مقایسه‌ی نتایج درمان و ناتوانی‌های ناشی از آسیب‌های مختلف دست

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آسیب‌های دست، از علل شایع مراجعه به مراکز اورژانس می‌باشد و می‌تواند به نقص عضو، محدودیت عملکرد دست و هدر رفتن ساعات مفید کاری منجرشود. از آن جا که در ایران پژوهش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است، این مطالعه برای تعیین نتایج کارایی دست پس از آسیب انجام شد.روش‌ها: 328 بیمار مبتلا به آسیب‌های دست برای تعیین شرایط، علت، شدت، توزیع آسیب و نتایج عملکردی دست پس از آسیب با استفاده از پرسش‌نامه‌ی ارزیابی نتایج ناتوانی حاصل ازآسیب‌های دست، شانه و بازو مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، قدرت چنگ زدن،  نیشگون گرفتن، چرخاندن کلید و تقابل انگشتان دست آسیب دیده اندازه‌گیری شد و با دست سالم مقابل، مورد مقایسه قرارگرفت. بیماران به مدت یک سال ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از چک لیست جمع‌آوری شد و در نرم‌افزار آماری SPSS، با به کار گیری آزمون‌های آماری 2χ، t، ANOVA (Analysis of variance) و Tukey آنالیز گردید.یافته‌ها: آسیب‌های باز دست در بیماران بسیار شایع بود. اغلب آسیب‌های دست در بین ساعات 12 ظهر و 6 عصر اتفاق افتاده بود. پس از یک سال پی‌گیری، 56 بیمار از درد، تورم و خشکی مفصل و 35 بیمار فقط از درد شکایت داشتند. در بررسی عملکرد انگشتان، قدرت نیشگون گرفتن (Pinch)، قدرت تقابل انگشتان (Opposition)، حساسیت پذیری (Sensibility) و قدرت چنگ زدن (Grasp) کاهش نشان داد.نتیجه‌گیری: می‌توان با آموزش، استفاده از وسایل ایمنی و پرهیز از انجام کارهای حساس در ساعات حادثه‌خیز، بروز آسیب‌های دست را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Treatment Outcomes and Disabilities in Hand Injuries

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Arti 1
 • Ahmadreza Dasht-Bozorg 2
 • Reza Rouzbahani 3
1 Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Orthopedic Surgery, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hand injuries are the common cause of admissions in emergency departments that may lead to permanent disability and limitation of motion of the hand and loss of time work in patients. Multiplications of industries lead to increases of accidental injuries including hand injuries. As any study was not done on this issue in Iran, this research was designed for evaluation of causes, severity, distribution and functional outcomes of hand injuries.Methods: In this prospective simple convenience study, 328 patients came to Kashani hospital, Shahrekord, Iran, with hand injuries were evaluated in 2007; evaluation was done by both, patient and physician. After 1-year follow-up of patients, collected data were analyzed via SPSS software using chi-square,ANOVA, t and Tukey statistical tests.Findings: Hand injuries occurred in more men. 57.2% of the patients had hand injury in dominant hand. 127 adult patients were injured during work. Open hand injuries were more common in patients. Most of the hand injuries occurred between 12 midday and 6 pm. After 12 months of follow-up, 56 patients had complaints of pain, swelling and joint stiffness. 35 patients had only complaint of pain. Evaluating fingers function, pinching, finger opposition, sensibility and grasping were decreased.Conclusion: Education, using safety equipment, and avoiding precise works in critical hours can lead to decrease hand injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open fractures
 • Finger fractures
 • Hand injuries
 1. Cederlund RI, Ramel E, Rosberg HE, Dahlin LB. Outcome and clinical changes in patients 3, 6, 12 months after a severe or major hand injury--can sense of coherence be an indicator for rehabilitation focus? BMC Musculoskelet Disord 2010; 11: 286.
 2. Mofikoya BO, Doro HO, Enweluzo GO. Paediatric hand injuries at the Lagos University teaching hospital. Nig Q J Hosp Med 2009; 19(3): 148-50.
 3. Jobe MT, Calandruccio JH. Fractures, dislocations and ligamentous injuries of hand. In: Canale ST, Beaty JH, editors. Campbell's operative orthopaedics. 11th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2007. p. 3483-97.
 4. Dias JJ, Garcia-Elias M. Hand injury costs. Injury 2006; 37(11): 1071-7.
 5. Hudak PL, Amadio PC, Bombardier C. Development of an upper extremity outcome measure: the DASH (disabilities of the arm, shoulder and hand) [corrected]. The Upper Extremity Collaborative Group (UECG). Am J Ind Med 1996; 29(6): 602-8.
 6. Rosberg HE, Carlsson KS, Dahlin LB. Prospective study of patients with injuries to the hand and forearm: costs, function, and general health. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 2005; 39(6): 360-9.
 7. Trybus M, Lorkowski J, Brongel L, Hladki W. Causes and consequences of hand injuries. Am J Surg 2006; 192(1): 52-7.
 8. Kaisha WO, Khainga S. Causes and pattern of unilateral hand injuries. East Afr Med J 2008; 85(3): 123-8.
 9. Ljungberg EM, Carlsson KS, Dahlin LB. Cost per case or total cost? The potential of prevention of hand injuries in young children - retrospective and prospective studies. BMC Pediatr 2008; 8: 28.
 10. Henry M. Fractures and dislocations of the hand. In: Bucholz RW, Heckman JD, Court-Brown CM, Koval KJ, Tornetta P, Wirth MA, editors. Rockwood and Green's fractures in adults. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and wilkins; 2006. p. 566-670.
 11. Vadivelu R, Dias JJ, Burke FD, Stanton J. Hand injuries in children: a prospective study. J Pediatr Orthop 2006; 26(1): 29-35.
 12. Jin K, Lombardi DA, Courtney TK, Sorock GS, Li M, Pan R, et al. Patterns of work-related traumatic hand injury among hospitalised workers in the People's Republic of China. Inj Prev 2010; 16(1): 42-9.
 13. David SS, Goel K. Knowledge, attitude, and practice of sugarcane crushers towards hand injury prevention strategies in India. Inj Prev 2001; 7(4): 329-30.
 14. Kumar A, Singh JK, Mohan D, Varghese M. Farm hand tools injuries: A case study from northern India. Safety Science 2008; 46(1): 54-65.
 15. Gustafsson M, Ahlstrom G. Problems experienced during the first year of an acute traumatic hand injury - a prospective study. J Clin Nurs 2004; 13(8): 986-95.
 16. Schier JS, Chan J. Changes in life roles after hand injury. J Hand Ther 2007; 20(1): 57-68.
 17. Lee YY, Chang JH, Shieh SJ, Lee YC, Kuo LC, Lee YL. Association between the initial anatomical severity and opportunity of return to work in occupational hand injured patients. J Trauma 2010; 69(6): E88-E93.