بررسی میزان هیپوترمی در بیماران دچار سوختگی و ارتباط آن با مرگ و میر بیماران ارجاعی به بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 پرستار، بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، بخش اورژانس، بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان، اصفهان، ایران

3 متخصص جراحی، بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیمار دچار سوختگی به علت از دست رفتن پوست و شدت حادثه، مستعد هیپوترمی است. برخورد به موقع و صحیح افراد حاضر در صحنه‌ی سوختگی می‌تواند آسیب ناشی از این عارضه را به حداقل برساند و بر عکس برخورد نامناسب و اقدامات غیر علمی در این موارد می‌تواند منجر به صدمات غیر قابل برگشت و حتی از دست رفتن جان مصدوم شود. به همین منظور، تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود و ارایه‌ی راهکارهایی جهت بهبود نحوه‌ی برخورد با این بیماران در زمان انتقال و در محل حادثه انجام گرفت.روش‌ها: در این پژوهش، نمونه‌ها به روش آسان از بین بیماران دچار سوختگی حرارتی انتخاب شدند. به محض ورود بیماران دچار سوختگی دارای شرایط ورود به مطالعه، پژوهشگر و یا همکاران اقدام به گرفتن دمای بدن بیمار با یک ترمومتر جیوه‌ای رکتال و در شرایط یکسان نمودند. پس از 5 دقیقه، دما قرائت و در چک‌لیست ثبت گردید. در کل، 150 نمونه به روش آسان انتخاب و به مطالعه وارد شدند.یافته‌ها: بین هیپوترمی و مرگ و میر در بیماران ارتباط معنی‌داری وجود داشت (050/0 > P). مطابق با یافته‌های آزمون Fisher exact، بین خنک کردن بیمار در محل حادثه و هیپوترمی بیماران رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده نشد (228/0 = P). همچنین، ارتباط بین گرم نگه داشتن بیمار در حین اعزام با هیپوترمی بیماران معنی‌دار بود (041/0 = P).نتیجه‌گیری: از مطالعه‌ی حاضر چنین نتیجه‌گیری می‌شود که انتقال بیماران دچار سوختگی در ایران با استانداردها فاصله‌ی زیادی دارد. با توجه به این‌که پیامدهای انتقال نادرست بیماران دچار سوختگی بر فرایند ترمیم زخم و در نتیجه مدت اقامت و هزینه‌ی درمان آنان تأثیرگذار است، پیشنهاد می‌گردد که با در نظر گرفتن تیم انتقال متخصص و آموزش دیده برای این بیماران، هزینه‌های درمانی آنان کاهش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of Hypothermia and its Relationship to the Mortality Rate in Burned Patients Referred to Imam Musa Kazim Hospital, Isfahan, Iran in 2014

نویسندگان [English]

