بررسی آلودگی گزهای تولید شده در شهر اصفهان به باقی‌مانده آفلاتوکسین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات امنیت غذایی و گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده‌ی تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آفلاتوکسین‌ها گروهی از متابولیت‌های ثانویه‌ی سمی و سرطان‌زا هستند که توسط قارچ‌هایی از قبیل Aspergillus flavus و Aspergillus parasiticus و به ندرت توسط Aspergillus nomius تولید می‌شوند. این قارچ‌ها تحت شرایط رطوبت و دمای مناسب، قادر خواهند بود که در محصولات کشاورزی رشد و تکثیر نمایند و در ادامه، آفلاتوکسین تولید کنند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان آفلاتوکسین کل در گزهای تولید شده در شهر اصفهان بود.روش‌ها: 40 نمونه گز حاوی 28 و 40 درصد مغز پسته از کارگاه‌های سطح شهر اصفهان خریداری شد و میزان آفلاتوکسین کل در آن‌ها با استفاده از روش ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay) ارزیابی گردید.یافته‌ها: غلظت کلی آفلاتوکسین در 40 نمونه گز آزمایش شده، بین 97/13 نانوگرم/گرم تا غیر قابل تشخیص بود. 39 نمونه (5/97 درصد) دارای آلودگی بود و میانگین آفلاتوکسین کلی در نمونه‌ها 55/3 ± 11/4 نانوگرم/گرم تعیین گردید. میانگین آلودگی در نمونه‌های گز 28 و 40 درصد مغز پسته، به ترتیب 49/2 ± 53/3 و 40/4 ± 70/4 نانوگرم/گرم به دست آمد و اختلاف آماری معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد (82/0 = P). میزان آفلاتوکسین کل در تمامی نمونه‌ها کمتر از حداکثر تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران (15 نانوگرم/گرم) بود، اما در 4 نمونه (10 درصد) میزان آفلاتوکسین کل بیشتر از استاندارد کشورهای اروپایی (10 نانوگرم/گرم) بود.نتیجه‌گیری: با توجه به اهمیت اقتصادی گز به خصوص صادرات آن به بازارهای جهانی، همچنین خطرات آفلاتوکسین برای سلامتی انسان، به طور قطع تلاش مضاعف جهت تأمین بهداشت و ایمنی این ماده‌ی غذایی ضروری است و این امر، مستلزم ارتقای سطح استانداردهای ملی به استاندارد کشورهای توسعه یافته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contamination of “Gaz” to Aflatoxin Residue in Isfahan City, Iran

نویسندگان [English]

 • Samira Dehghani 1
 • Masoud Sami 2
 • Maryam Mirlohi 3
1 MSc Student, Department of Food Science and Technology, School of Nutrition and Food Science AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Food Security Research Center AND Department of Food Science and Technology, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Food Security Research Center AND Department of Food Science and Technology, School of Nutrition and Food Science, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Aflatoxins are toxic and carcinogenic secondary metabolites usually produced by certain strains of the fungi such as Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus and rarely Aspergillus nomius. In appropriate temperature and humidity, these fungi are able to contaminate agricultural commodities and then produce aflatoxins. This study aimed to determine the total aflatoxin level  in “Gaz” produced in Isfahan city, Iran.Methods: 40 Gaz samples containing 28% and 40% pistachio nuts were prepared from production units in Isfahan city and the total aflatoxin level was evaluated via enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).Findings: 39 samples (97.5%) were contaminated with the mean aflatoxin level of 4.11 ± 3.55 ng/g. The total aflatoxin level in 40 samples was between non-detected and 13.97 ng/g. The mean aflatoxin level was 3.53 ± 2.49 and 4.70 ± 4.40 ng/g in samples containing 28% and 40% pistachio, respectively, with no significant difference between the two groups (P = 0.82). The mean aflatoxin level was found to be lower than the maximum tolerance limit (15 ng/g) determined by the Iranian National Standards Organization but in 4 samples (10% of samples) higher than the maximum tolerance limit (10 ng/g) accepted by the European countries.Conclusion: According to the Gaz economic importance, especially exporting to the world markets, as well as dangers of aflatoxin for human health and considering it as one of the most important health indicators, definitely an extra effort is needed to warranty the hygiene and safety of this product. In addition, national standard should be promoted to the level of developed countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gaz
 • Aflatoxin
 • Enzyme-linked immunosorbent assay (Elisa)
 1. World Health Organization. Foodborne disease outbreaks: guidelines for investigation and control. Geneva, Switzerland: WHO; 2008.
