بررسی ارزش تشخیصی نقطه‌ی طب سوزنی Lanwei جهت تشخیص آپاندیسیت حاد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آپاندیسیت، شایع‌ترین علت شکم حاد است و از آن جهت که تشخیص آپاندیسیت اغلب سخت است، شیوع لاپاراتومی منفی را افزایش می‌دهد. از این رو، یافتن روش بالینی جهت تشخیص آپاندیسیت با حساسیت بالا، امری ضروری به نظر می‌رسد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی ارزش تشخیصی نقطه‌ی طب سوزنی Lanwei جهت تشخیص آپاندیسیت حاد بود.روش‌ها: این مطالعه بر روی 150 بیمار مشکوک به آپاندیسیت مراجعه کننده به بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان انجام گرفت. بیماران از لحاظ وجود آپاندیسیت تحت معاینه با استفاده از دو آزمون Lanwei و Mcburney قرار گرفتند و سپس نتایج در پرسش‌نامه ثبت شد. بیماران به اتاق عمل فرستاده شدند و آپاندیس آنان جهت پاتولوژی ارسال گردید. در آخر، نتایج مثبت آپاندیسیت بر حسب پاتولوژی با آزمون‌های Lanwei و Mcburney با استفاده از آزمون‌های t، 2χ و One-way ANOVA مقایسه شد.یافته‌ها: آزمون Lanwei دارای حساسیت 6/22 و ویژگی 5/23 درصد بود. درصد مثبت و منفی کاذب این آزمون به ترتیب 4/77 و 5/76 درصد و میزان صحت این آزمون، معادل 7/22 درصد بود. آزمون Mcburney دارای حساسیت 5/95 و ویژگی صفر درصد بود. درصد مثبت و منفی کاذب به ترتیب 100 و 5/4 درصد بود و میزان صحت آزمون Mcburney معادل 7/84 درصد به دست آمد.نتیجه‌گیری: آزمون Lanwei دارای توافق بالایی با نتایج پاتولوژی نیست و همچنین توافق بالایی با دیگر معیارهای بالینی تشخیصی آپاندیسیت از جمله آزمون Mcburney ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Lanwei Acupuncture Point for Acute Appendicitis

نویسندگان [English]

 • Mehran Rezvani 1
 • Helia Amidi 2
 • Seyed Morteza Heydari 1
 • Seyed Alireza Hosseiny 3
 • Reza Eshraghi-Samani 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of General Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Appendicitis is the most common cause of acute abdomen often hard to be diagnosed that leads to high incidence of negative laparotomy. Therefore, clinical methods for the diagnosis of appendicitis with high sensitivity are necessary. This study aimed to evaluate the diagnostic value of Lanwei acupuncture point for acute appendicitis.Methods: 150 patients admitted to Alzahra and Kashani hospitals, Isfahan, Iran, with suspected appendicitis were entered the study. The patients were examined using the tests Mcburney and Lanwei and then, went to the operating room and the appendix was assessed by pathologist. Finally, the results of pathology were compared with the results of Mcburney and Lanwei tests using t, chi-square test and ANOVA tests.Findings: For Lanwei test, the sensitivity, specificity, false positive and false negative values were 22.6%, 23.5%, 77.4% and 76.5%, respectively, with the accuracy of 22.7%. But Mcburney test, the sensitivity, specificity, false positive and false negative values were 95.5%, zero, 100% and 4.5%, respectively, with the accuracy of 84.7%.Conclusion: The Lanwei test did not have high agreement with the results of pathology other clinical criteria of diagnosiing such as Mcburney test.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Appendicitis
 • Lanwei
 • Mcburney
 1. Brunicardi F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter J, Matthews J, et al. Schwartz's principles of surgery. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2009. p. 1071-2, 1080.
 2. Old JL, Dusing RW, Yap W, Dirks J. Imaging for suspected appendicitis. Am Fam Physician 2005; 71(1): 71-8.
 3. Diehl DL. Acupuncture for gastrointestinal and hepatobiliary disorders. J Altern Complement Med 1999; 5(1): 27-45.
 4. Bensky D, OConnor J. Acupuncture, a comprehensive text. Seattle, WA: Eastland Press; 1981. p. 40, 271, 639-40.
 5. Jayasuriya A. Acupuncture Science. Colombo, Sri Lanka: Acupuncture Foundation of Sri Lanka; 1982.
 6. SleisengerMH, FordtranJS. Gastrointestinal disease: pathophysiology, diagnosis, management. 3rd ed. Philadelphia, PA: Saunders; 1983. p. 247.
 7. Levy JH, Texidor MS. The lack of importance of Lanwei point in the diagnosis of acute appendicitis. Pain 1988; 33(1): 79-80.
 8. Alt-Epping S, Ostermann T, Schmidt J, Zirngibl H. Diagnosis of appendicitis with particular consideration of the acupuncture point Lanwei--a prospective study. Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd 2002; 9(6): 338-45. [In German].
 9. Al-Ajerami Y. Sensitivity and specificity of ultrasound in the diagnosis of acute appendicitis. East Mediterr Health J 2012; 18(1): 66-9.