومیک جراحان اعصاب حین عمل جراحی کرانیوتومی به روش عینی در دو وضعیت ایستاده و نشسته به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، با مراجعه به اتاق عمل، از 20 وضعیت ایستاده و 20 وضعیت نشسته‌ی جراحان اعصاب در حین انجام عمل، عکس‌برداری شد و با استفاده از ابزار آنالیز QEC (Quick exposure check) و REBA (Rapid entire body assessment)، خطر ابتلا به مشکلات عضلانی- اسکلتی در سه گروه کم، متوسط و بالا در آنان تعیین و طبقه‌بندی شد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته‌ها: درصد کلی خطر ابتلا به اختلالات عضلانی- اسکلتی نیز در دو وضعیت ایستاده و نشسته به ترتیب 06/10 ± 39/36 و 70/6 ± 60/31 درصد بود و تفاوت دو گروه، معنی‌دار نبود (090/0 = P). سطح مواجهه با استفاده از ابزار REBA در دو وضعیت ایستاده و نشسته به ترتیب دارای میانگین 52/1 ± 00/6 و 90/0 ± 63/3 بود و طبق آزمون t، اختلاف دو وضعیت در این ابزار، معنی‌دار بود (001/0 > P).نتیجه‌گیری: جراحان مغز و اعصاب در حین اعمال جراحی کرانیوتومی چه در وضعیت ایستاده و چه در وضعیت نشسته، دارای سطح مواجهه‌ی متوسطی در نواحی مختلف بدن مانند شانه/بازو، مچ دست/دست و گردن هستند که این خطر، در وضعیت ایستاده بالاتر می‌باشد. از این رو، پیشنهاد می‌گردد، ضمن انجام مطالعات بیشتر و با حجم نمونه‌ی بالاتر و در سطح وسیع‌تر، نسبت به تأمین تجهیزات و امکانات کافی برای کاهش خطر مواجهه با عوامل زمینه‌ساز اختلالات اسکلتی- عضلانی در جراحان اقدام شود و نسبت به ارتقای سطح دانش پزشکان در این زمینه در دوره‌های بازآموزی، گردهمایی‌ها و همایش‌ها اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Ergonomic Risk Factors Threating Neurosurgeons during Craniotomy Surgery in Standing and Sitting Positions

نویسندگان [English]

 • Saeid Abrishamkar 1
 • Babak Vahdatpour 2
 • Zohreh Zamani 3
1 Professor, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: During craniotomy surgery, because of the prolonged action and maintaining a fixed position, neurosurgeons, in both the sitting and standing positions, face various musculoskeletal problems in the absence of proper position. Since, no study using scientific methods was done on the neurosurgeons during craniotomy surgery, this study aimed to compare the ergonomic risk factors threating neurosurgeons during this surgery in both standing and sitting positions.Methods: In a cross sectional study, 20 standing and 20 sitting positions of neurosurgeons during craniotomy surgery were captured and the risks of exposure to musculoskeletal disorders was calculated and determined using quick exposure check (QEC) and rapid entire body assessment (REBA) scores in the three levels of mild, moderate and sever. The collected data were analyzed using SPSS software.Findings: The total percent of the mean risk of musculoskeletal disorders in the standing and sitting positions was 36.39 ± 10.06 and 31.60 ± 6.70 percent, respectively, and there was no statistically difference between the two positions (P = 0.090). In addition, the exposure level in REBA score in the two positions of standing and sitting was 6.00 ± 1.52 and 3.63 ± 0.90, respectively, and the difference between the two groups was statistically significant (P < 0.001).Conclusion: During craniotomy surgery, neurosurgeons either in standing or in sitting position have moderate exposure levels in different areas of the body such as the shoulders/arm, wrist/hand and neck and the risk is higher in standing position. Thus, we recommend more studies be conducted with larger sample sizes. In addition, the required equipment to reduce the risk of the underlying disorders must be provided. Knowledge of the practitioners must be improved via retraining courses, gatherings and meetings, too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neurosurgery
 • Musculoskeletal disorders
 • Ergonomic factor
 1. Wauben LS, van Veelen MA, Gossot D, Goossens RH. Application of ergonomic guidelines during minimally invasive surgery: a questionnaire survey of 284 surgeons. Surg Endosc 2006; 20(8): 1268-74.
