مقایسه‌ی تأثیر ترکیب فیبرینوژن سنتتیک و آلبومین با پلاسمای تازه منجمد شده در پیش‌گیری از اختلالات انعقادی جراحی قلب اطفال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی و مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه جراحی قلب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، بیمارستان چمران، اصفهان، ایران

5 گروه پرستاری، بیمارستان چمران، اصفهان، ایران

6 استادیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات مهم جراحی قلب اطفال، خونریزی پس از بای‌پاس قلبی- ریوی است و تزریق پلاسمای تازه منجمد شده (FFP یا Fresh frozen plasma) جهت جبران خون از دست رفته و پیش‌گیری از اختلالات انعقادی، به طور معمول اولین اقدامی است که برای بیمار انجام می‌گیرد، اما برخی مطالعات نشان داده است تزریق فیبرینوژن و آلبومین می‌تواند در جبران خون از دست رفته و پیش‌گیری از اختلالات انعقادی مؤثر باشد. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین تأثیر ترکیب فیبرینوژن سنتتیک و آلبومین با پلاسمای تازه منجمد شده، در پیش‌گیری از اختلالات انعقادی در جراحی قلب اطفال بستری در بیمارستان چمران اصفهان طی سال 1393 انجام شد.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 90 بیمار دارای معیارهای ورود به مطالعه به روش تصادفی‌سازی بلوکی در دو گروه تقسیم شدند. گروه اول، تحت تزریق پلاسمای تازه منجمد شده و گروه دوم تحت تزریق فیبرینوژن سنتتیک و آلبومین قرار گرفتند. قبل و بعد از عمل در تمام بیماران، مقدار پلاکت (Plt یا Platelet)، زمان پروترومبین (PT یا Prothrombin time)، زمان ترومبوپلاستین نسبی (PTT یا Partial thromboplastin time)، زمان انعقاد فعال (ACT یا Activated clotting time)، گازهای خون شریانی (ABG یا Arterial blood gas)، هموگلوبین (Hb یا Hemoglobin) و سطح فیبرینوژن خون بررسی و مقایسه شد.یافته‌ها: بررسی سطح هموگلوبین بیماران در قبل از عمل در دو گروه دریافت کننده‌ی پلاسمای تازه منجمد شده و فیبرینوژن و آلبومین، به ترتیب 9/1 ± 6/10 و 3/3 ± 9/11 (290/0 = P)، در یک ساعت بعد از عمل 2/2 ± 9/12 و 3/2 ± 3/12 و در 24 ساعت بعد از عمل 7/1 ± 9/12 و 6/2 ± 1/13 بود (750/0 = P) و تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. همچنین، روند تغییرات سطح هموگلوبین بین دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (690/0 = P). سطح فیبرینوژن در قبل از عمل در دو گروه متفاوت بود، اما در بعد از عمل اختلاف معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: استفاده از ترکیب فیبرینوژن و آلبومین در بیماران تحت اعمال جراحی قلب حداقل به اندازه‌ی پلاسمای تازه منجمد شده از اختلالات انعقادی و میزان نیاز به تزریق پلاسمای تازه منجمد شده می‌کاهد. از این رو، استفاده از این ترکیب در کودکانی که تحت عمل جراحی قلبی قرار می‌گیرند، طبق نظر پزشک جراح و در صورت عدم وجود کنترا اندیکاسیون، توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Efficacy of Synthetic Fibrinogen Plus Albumin to Fresh Frozen Plasma in the Prevention of Coagulation Disorders in Pediatric Heart Surgery

نویسندگان [English]

