ردیابی ژن‌های متالوبتالاکتامازی 1blaSPM، 1blaIMP، 2blaIMP، 1blaVIM و 2blaVIM در Pseudomonas aeruginosa جداسازی شده از نمونه‌های بالینی مراکز درمانی جنوب تهران و بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

3 مربی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

مقدمه: Pseudomonas aeruginosa، یکی از عوامل مهم عفونت‌های بیمارستانی به ویژه در بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی و کودکان است. مقاومت به کارباپنم‌ها، به دلیل وجود ژن‌های کد کننده‌ی آنزیم‌های متالوبتالاکتاماز تهدیدی جدی به شمار می‌آید. هدف از انجام این مطالعه، جداسازی ژن‌های کد کننده‌ی آنزیم‌های متالوبتالاکتاماز از سویه‌های Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بیماران غیر بستری به روش Multiplex PCR (Multiplex polymerase chain reaction) و مقایسه با روش‌های فنوتیپی بود.روش‌ها: 50 سویه‌ی Pseudomonas aeruginosa جداسازی شد و سپس، آزمون آنتی‌بیوگرام با 7 آنتی‌بیوتیک مختلف انجام گرفت. برای 8 سویه‌ی مقاوم به ایمی‌پنم، آزمایش‌های فنوتیپی DDST (Double disk synergy test) و Combine disk انجام گرفت. در نهایت، برای تأیید روش‌های فنوتیپی انجام گرفته، Multiplex PCR برای ردیابی ژن‌های مورد نظر انجام شد.یافته‌ها: مطابق نتایج آنتی‌بیوگرام، الگوی مقاومت سویه‌های جدا شده نسبت به ایمی‌پنم 16 درصد و نسبت به سفتی‌زوکسیم و مروپنم 8 درصد بود و در روش DDST و Combine disk، هیچ سویه‌ی متالوبتالاکتاماز مثبتی یافت نشد. نتایج PCR تأیید کننده‌ی روش‌های فنوتیپی بودند و هیچ نمونه‌ی متالوبتالاکتاماز مثبتی شناسایی نشد.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این بررسی، مروپنم و سفتی‌زوکسیم داروهای جایگزین مناسب برای ایمی‌پنم می‌باشند و با توجه به روش‌های فنوتیپی و مولکولی، ژن‌های متالوبتالاکتامازی مورد نظر در بیماران غیر بستری شیوع بالایی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detecting Metallo-Beta-Lactamase (MBL) Genes of blaSPM1, blaIMP1, blaIMP2, blaVIM 1, and blaVIM in Isolated Pseudomonas aeruginosa from Clinical Samples and its Antibiotic Resistance

نویسندگان [English]

 • Mahdi Rouhi-Biroon 1
 • Kumarss Amini 2
 • Mahdi Parviz 3
1 Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
2 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
3 Instructor, Department of Microbiology, School of Basic Sciences, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran
چکیده [English]