 • Davoud Yavari 1
 • Fatemeh Haddadi 2
 • Fereidon Abedini 3
1 Nurse, Imam Musa Kazim Hospital, Isfahan, Iran
2 Nurse, Department of Emergency, Imam Musa Kazim Hospital, Isfahan, Iran
3 Surgeon, Imam Musa Kazim Hospital, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: A burned patient is prone to hypothermia because of the loss of skin and severity of the burning. Timely and correct treatment of burns can minimize the damage and and improper actions can cause irreversible damage and even tend to death. This study aimed to evaluate the prevalence of hypothermia and its relationship to the mortality rate in burned patients referred to Imam Musa Kazim Hospital, Isfahan, Iran in 2014.Methods: The study samples were the patients with grades II or III selected via convenience sampling. Written consent was obtained from the subjects. First, researchers or colleagues take the patient's temperature with a rectal mercury thermometer. Rectal thermometer was placed in the anal canal and after 5 minutes, the temperature was read and recorded. Totally, 150 patients with the inclusion criteria entered the study.Findings: There was significant relationship between hypothermia and mortality (P < 0.050). Fisher's exact test showed no significant relationship between cooling the patients in the event site and hypothermia (P = 0.228). In addition, there was a significant relationship between keeping the patient warm during transporting to the hospital and hypothermia (P = 0.041).Conclusion: Based on our findings, it seems that transporting burned patients to the hospital is not done under standard condition. Regarding the consequences of incorrect transfer on wound healing process and length of hospital stay and cost of treatment, it is suggested that the transition team should be of qualified and trained staff to reduce the health-care costs in burn patients.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypothermia
 • Burn
 • Transport
 1. Altman G. Fundamental and advanced nursing skills. 3rd ed. Clifton Park, NY: Delmar Cengage Learning; 2009.
 2. Herndon DN. Total burn care. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007.
 3. Dries DJ. Management of burn injuries--recent developments in resuscitation, infection control and outcomes research. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2009; 17: 14.
 4. Rosdahl CB, Kowalski MT. Textbook of basic nursing. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2008.
 5. Sheridan RL. Initial evaluation and management of the burn patient [Online]. [cited 2015 Dec]; Available from: URL: http://emedicine medscape com/article/435402-overview
 6. Wheeler JR, Harrison RV, Wolfe RA, Payne BC. The effects of burn severity and institutional differences on the costs of care. Med Care 1983; 21(12): 1192-203.
 7. Veenema TG. Disaster nursing and emergency preparedness: for chemical, biological, and radiological terrorism and other hazards, for chemical, biological, and radiological terrorism and other hazards. 2nd ed. New York, NY: Springer; 2007.
 8. Potter PA, Perry AG. Fundamentals of nursing. 7th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2010.
 9. Marsh D, Sheikh A, Khalil A, Kamil S, Jaffer uZ, Qureshi I, et al. Epidemiology of adults hospitalized with burns in Karachi, Pakistan. Burns 1996; 22(3): 225-9.
 10. Darton A. Demographics and epidemiology of New South Wales burns patients treated at the three tertiary burn referral centres. Proceedings of the15th Meeting of the International Society for Burn; 2010 Jun 21-25; Istanbul, Turkey.
 11. Salathiel M. Epidemiology of burns patients admitted to the Limpopo Burns Unit. Proceedings of the15th Meeting of the International Society for Burn; 2010 Jun 21-25; Istanbul, Turkey.
 12. Shamsuddin A, Jahangir K. Inhalation burn injury from unknown toxic agent: Burn and Plastic Surgery Unit, Dhaka Medical College Hospital. Proceedings of the15th Meeting of the International Society for Burn; 2010 Jun 21-25; Istanbul, Turkey.
 13. Ryan CM, Schoenfeld DA, Thorpe WP, Sheridan RL, Cassem EH, Tompkins RG. Objective estimates of the probability of death from burn injuries. N Engl J Med 1998; 338(6): 362-6.
 14. Jayaraman V, Ramakrishman M. Epidemiology of Paediatric Burns – Analysis of 5825 Paediatric Burn cases. Proceedings of the15th Meeting of the International Society for Burn; 2010 Jun 21-25; Istanbul, Turkey.
 15. Singer AJ, Taira BR, Thode HC, McCormack JE, Shapiro M, Aydin A, et al. The association between hypothermia, prehospital cooling, and mortality in burn victims. Acad Emerg Med 2010; 17(4): 456-9.
 16. Lonnecker S, Schoder V. Hypothermia in patients with burn injuries: influence of prehospital treatment. Chirurg 2001; 72(2): 164-7. [In German].
 17. Brave B, Gomez Bajo GJ, leyva Rodriguez F, Delgado Mora M. Hypothermia and burns: A meta-analysis. Ann Burns Fire Disasters 2003; 16(2): 77.
 18. Rauscher LA, Ochs GM. Prehospital care of the seriously burned patient. Adv Emerg Nurs J 1981; 3(3):25-34.