 • Seyed Gholamreza Masoumi 1
 • Hamid Bigdelian 2
 • Seyed Masoud Mousavian 3
 • Asghar Mirzaei 4
 • Hossein Abedi 5
 • Mohsen Ziaeifard 6
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine AND Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Iran
2 Assistant Professor, Department of Cardiosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Department of Anesthesiology, Chamran Hospital, Isfahan, Iran
5 Department of Nursing, Chamran Hospital, Isfahan, Iran
6 Assistant Professor, Department of Anesthesiology and Critical Care, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Hemorrhage after cardiopulmonary bypass is one of the most important complications of pediatric heart surgery and fresh frozen plasma (FFP) infusion is the first intervention to compensate for the lost blood. Some studies show that injecting  combined fibrinogen and albumin can also compensate for this lost blood.  Thus, the aim of this study was to compare the effect of synthetic fibrinogen plus albumin with fresh frozen plasma for the prevention of coagulation disorders in pediatric heart surgery.Methods: In this clinical-trial study 90 candidates for pediatric heart surgery were selected and randomly divided in two groups. The first group received fresh frozen plasma and the second group received combined fibrinogen and albumin. Serum hemoglobin, serum platelets count, serum fibrinogen level, prothrombin time, partial thromboplastin time, activated clotting time, arterial blood gas were measured before and after the surgery and compared between the two groups.Findings: Before undergoing the surgery, mean serum level of hemoglobin in FFP and fibrinogen/albumin groups was 10.6 ± 1.9 and 11.9 ± 3.3, respectively and no statistical difference between the two groups were reported (P = 0.29). one hour after surgery this number was 12.9 ± 2.2 and 12.3 ± 2.3 in the two groups respectively (p = 0.18) and 24 hour after surgery  it was reported as 12.9 ± 1.7 and 13.1 ± 2.6 respectively which was not statistically different between the two groups (P = 0.69). Also, no statistical difference was reported between the two groups in changes of mean hemoglobin level before and after the study (P = 0.75).Conclusion: According to the results of this research, using a combination of fibrinogen and albumin had the same effect for prevention of post-surgical coagulation disorders and is suitable for children undergoing pediatric heart surgery if there are not any other contraindications for their use.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fresh frozen plasma (FFP)
 • Fibrinogen
 • Pediatric heart surgery
 1. Greeley WJ, Berkowitz DH, Nathan AT. Anesthesia for pediatric cardiac surgery. In: Miller RD, editor. Miller's anesthesia. 7th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2010. p. 2630.
 2. Ranucci M. Fibrinogen supplementation in cardiac surgery: where are we now and where are we going? J Cardiothorac Vasc Anesth 2013; 27(1): 1-4.
 3. Hines RL, Marschall K. Stoelting's anesthesia and co-existing disease. 6th ed. Philadelphia PA: Saunders; 2012. p. 423.
 4. Miller RD. Transfusion therapy. In: Miller RD, editor. Miller's anesthesia. 7th ed. Amsterdam Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2010. p. 1750, 1757, 1760.
 5. Nussmeier NA, Hauser MC, Sarwar MF, Searles BE, Grigore AM. Anesthesia for cardiac surgical procedures. In: Miller RD, editor. Miller's anesthesia. 7th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2010. p. 1898.
 6. Isbister JP. Blood component therapies. In; Vincent JL, Abraham E, Kochanek P, Moore FA, Fink MP, editors. Textbook of critical care. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 1134.
 7. Snegovskikh D, Braveman FR. Pregnancy-associated diseases. In: Hines RL, Marschall K, editors. Stoelting's anesthesia and co-existing disease. 6th ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Health Sciences; 2012. p. 569.
 8. Rahe-Meyer N. Fibrinogen concentrate in the treatment of severe bleeding after aortic aneurysm graft surgery. Thromb Res 2011; 128(Suppl 1): S17-S19.
 9. Lee JW, Yoo YC, Park HK, Bang SO, Lee KY, Bai SJ. Fresh frozen plasma in pump priming for congenital heart surgery: evaluation of effects on postoperative coagulation profiles using a fibrinogen assay and rotational thromboelastometry. Yonsei Med J 2013; 54(3): 752-62.
 10. Fenger-Eriksen C, Christiansen K, Laurie J, Sorensen B, Rea C. Fibrinogen concentrate and cryoprecipitate but not fresh frozen plasma correct low fibrinogen concentrations following in vitro haemodilution. Thromb Res 2013; 131(5): e210-e213.
 11. Bilecen S, Peelen LM, Kalkman CJ, Spanjersberg AJ, Moons KG, Nierich AP. Fibrinogen concentrate therapy in complex cardiac surgery. J Cardiothorac Vasc Anesth 2013; 27(1): 12-7.
دوره 34، شماره 369 - شماره پیاپی 369
فروردین و اردیبهشت 1395
صفحه 11-19
 • تاریخ دریافت: 27 مهر 1394
 • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401