Background: Pseudomonas aeruginosa is one of the important factors for nosocomial infections, particularly in patients with impaired immune systems and children. Carbapenems resistance, due to the presence of metallo-beta-lactamase (MBL) genes encoding enzymes, is considered as a serious threat. This study aimed to detect metallo-beta-lactamase genes encoding enzymes in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from non-hospitalized patients and to assess its antibiotic resistance.Methods: Fifty strains of Pseudomonas aeruginosa were isolated and antibiogram test was investigated with 7 different antibiotics. For 8 imipenem-resistant strains, phenotypic testing was performed via double disk synergy test (DDST) and combine disk methods. Finally, to confirm phenotypic methods, multiplex polymerase chain reaction (PCR) test was performed for detection of target genes.Findings: According to the results of the antibiogram test, 16% of the samples were resistant to imipenem and 8% to meropenem or ceftizoxime. DDST and Combine disk methods did not found any beta-lactamase positive strain. Results of phenotypic methods were confirmed via multiplex PCR and no metallo-beta-lactamase specimen was identified.Conclusion: According to the study, meropenem and ceftizoxime are good alternative medicines for imipenem. As appropriate phenotypic and molecular methods showed, the metallo-beta-lactamase genes were not prevalent in non-hospitalized patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Metallo-beta-lactamase
 • Multiplex polymerase chain reaction (PCR)
 • Pseudomonas aeruginosa
 1. Essa EA, Afifi IK. Multiplex PCR study of nosocomial Pseudomonas aeruginosa for genes of metallo-beta-lactamases: could such enzymes bring us to end of antibiotics? Egyptian J Med Microbiol. 2007:16(1): 189-200.
 2. Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick, and Adelberg's medical microbiology. 23th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2004. p. 407-10.
 3. Norouzi J. Practical methods in identification of bacteria. 2nd ed. Tehran, Iran: Hayyan Publication; 2004. p. 156-62. [In Persian].
 4. Shahcheraghi F, Nikbin VS, Shooraj F, Shafiei M. Investigation of blaIMP-1, blaVIM-1 and blaSPM-1 MBL Genes among Clinical Strains of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Imam Khomeini Hospital, Tehran, Iran. Pejouhandeh 2009; 14(2): 67-72. [In Persian].
 5. Taghvaee R, Shojapour M, Sadeghi A, Pourbabaie AA. The study of antibiotic resistance pattern and the frequency of extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) in Pseudomonas aeruginosa strains isolated from medical centers in Arak City, Iran. Qom Univ Med Sci J 2013; 7(4): 36-41. [In Persian].
 6. Franco MR, Caiaffa-Filho HH, Burattini MN, Rossi F. Metallo-beta-lactamases among imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa in a Brazilian university hospital. Clinics (Sao Paulo) 2010; 65(9): 825-9.
 7. Essa EA, Afifi IK. Multiplex PCR study of nosocomial Pseudomonas aeruginosa for genes of metallo-beta-lactamases: could such enzymes bring us to end of antibiotics? Egyptian J Med Microbiol. 2007:16(1): 189-200.
 8. 8-Makedou KG, Tsiakiri EP, Bisiklis AG, Chatzidimitriou M, Halvantzis AA, Ntoutsou K, et al. Changes in antibiotic resistance of the most common Gram-negative bacteria isolated in intensive care units. J Hosp Infect 2005; 60(3): 245-8.
 9. Movahedi Z, Pourakbari B, Mahmoudi S, Sabouni F, Ashtiani Haghi MT, Hosseinpour Sadeghi R, et al. Pseudomonas aeruginosa infection among cystic fibrosis and ICU patients in the referral children medical hospital in Tehran, Iran. J Prev Med Hyg 2013; 54(1): 24-8.
 10. Doosti M, Ramazani A, Faghihi M. Isolation and assessment of phenotypic and genotypic characteristics of metallo-beta-lactamase genes in Pseudomonas aueroginosa strains isolated from clinical samples at Vali-e-Asr Hospital in Zanjan province. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2013; 18(2): 97-105. [In Persian].
 11. Fazeli H, Moslehi TZ, Irajian GR, Salehi MR. Determination of drug resistance patterns and detection of bla-VIM gene in Pseudomonas aeruginosa strains Isolated from burned patients in the Emam Mosa Kazem hospital, Esfahan, Iran (2008-9). Iran J Med Microbiol 2009; 3(4): 1-8. [In Persian].
 12. Rossolini GM, Mantengoli E. Treatment and control of severe infections caused by multiresistant Pseudomonas aeruginosa. Clin Microbiol Infect 2005; 11(Suppl 4): 17-32.
 13. Luzzaro F, Endimiani A, Docquier JD, Mugnaioli C, Bonsignori M, Amicosante G, et al. Prevalence and characterization of metallo-beta-lactamases in clinical isolates of pseudomonas aeruginosa. Diagn Microbiol Infect Dis 2004; 48(2): 131-5.
 14. Mihani F, Khosravi A. Seperation of Pseudomonas aeroginosa spieces producing of metalobetalactamase from patients infected to burned infections and identification of blaIMP, blaVIM With PCR method. Iran J Med Microbiol 1997:1(1): 23-32. [In Persian].
 15. Shakibaie MR, Shahcheraghi F, Hashemi A, Adeli S. Detection of TEM SHV and PER ESBL genes among clinical strains of Pseudomonas aeruginosa isolated from burnt patients at Shafa hospital Kerman, Iran. Iran J Basic Med Sci 2008; 11(2): 104-11.
دوره 33، شماره 343 - شماره پیاپی 343
مرداد و شهریور 1394
صفحه 1137-1146
 • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1394
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401