 2. World Health Organization. Foodborne disease: a focus for health education. Geneva, Switzerland: WHO; 2000.
 3. National Restaurant Association Economic Forecast (NRA). Increased restaurant industry sales, employment growth predicted. [Online]. [cited 2007]; Available from: URL:http://www.katc.com/story/5802997l
 4. Mortazavi A, Tabatabaei F. Fungal mycotoxins. 1st ed. Mashhad, Iran: Ferdowsi Mashhad University Publication; 1997. p. 14-25. [In Persian].
 5. Heshmati A, Milani JM. Contamination of UHT milk by aflatoxin M in Iran. Food Control 2010; 21(1): 19-22.
 6. Kamkar A. A study on the occurrence of aflatoxin M1 in raw milk produced in Sarab city of Iran. Food Control 2005; 16(7): 593-9.
 7. World Health Organization (WHO), International Agency For Research On Cancer (IARC). Aflatoxins. In: IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Lyon, France: WHO, IARC: 1993. vol. 56. p. 245–395.
 8. Sinha KK, Bhatnagar D. Mycotoxin in agriculture and food safety. New York, NY: Dekker; 1988. p. 3-23.
 9. Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI). Gaz –specification and test methods (St No: 3023. 2nd. Revision). Tehran, Iran: ISIRI; 2014. [In Persian].
 10. Codex Alimentarius. Codex General Standard for contaminants and toxins in food and feed. Codex Standard (193-1995) 2010. [Online]. [cited 2011 Apr 4]; Available from: URL:http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agns/pdf/CXS_193e.pdf
 11. Sweeney MJ, Pamies P, Dobson AD. The use of reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for monitoring aflatoxin production in Aspergillus parasiticus 439. Int J Food Microbiol 2000; 56(1): 97-103.
 12. Mahmoudi R, Norian R, Katiraee F, Pajohi-Alamoti MR, Emami SJ. Occurrence of aflatoxin B1 in pistachio nuts during various preparing processes: tracing from Iran. Journal of Mycology Research 2014; 1(1): 1-5.
 13. Moradi M, Massomi H. Study of pistachio nut contamination to aflatoxin in pre-harvest and processing by using ELISA. Report of IPRI 1998: 13. [In Persian].
 14. Zinedine A, Gonzalez-Osnaya L, Soriano JM, Molto JC, Idrissi L, Manes J. Presence of aflatoxin M1 in pasteurized milk from Morocco. Int J Food Microbiol 2007; 114(1): 25-9.
 15. Var I, Kabak B, Gok F. Survey of aflatoxin B1 in helva, a traditional Turkish food, by TLC. Food Control 2007; 18(1): 59-62.
 16. Leong YH, Ismail N, Latif AA, Ahmad R. Aflatoxin occurrence in nuts and commercial nutty products in Malaysia. Food Control 2010; 21(3): 334-8.
 17. Jahanmard E, Azarani F, Sharifi M, Esfandiari Z. Aflatoxin in pistachio nuts used as ingredients in Gaz sweets produced in Isfahan, Iran. Food Addit Contam Part B Surveill 2014; 7(1): 70-3.
 18. Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI). Cereals and dried fruits - determination of aflatoxins B and G groups by elisa method - test method (No: 5925. 1st Revision). Tehran, Iran: ISIRI; 2014. [In Persian].
 19. Food Standards Australia New Zealand (FSAN). Food Safety Programs. [Online]. [cited 1 Sep 2007]; Available from: URL:www.foodstandards.gov.au/industry/safetystandards/Documents/Guide%20321%20FINAL.doc
 20. Food Safety and Inspection Service (FSIS), United States Department of Agriculture. Risk assessments. [Online]. [cited 2010]; Available from:www.fsis.usda.gov