 2. Szeto GP, Ho P, Ting AC, Poon JT, Cheng SW, Tsang RC. Work-related musculoskeletal symptoms in surgeons. J Occup Rehabil 2009; 19(2): 175-84.
 3. Helm Seresht P, Delpisheh A. Occupational health. 3rd ed. Tehran, Iran: Chehr Corporation; 2003. p. 39-135. [In Persian].
 4. Nordin M, Andersson GBJ, Pope MH. Musculoskeletal disorders in the workplace: Principles and practice. 1st ed. Philadelphia, PA: Mosby; 1997.
 5. Girbig M, Deckert S, Kopkow C, Latza U, Dulon M, Nienhaus A, et al. Work-related complaints and diseases of physical therapists - protocol for the establishment of a "Physical Therapist Cohort" (PTC) in Germany. J Occup Med Toxicol 2013; 8(1): 34.
 6. Mohammadi H, Motamedzade M, Faghih MA, Bayat H, Mohraz MH, Musavi S. Manual material handling assessment among workers of Iranian casting workshops. Int J Occup Saf Ergon 2013; 19(4): 675-81.
 7. Matsudaira K, Kawaguchi M, Isomura T, Arisaka M, Fujii T, Takeshita K, et al. Identification of risk factors for new-onset sciatica in Japanese workers: findings from the Japan epidemiological research of Occupation-related Back pain study. Spine (Phila Pa 1976 ) 2013; 38(26): E1691-E1700.
 8. Freimann T, Coggon D, Merisalu E, Animagi L, Paasuke M. Risk factors for musculoskeletal pain amongst nurses in Estonia: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord 2013; 14: 334.
 9. Mirbod SM, Yoshida H, Miyamoto K, Miyashita K, Inaba R, Iwata H. Subjective complaints in orthopedists and general surgeons. Int Arch Occup Environ Health 1995; 67(3): 179-86.
 10. Khosrawi S, Rahimi A, Vahdatpour B, Dabiri Skouie F, Mashrabi O. Work-related musculoskeletal disorders among cardiologists. Research Journal of Biological Sciences 2011; 6(4): 170-4.
 11. Rahimi A, Vahdatpour B, Khosrawi S, Mogtaderi A, Sattari S, Dabiri F, et al. Work-related musculoskeletal disorders among pathologists in Isfahan: A cross-sectional study. Research Journal of Biological Sciences 2010; 5(12): 793-7.
 12. Vahdatpour B, Khosravi S, Rahimi A, Sattari S, Mogtaderi A, Dabiri Scoie F, et al. Work-related musculoskeletal disorders among radiologists in Isfahan: A cross-sectional study. Research Journal of Biological Sciences 2010; 5(10): 664-9.
 13. Arghami SH, Choobineh A, Amirzadeh F, Shenasa A. General health professional. Shiraz, Iran: Kousha Mehr; 1999. p. 89-133. [In Persian].
 14. Aghilinezhad M, Farshad AA, Mostafaii M, Ghafari M. Occupational medicine and occupational diseases. 3rd ed. Tehran, Iran: Arjmand Publications; 2006. p. 22. [In Persian].
 15. Lahoti S, Narayan A, Ottayil Ottayil Z, Unnikrishnan B. Prevalence of musculoskeletal disorders among doctors in Mangalore: A cross-sectional survey. International Journal of Health and Allied Sciences 2015; 3(3): 204-7.
 16. Choobineh A, Movahed M, Tabatabaie SH, Kumashiro M. Perceived demands and musculoskeletal disorders in operating room nurses of Shiraz city hospitals. Ind Health 2010; 48(1): 74-84.
 17. Gangopadhyay S, Ghosh T, Das T, Ghoshal G, Das BB. Prevalence of upper limb musculo skeletal disorders among brass metal workers in West Bengal, India. Ind Health 2007; 45(2): 365-70.
 18. Choobineh A. Human factors engineering in industry and manufacturing [ergonomics]. 2nd ed. Tehran, Iran: Chehr Publication; 2001. p. 393-404. [In Persian].